Rapport från fullmäktige den 25 november 2021

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFEs två ledamöter, Anders Hansen och Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon var på plats i fullmäktigesalen i stadshuset. Detta var årets budgetsammanträde och började redan kl. 8:30.

 

Interpellation ang. Handskeryds skola

 

MP:s Rikard Salander hade lagt en interpellation om Handskerydskolan som har stora miljöproblem och som kanske måste rivas eller byggas om helt. Anders Hansen sa att han hade varit på ett extra möte i BUN i november. Han sa att det krävs en riskanalys för att kunna jämföra mätresultat med ohälsa bland elever och personal. Vad är det som framkallar symptomen? I debatten framkom att rapporterna ang. miljöproblemen var svåra att förstå.

Budget 2022, ram 2023, plan 2024

 

Huvudämnet för dagens sammanträde var budgeten för kommande år. SAFE hade som vanligt lämnat in en ordentlig oppositionsbudget. SAFE föreslog  en oförändrad skattesats, eftersom kommunens ekonomi var god. SAFEs budgetförslag har 50,253 mkr i överskott. Resultatet är ca 15 mkr lägre än i minoritetsstyrets förslag.

 

Dessa miljoner använder SAFE istället till mer resurser till omsorgen och barn- och utbildningsnämnden, uppsökande fältverksamhet, återstart av fritids på en del småorter, Nässjö Lärcenter, subventionerade måltider för pensionärer. SAFE vill tidigarelägga ombyggnaden av skolan i Handskeryd och en ny gång- och cykelbro över stambanan vid Handskeryd.

 

Från övrig opposition var det också många förslag; det är ju valår 2022.

Vänsterpartiet hade som vanligt gjort upp med minoritetsstyret. Men de föreslog att lägga 2 mkr på mer resurser till familjecentralen och en stärkt föräldraroll. Här går det bra för Centerpartiet att förhandla om budget med V!

 

Uno Kenstam höll SAFE:s inledningsanförande. Han sa det var mycker statliga pengar som gjorde att kommunens ekonomi var bra. Därför föreslog SAFE en oförändrad skattenivå. Han presenterade SAFEs viktigaste förslag med mer pengar till miljön, personalen och kommunmedborgarna. Förslagen innebar bl.a. miljöundersökningar (MIFO), hyressänkningar för äldre och funktionshindrade inom omsorgen, bättre personalsituation inom omsorgen med färre delade turer och minskad minutstyrning.

 

Nytt för i år var att omröstningarna kom direkt efter att varje nämnds budget diskuterats.

 

Finansiering och skattesats

 

Anders Hansen yrkade bifall till SAFEs budgetförslag i sin helhet. Han sa att det varit bra statsbidrag under åren 2020-21 och att den kommunala välfärden varit underfinansierad.

 

Uno sa att kapitalismen skapar ett ojämlikt klassamhälle. Samhället behöver bli mer trygghetsskapande. Uno sa att han rör sig brett i samhället och känner både fattiga och rika. Varningssystemen är inte tillitsfulla och lagstyrda krav funkar inte generellt i samhället.

 

Anders sa att det gamla kommunala styrsystemet hade många delmål, och det nya systemet Kompassen förändrar styrningen. Han ser fram mot att arbeta att arbeta med detta. Det är viktigt att utvärdera de mål som man har satt upp.

 

Det blev mycket debatt mellan ledamöterna om att tala väl om Nässjö.

 

Det blev votering om skattesatsen där SD hade lagt ett förslag om att sänka skattesatsen med 35 öre. Resultatet blev 47 röster för en oförändrad skatt och 10 för SDs förslag. 1 ledamot var frånvarande.

     

Kommunstyrelsen

 

Uno Kenstam berättade om SAFEs olika förslag, bl.a. minskad ledningspersonal, pengar till trygghetsboende, simhall, yrkes-SFI. Han tog upp bra biblioteksfilialer, sjukmottagning i Anneberg, turistverksamhet m.m.

 

Han tog också upp att det tar 15 år för en vuxen att lära sig ett nytt språk – så det är inte så lätt för nyinflyttade. Dessutom tyckte han att de som skrev hör högerns olika hatsajter skrev på dålig svenska. Han tyckte även att nattvandrarnas insatser behövdes i kommunen – han är själv en av dem.

 

Anders Hansen tog att SAFE ville ge stöd till Naturskolan i Bodafors så att den kunde vara kvar.

 

SAFE begärde omröstning om att Linden skulle bygga 40 trygghetslägenheter och om att ge stöd åt Naturförskolan. Tyvärr blev båda förslagen nedröstade, men Naturförskolan fick stöd från en del annat håll.

 

Barn- och Utbildningsnämnden

 

Anders Hansen tog upp SAFEs förslag; b l.a. om att återstarta fritids på en del av kommunens mindre orter, förskola i Äng, att om- och nybyggnad av Handskerydskolan. Han sa att Grimstorp behövde ha en förskola, dt var viktigt med en grundläggande välfärd i de mindre samhällena.

 

MP stödde en del av SAFEs förslag; SAFE stödde en del från MP och L.

 

SAFE begärde en votering på BUN, men förslaget fick bara 8 röster och blev alltså nedröstat.

 

Kultur- och Fritidsnämnden

 

Uno Kenstam berättade om SAFEs förslag; han tog upp att SAFE vill ett ge 20 tkr extra till stöd åt Pilaboparken i Anneberg. Detta är numera den enda folkparken inom kommunen. SAFE vill också ge 350 tkr i ökat föreningsstöd. Utreda behovet av fritidsgård i Bodafors, Anneberg och Malmbäck (80 tkr), ge en miljon mer till kultur- och fritidsanläggningar och starta föreningsskola för barn i samverkan med föreningslivet (50 tkr).

