Kommunfullmäktige den 29 april 2021


Uno Kenstam
företrädde SAFE denna kväll på det digitala fullmäktigemötet. Detta var ett digitalt med 29 ledamöter som röstande. Anders Hansen och Thomas Erixzon var med som ersättare. Bara presidiet och några tjänstemän var på plats i fullmäktigesalen. Nedan följer en rapport – mest om SAFEs agerande under mötet.

Kompassen – utvecklad styr- och ledningsmodell

Kommunens styrsystem för den kommunala verksamheten förändras och byter namn från Pilen till Kompassen.
 

Uno Kenstam jämförde med Pilen och undrade vad som symboliserar kompassen? En karta? Namnändringen var dock inte det viktigaste.

Han gick igenom SAFEs rätt omfattande ändringsförslag noggrant.

SAFE ville i första hand ha återremiss, i andra hand flera ändringsförslag i texten.

SAFEs hela förslag finns i bilaga 1 efter rapporten.

MP hade liknande förslag som SAFE och ville även lägga till ett tredje fokusmål. L hade också en del ändringar. SD:s Magnus Hellström sa att han var allergisk mot uttryck som värdegrund. Han hade svårt att ta ställning till alla olika förslag. MP:s Rikard Salander ville ge akt på språket i sådana här dokument.

Anci Magnusson (S) och samverkanspartierna stödde förstås den nya Kompassen i sin helhet. Det gjorde även stödpartiet V och dess företrädare Kim Strand.

Uno Kenstam hade stor tilltro till MP:s tredje fokusmål oc sa att det kanske var ämne för en gemensam motion framöver. Han tog även upp tryggheten för invånarna i kommunen. Han hade skickat SAFEs förslag till presidiet och sa att han drar tillbaka punkt 7 angående redaktionella ändringar om presidiet ser över texten.

Återremissen gick inte igenom. Uno Kenstam och Rikard Salander reserverade sig för SAFEs resp. MP:s förslag.
 

Förlängning av boendestrategi

Uno Kenstam ville börja en utvärdering redan nu annars var det OK att skjuta upp strategin ett år. Anci sa att utvärdering redan är på gång.

Årsredovisning 2020

Tack vare främst stort statligt stöd fick kommunen ett stort överskott på mer än 60 mkr detta år. Socialnämnden hade dock fortfarande underskott trots stora nedskärningar.

Uno Kenstam (som hade internetkrångel och problem att delta i debatten) sa att Socialnämnden följer kf:s beslut – men att den hade blivit underbudgeterad i flera år. Fullmäktige har ansvar för detta. Han undrade därför om revisionen koncentrerade sig på rätt saker. Den borde noggrant kolla fler nämnder än Socialnämnden.

Uno sa att kommunens utgifter för äldreomsorg ligger under standardkostnaderna för kommuner. Kommunledningen använder bl.a. detta för ”fixa till budgeten”. Han tyckte att revisionen inte kollar rätt saker.

Uno sa också att på arbetsmarknaden har lågutbildade svårt att tillgodogöra jobb. S.k. ”enkla jobb” behövs i kommunen – det är bra med företag i kommunen med dessa behov av anställda. Kommunens eget behov av personal är ca 300 per år. SFI-utbildningar för vård- och skoljobb är bra satsningar.

SD:s Magnus Hellström undrade hur länge ett nämndunderskott innan ansvarsfrihet ej beviljades. MP:s Rikard Salander sa att BUN hade stort överskott tmen ändå gjort stora besparingar. Var dessa då nödvändiga?

Han sa att nuvarande prognos för SN är 22 mkr i underskott. Han tyckte också att det var dåligt med antalet medborgardialoger i kommunen.

Anci var VÄLDIGT irriterad på L under denna debatt. Hon sa att hon utgår från en positiv människosyn men med sitt tonfall och kroppsspråk lät hon precis tvärtom.

Det blev beslut om ansvarsfrihet nämnd för nämnd. Det blev därför en snårig beslutsordning med många ersättare som fick får gå in pga jäv. Många i kf sitter ju också ute i nämnderna.

Ändringsbudget

Uno Kenstam hade en rad ändringsyrkanden och ett nytt budgetresultat på ca 44 mkr för 2021. SAFE stödde MP:s förslag om fältverksamhet för ungdomar och naturförskola i Bodafors.
 

