Textruta: BUDGET
2006 


FLERÅRSPLAN 2007-2008


SAFEs budget 2006
(tkr)

s-c-fp:s förslag inom parentes

+ innebär ökat anslag eller minskad intäkt, - innebär minskat anslag eller ökad intäkt

 

DRIFTBUDGET

Kommunstyrelse

Kostnaderna för kommunalrådsinstitutionen minskas och omfördelas för att fler politiker ska kunna sätta sig in i frågorna. Feriepraktiken utvidgas.

                                                                                                      (100.600 tkr)

Kommunstyrelsen tilldelas en ram på                                                  99.700 tkr

Ramen inkluderar följande förslag:

·        systemet med kommunalråd tas bort                                         -1.900 tkr

·        kommunstyrelsens ordförande arvoderas med
23 tkr i månaden                                                       +400 tkr

·        medel fördelas på kommunstyrelsens ledamöter
för att bättre sätta sig in i frågorna                                               +500 tkr

·        partistöd halveras                                                                        -700 tkr

·        medel till NNAB minskas genom att övriga delägare
ökar sin finansiering                                                                    -200 tkr

·        medel till bättre kollektivtrafik inom kommunen                           +500 tkr

·        medel tillförs till flera feriepraktikplatser för ungdomar                 +500 tkr

·        kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med
omsorgsnämnden och Linden skapa utvalda boenden,
med den utrustning som krävs t ex hiss och lättillgänglig
tvättstuga, för att äldre med vissa funktionshinder ska
kunna bo där

 

Barn- och utbildningsnämnd

Kraftiga neddragningar har drabbat förskole- och skolverksamheten. Fullständiga ”återställare” låter sig därför knappast längre göras. Ambitionen är att något öka personaltäthet och därmed motverka de värsta konsekvenserna samt i några fall öka möjligheter och kvalitet.

                                                                                                      (490.500 tkr)

Barn- och utbildningsnämnden tilldelas en ram på                              503.900 tkr

Ramen inkluderar följande förslag:

·        nya förskoleavdelningar/ökad personaltäthet (ca 10 tjänster)       +4.000 tkr

·        ökad personaltäthet inom grundskolan (ca 12 tjänster)               +5.000 tkr

·        ett mål vid översynen av lokaler är att skolorna i de mindre
tätorterna behålls

·        medel att finansiera ökade skolskjutskostnader                             +600 tkr

·        medel till studiebesök i centralorten för skolor i övriga
tätorter                                                                                       +100 tkr

·        ökad lärartäthet på Brinellgymnasiet (ca 5 tjänster)                     +2.000 tkr

·        minskad sjukfrånvaro genom personalförstärkningar     -500 tkr

·        måltidsavgiften på Brinellgymnasiet tas bort                                 +600 tkr

·        ökade medel till barn/elever i behov av särskilt stöd                   +1.000 tkr

·        ökat anslag till skolhälsovården                                                    +400 tkr

·        ingen höjning av avgiften samt lägre avgift
för familjer med flera barn i musikskolan                                      +200 tkr

 

Individ- och familjeomsorgsnämnd

Nämndens verksamhet kännetecknas tydligt av att det man inte gör leder till ökade kostnader och ökat mänskligt lidande. Att i tid möta problem är centralt.

                                                                                                        (78.500 tkr)

Individ- och familjeomsorgsnämnden tilldelas en ram på                      79.670 tkr

Ramen inkluderar följande förslag:

·        nämndens förslag bifalles                                                         +1.170 tkr

 

Kultur- och fritidsnämnd

Verksamhet som bekräftar barn och ungdomars kreativitet är ett bra sätt att skapa förutsättningar för ett gott samhälle i framtiden.

                 (38.600 tkr)

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas en ram på                                     39.600 tkr

Ramen inkluderar följande förslag:

·        medel för vidgad ungdomsverksamhet, främst riktad till
ungdom i de nedre tonåren. Detta ska ske i samarbete med
barn- och utbildningsnämnden och individ- och familje-
omsorgsnämnden                                                                       +800 tkr

·        ökade resurser till bibliotek och allmänkultur                                +100 tkr

·        ökat föreningsstöd                                                                      +100 tkr

 

Miljö- och byggnadsnämnd

Viktigt skapa tilltro till nämndens lagstadgade tillsynsskyldigheter.

