Kommunfullmäktige den 12 juni 2019

 

Ärende 8: Budgetuppföljning Nässjö kommun 2019-04-30

Ändringsyrkande:

1. Andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag till beslut avslås.

 

2. Socialnämnden får uppdraget att behålla Norråsagården som särskilt boende.

3. Inga neddragningar görs bland vårdlagen inom hemtjänst, särskilt boende och inte heller inom hemsjukvården.

4. Inga neddragningar görs bland personalen som bemannar förskolan.

5. Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att behålla Grimstorps förskola och fritidshem fram till halvårsskiftet 2020. Innan ett nytt beslut tas om framtiden för Grimstorps förskola och fritidshem ska en medborgardialog genomföras i Grimstorp enligt gällande principer.

6. Inga neddragningar görs bland skolans undervisande personal.

7. Utdelningen från de kommunala bolagen ökar med 14 miljoner under 2019.

8. Kostnaderna för ledningsorganisationerna inom kommunens förvaltningar och bolag ska minska med 11 miljoner under 2019.

 

Tilläggsyrkande:

Nämnderna behöver ha mera korrekta och hanterbara budgetar att förhålla sig till inför budget 2020, ram 2021 och plan 2022. Nämndernas budgetramar innevarande år ses över och förslag till korrigerade ramar presenteras i samband med behandlingen av delårsbokslutet efter två tertial.

SAFE vill ställa det 5:e ändringsyrkandet under särskild proposition.

 

Anders Hansen och Uno Kenstam, SAFE