SAFE vill tillföra Socialnämnden 15 mkr för att få lägre hyror, färre delade turer för personalen och motverka ensamhet bland äldre stärka funktionshinderomsorgen.

SAFEs förslag i sin helhet finns i bilaga 2 efter rapporten.

Anci Magnuson (S) sa att en viktig del av ändringsbudgeten var att ordna mer feriejobb för ungdomar. Magnus Hellström (SD) stödde MP ang. fältverksamhet. SD ville också ge 3 mkr till äldreomsorgen för att sänka hyrorna och att kommunens överklagande ang. hyreshöjningar skulle dras tillbaka. L hade flera förslag med omfattande uppdrag. MP ville ha mer trygghetsarbete för barn/ungdom, naturskola i Bodafors och ökad fältverksamhet.

V stödde som vanligt S-KD-C:s förslag. Detta föranledde MP till kritik mot V som inte stödde vare sig fältverksamhet eller naturskola.

--- Kl. hade vid detta tillfälle passerat 22:00 ---

Moderaterna begärde votering om sitt förslag BUN +2 mkr. Det blev avslaget med röstsiffrorna 20-9.

SAFEs förslag avslogs utan votering

MP begärde votering om fältverksamheten. Det blev avslaget med röstsiffrorna 15 – 14. Vänsterns Kim Strands röst blev än en gång avgörande för att S-KD-C skulle vinna denna omröstning.

Det blev en reservation av övriga oppositionen i denna fråga.

Uno Kenstam sa även att han reserverade sig för sina samtliga sina yrkanden ang. ändringsbudgeten.

Till slut klubbades en del valärenden, medan interpellationerna flyttades till majmötet. Mötet var slut ca 22:50.

Det blev än en gång ett långt sammanträde. Det var dock tre tunga ärenden på listan; Kompassen, årsberättelsen och ändringsbudgeten. Med fem aktiva oppositionspartier i fullmäktige blev det många förslag och mycket diskussion.

Det var en del teknikstrul och många ordningsfrågor. Det var flera ajourneringar av presidiet för att sammanställa partiernas förslag.
 

Det märktes att ordföranden blev allt tröttare under mötets gång.

Uno Kenstam är dock ingen långpratare utan lade kort och precist fram SAFEs åsikter och förslag – och klagade då och då på teknikstrulet – han blev utslängd ur Team vid några tillfällen.
 

*

Bilaga 1: SAFEs och Uno Kenstams förslag ang. Kompassen

Ärende 9: Förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell i Nässjö kommun – Kompassen

Att förändra styrmodell mot ett större ”tillitstänk” är bra. Problemet med styrmodellen Pilen var inte per se.

Problemet var att den utifrån sin utgångspunkt i relativt enkla balanserade styrkort blev obalanserad genom att den överarbetades och det blev mer detaljfokus för långt ned i organisationen, snarare än ett instrument för flexibel styrning mot målen.

Det som framgår under stycke två under rubriken ”Inledning” visar att samtidigt som komplexiteten ökar, vilket stämmer när vi ser digitalisering och ökad byråkratisering i dess efterföljd, så måste beskrivningar av läget, och sätt att möta den verklighet vi har och tror oss få framöver, vara allt annat än komplexa; detta för att kunna föra en praktisk dialog kring arbetssätt och strukturer.

När människor med inflytande och makt säger att komplexiteten ökar, så finns en underton av att vanligt folk inte förstår. Det är viktigt att komma ihåg att komplexitet är ett vapen för de besuttna.
Därmed kan man säga att det är kasta eld på brasan att skaffa ett mer avancerat verktyg för att reda ut det; det kan slå tillbaka.

En pil pekar dit man vill. En kompass består av en konstant i form av en pil som alltid pekar åt ett håll och utifrån vilken man orienterar sig. Frågan är vad konstanten symboliserar i styrmodellen. En väsentlig del i arbete med kompass är en karta. På vilket sätt finns den med i tänket?

Under rubriken ”God ekonomisk hushållning” kommer vi in på ett tänk liknande balanserat styrkort i första stycket, vilket låter antyda att namnändringen inte är det viktiga – det kunde fortsatt varit en förenklad och förändrad Pilen.