                                                                                                        (12.300 tkr)

Miljö- och byggnadsnämnd tilldelas en ram på                   12.585 tkr

Ramen inkluderar följande förslag:

·        nämndens förslag bifalles innebärande mer resurser till bl a miljöinspektioner                                                              +285 tkr

 

 

 

 

 

 

Omsorgsnämnd

Ramen innefattar riktade personalförstärkningar i de vårdlag där arbetsbelastning, antalet långa sjukskrivningar och antalet arbetsskador är störst. Därigenom uppnås vissa förbättringar för omsorgstagarna och bättre arbetsvillkor för personalen, vilket leder till minskade personalkostnader.

                                                                                                      (364.100 tkr)

Omsorgsnämnden tilldelas en ram på                                                378.000 tkr

Ramen inkluderar följande förslag:

 

·        riktade personalförstärkningar där arbetsbelastning, antalet
långa sjukskrivningar och antalet arbetsskador är störst              +2.100 tkr

·        minskad sjukfrånvaro genom riktade personalförstärkningar.        -1.500 tkr

·        skyddsronder genomförs 4 ggr/år på samtliga enheter inom
äldre- och handikappomsorgen. Ansvar och befogenheter att
fatta beslut om resurser under kvällar, nätter och helger
klargörs för att undanröja risker i arbetet                      +300 tkr

·        förstärkta resurser p g a ökade behov i verksamheterna:
- nya LSS- och LASS- ärenden
- utökad bemanning för rehabilitering och daglig verksamhet
- förstärkt sjuksköterskebemanning, 2,0 tjänster
- introduktion av nyanställda
- korttidsvistelse inom handikappomsorgen (utökat
  ungdomskorttis)                                                                    +3.400 tkr

·        förstärkning av rehabiliteringsorganisationen motsvarande
7,0 årsarbetare                                                                         +2.400 tkr

·        bemannad aktivering för träning och social gemenskap på boendeenheterna                                           +3.500 tkr

·        äldre- och handikappomsorg ska bedrivas i kommunal regi.
Verksamhet ska ej lämnas ut till intraprenad eller personal-
kooperativ

·        nuvarande uppdelning av hemtjänsten i omvårdnad och
service upphör och ersätts med begreppet ”omsorg” och
därmed tillämpas en helhetssyn på äldre och handikappades
behov

·        sänkta avgifter för hjälp med städning och tvätt                            +500 tkr

·        justering av hyran för kommunens äldre- och handikapp-
bostäder så att hyresnivån står i proportion till bostadens
storlek

·        hyreshöjning och höjning av kostpriser från 1/1-06
genomförs ej                                                                            +1.050 tkr

·        bemannad reception på Parkgården.                                             +700 tkr

·        kommunalt reglemente utarbetas så att färdtjänstresor blir
tillgängliga för personer som ej kan använda länsfärdtjänsten.
Avgiften ska följa kollektivtrafiktaxan                                            +700 tkr

·        habiliteringsersättningen (kostnadsersättning för resor och
mat) för utvecklingsstörda återställs till 35 kr/dag                          +250 tkr

·        möjligheten att få rekreationsbidrag och kontaktperson
förbättras                                                                                    +500 tkr

 

Teknisk servicenämnd

Kapitalförstöring är ett stort ekonomiskt problem. Ytterligare medel anslås i investeringsbudgeten för asfaltsbeläggning.