 

Anders Hansen stödde en del förslag från L och MP.

 

MP hade bl.a. ett förslag om stadsmuseum, och de tyckte det var bra med väggmålningar i staden. Centern tyckte det var bra att bibliotekets bokbil kommit tillbaka; partiet var ju det enda som var emot nedläggningen av Nässjös bokbuss för drygt 10 år sen.

 

SAFE begärde inga voteringar ang. kultur- och fritidsnämnden.

 

Samhällsplaneringsnämnden

 

Uno Kenstam och Anders Hansen sa att SAFE ville ge 330 tkr till en halv tjänst som tillgänglighetssamordnare. Tillgängligheten för funktionshindrade lämnar en del övrigt att önska på vissa platser i kommunen. Detta förslag stöddes av MP.

 

MP hade ett förslag om att utreda föroreningarna med PFAS i Nässjö kommun.

 

SAFE tog en votering om tillgänglighetssamordnaren. Fyra röstade för SAFEs förslag (SAFE och MP) medan övriga 52 röstade emot.

 

Socialnämnden

 

Anders Hansen tog upp de höga hyrorna inom omsorgen och ville att hyresnivån sänks. Han ville förenkla biståndsprövningen för de som är över 85 år. Han tog upp problemet med många äldres ofrivilliga ensamhet och ville sänka måltidskostnaderna för äldre.

 

SAFE hade också förslag om att bl.a. starta HVB-hem i egen regi, ge 1 mkr till uppsökande fältverksamhet och ta bort minutstyrningen inom hemtjänsten. SAFE stödde en del förslag från MP och L.

 

Det blev votering om fältverksamhet; oppositionen hade lagt snarlika förslag. Det blev 26 röster för ett förslag om M för mer pengar, medan 30 röstade emot. Det rösterna från V som avgjorde; de hade som tidigare år gjort upp med minoritetsstyret om 2 mkr till familjeverksamhet mot att avstå från stöd bl.a. fältverksamhet.

 

Det röstades också om ett förslag från L om hedersvåld; 25 röster för detta förslag och 30 emot; 1 avstod. SAFE stödde förslaget. Ett MP-förslag om sänkta måltidspriser fick 7 röster; 48 var emot, 1 avstod. SAFE stödde även detta förslag. Ett MP-förslag om utredning av effekterna av besparingarna inom socialnämnden fick 18 röster, 37 röstade nej och en avstod. SAFE stödde förslaget

 

Tekniska servicenämnden

 

Uno Kenstam redogjorde för SAFE:s fem förslag; bl.a. att subventionerade måltider för pensionärer återinförs från 1/1 2022 på kommunens restauranger (500 tkr). SAFE vill också ge mer resurser till undersökning av nedlagda avfallsdeponier (400 tkr), ha mer ekologiska råvaror, ha helgöppet kök i Anneberg (350 tkr) och ge mer pengar till underhåll (1,5 mkr).

 

Votering begärdes om ett MP-förslag ang. mer gatuunderhåll; 6 röstade för detta, 46 var emot och 4 avstod.

 

Votering begärdes av SAFE ang. subventionering av pensionärernas måltidspriser. 16 röstade för SAFEs förslag medan 40 röstade emot.

 

Investeringsbudget

 

Anders Hansen ville att en ny gång- och cykelbro vid södra Handskerydssjön flyttades fram tiden till 2023.

 

SAFE vill också investera i paviljonger för förskola och fritidshem i Grimstorp med 4,9 mkr år 2020 och i inventarier för densamma med 1,08 mkr år 2020.

 

SAFE ville att nybyggnation av Handskerydsskolan skulle sken 2022-24 och att de bristfälliga lokalerna omgående ersätts av paviljonger. Fotnot: Så kommer det också att bli pga att miljöproblemen har blivit akuta på skolan.

 

Voteringar begärdes av MP ang. GC-bro vid Handsskerydssjön, fler cykelvägar, och om Handskerydsskolan. SAFE tog omröstning om paviljonger till förskola och fritidshem i Grimstorp; 4 stödde förslaget, 51 sa nej och en avstod.

 

Finansiella och ägardirektiv

 

Kvällen i särklass hetaste debatt kom under mötets sluttimme. Ervisa Dani (L) hade lagt ett kontroversiellt förslag om att försörjningsstöd inte skulle räknas in när man skulle hyra lägenhet i Linden. Det skulle gälla endast nya hyresgäster.

 

Förslaget blev i mycket hårt tonläge attackerat från fr.a. kommunalråden Anci Magnusson (S) och Laila Norss (KD). Ervisa Dani gav svar på tal i samma tonfall och fick applåder från SD-bänkarna.

 

Uno Kenstam sa att det var ett uruselt förslag och liknande kommentarer kom från Kim Strand (V), Rikard Salander (MP) och Anders Karlsson (C). Fattiga barnfamiljer kunde ställas på gatan om detta förslag genomfördes. Efter en timmes hård debatt blev förslaget nedröstat utan att votering begärdes.

 

Avslutande kommentar

 

Sammanträdet började 8:30, själva budgetdebatten kom igång efter kl. 10 höll sedan på hela dagen fram till ca 21:45 – med avbrott för fika och lunch. Man använde elektronisk votering via meeting kopplad till mobilen eller paddan - detta fungerade bra. Pernilla Mårtensson (KD) skötte ordförandeklubban nästan hela tiden – vilket hon gjorde alldeles utmärkt.

 

Den styrande minoriteten - socialdemokrater, centerpartister, kristdemokrater – fick igenom budgeten trots att de tillsammans bara 28 av 57 mandat. Detta tack vare uppgörelsen med Vänsterpartiet.

 

 

Thomas Erixzon