Det finns flera skrivningar som är mycket bra och som man bör vara medveten om kräver mycket av oss som ska hantera den kommunala verksamheten. Jag har två exempel som i sig skulle kunna utgöra hela måldokumentet, styrmodell och etiska regler

1. ”Resurserna ska användas till rätt saker och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.” Här finns mycket att göra och kommer att kräva mycket av både politiker och förvaltningsledningar. För övrigt var ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet de del av Pilen i dess början.

2. ” Det är viktigt att understryka att tilliten i dialogen inte bygger på den personliga tilliten mellan två och flera individer, utan att det istället handlar om att skapa ett ömsesidigt förtroende på en professionell nivå.” står det under rubriken Dialog som metod för planering, avstämning och uppföljning” Att på samma gång avvisa vänskapskorruption och kräva att politiker och personal anstränger sig i debatten respektive lyfter sig i sin profession är mycket bra.

  1. Sista meningen i andra stycket under rubriken ”Kultur präglad av tillit” känns litet för mycket. Jag tror inte att en modell kan säkerställa tillitsfullt mellanmänskligt agerande. Jag tror det är att – om man så vill – ha för mycket tillit till modellen. Meningen tas bort
  2. I stycke tre ändras ”någon missköter sig” till något mer neutralt som ”….agera vid allvarliga problem och felaktigheter” e dyl. Det passar mer i ett principdokument.
  3. Fjärde stycket om utvärdering. Här borde det stå att dialogen ska vara med dem som är ansvariga för arbetsinsatsernas utförande och inte enbart med dem som ska rapportera. Det är viktigt att dialogen är med ansvariga.
  4. Första meningen i stycke två under rubriken ”God ekonomisk hushållning är tveksam ur flera aspekter. En generation anses vara ca 30 år. Meningen innebär att en investering som inte bär frukt omedelbart inte ska genomföras, vilket är emot i princip all solidarisk välfärdsproduktion och infrastruktur. Det betyder att en generation som lever i en ekonomiskt produktiv och fruktbar tid inte ska acceptera att den välfärd som skapas ska kunna åtnjutas av nästa generation. Meningen tas bort.
  5. En ny rubrik läggs till efter stycket med rubriken Nämndernas grunduppdrag”. Det stycket ska ha en rubrik ”Aktiva medborgare” där medborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande framgår. till exempel medborgardialog, medborgarförslag och allmänhetens frågestund.
  6. Under huvudrubriken Roll- och ansvarsfördelning” och underrubriken ”Medarbetare” tillförs en punkt om ökat underifrånperspektiv. Att på olika nivåer i organisationen välkomna initiativ till att utveckla verksamheten utifrån grunduppdraget.
  1. Jag ska nämna fyra punkter av mer redaktionell karaktär som justeras enligt nedan. (detta förslag drogs senare tillbaka av Uno)

Yrkanden:

I första hand yrkas återremiss för att inarbeta de synpunkter som lämnats ovan.

I andra hand yrkas bifall på vart och ett av de 7 punkterna.

 

Bilaga 2: SAFEs förslag ang. ändringsbudgeten

Ärende 14: Ändringsbudget 2021 Nässjö kommun

Följande yrkanden är förslag till ändringar i kommunstyrelsens förslag

Ändringsyrkande:

Budgeterat resultat 2021 fastställs till 44,225 miljoner.

Tilläggsyrkande:

För att kunna bibehålla Naturskolan beviljas Emåns Ekomuseum ett bidrag på 275 tkr. (instämmande med Miljöpartiets förslag)

För att kunna starta upp en fältverksamhet under 2021 avsätts 500 tkr. (instämmande med Miljöpartiets förslag)

Socialnämnden tillförs 15 miljoner för att:

- Återställa hyrorna till nivån före beslutade föreskrifter om uthyrning till enskilda inom äldre- och funktionshinderomsorgen

- Påbörja avveckling av delade turer bland omsorgspersonal 

- Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre inom hemtjänst och särskilt boende 

- Förstärkt finansiering av funktionshinderomsorgen.

 

 

Thomas Erixzon
Nässjö