                                                                                                        (47.300 tkr)

Teknisk servicenämnden tilldelas en ram på                                        48.500 tkr

Ramen inkluderar följande förslag:

·        förbättring av planerat gatuunderhåll och ökad kapitaltjänst           +850 tkr

·        medel till skötsel av grönytor och planteringar                              +100 tkr

·        isbanor i kommunens olika delar                                                  +100 tkr

·        ökat stöd till enskilda vägar                                                         +100 tkr

·        ökade resurser till gaturenhållning på helger                                    +50 tkr

 

Övriga styrelsen och nämnder                                                       (2.320 tkr)

Övriga styrelsen och nämnder tilldelas en ram på                                2.220 tkr

 

Ramen inkluderar följande förslag:

·        valnämnden tilldelas 350 tkr då arvodena inte höjs

 

Resultatenheter                                                                                     (0 tkr)

Resultatenheter tilldelas en nettokostnad på                                                0 tkr

 

INVESTERINGSBUDGET

·        ökade investeringar i asfaltsbeläggningar 2006-2008 +3.000 tkr

·        gata vid Åkraberget tas bort (2007)

·        texten ”markinköp utmed Solbergavägen” utgår 2006-2008,
dvs summan reduceras                                                                 -500 tkr

 

FINANSIERING

·        kommunala skattesatsen höjs med 70 öre fr o m 2006            -29.000 tkr


RESULTATRÄKNING (tkr)

 

2006

2007

2008

Kommunstyrelse

-99.700

-101.700

-105.100

Barn och utbildning

-503.900

-523.000

-540.000

Individ och familj

-79.670

-82.700

-85.700

Kultur och fritid

-39.600

-40.600

-41.600

Miljö och bygg

-12.585

-12.900

-13.200

Omsorgsnämnd

-378.000

-395.000

-410.000

Teknisk service

-48.500

-50.500

-52.500

Övriga

-2.220

-2.000

-2.000

Resultatenheter

0

0

0

Löneökn 2005

-16.550

0

0

Nettokostn nämnd

-1.180.725

-1.208.400

1.250.100

Finansförv

73.700

73.700

73.700

Pensioner

-31.200

-30.800

-30.500

Avskrivningar

-37.200

-37.200

-37.200

Nettokostn verks

-1.175.425

-1.202.700

1.244.100

Skatteintäkter

899.900

932.000

962.400

Skattehöjning 70 öre

29.000

29.500

30.500

Kommunal utjämning

245.200

271.400

285.000

Sysselsättningsstöd

15.400

 

 

Utjämning LSS

 

 

 

Finansnetto

-6.500

-8.000

-8.000

Resultat

7.575

22.200

25.800

Extraordinärt

 

 

 

Resultat

7.575

22.200

25.800

Nettokostn/skatt+utj %

98,8

97,6

97,4

 

FINANSIERINGSANALYS (tkr)

 

2006

2007

2008

Tillförda medel

 

 

 

Medel från verks

44.775

59.400

63.000

Avsättn för pensioner

31.200

30.800

30.500

Nya lån

15.000

 

 

Summa tillförda medel

 

90.975

 

90.200

 

93.500

 

 

 

 

Använda medel

 

 

 

Nettoinvesteringar

57.500

52.000

47.500

Minskn av långfr skulder

 

4.000

 

4.000

 

4.000

Utbet av ind del av pension inkl skatt

 

31.200

 

30.800

 

30.500

Summa använda medel

 

92.700

 

86.800

 

82.000

 

 

 

 

Förändring av rörelsekapital

 

-1.725

 

3.400

 

11.500


BALANSRÄKNING (tkr)

 

 

2006

2007

2008

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

790.200

 

805.000

 

815.300

Finansiella anläggningstillgångar

 

193.300

 

193.300

 

193.300

Summa anl tillg

983.500

998.300

1.008.600

 

 

 

 

Förråd

500

500

500

Fordringar

39.100

39.100

39.100

Kapitalförvaltning

40.800

40.800

40.800

Bank och kassa

48.175

51.575

63.075

Summa oms tillg

128.575

131.975

143.475

 

 

 

 

SUMMA TILLG

1.112.075

1.130.275

1.152.075

 

 

 

 

EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR, SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

513.775

535.975

561.775

 

 

 

 

Avsättningar för pensioner och löneskatt

 

 

50.400

 

 

50.400

 

 

50.400

 

 

 

 

Långfr skulder

397.600

393.600

389.600

Kortfr skulder

150.300

150.300

150.300

Summa skulder

547.900

543.900

539.900

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

1.112.075

 

 

1.130.275

 

 

1.152.075

Soliditet %

46,2

47,4

48,8