Bilaga 2: SAFEs förslag ang. ändringsbudgeten

Ärende 14: Ändringsbudget 2021 Nässjö kommun

Följande yrkanden är förslag till ändringar i kommunstyrelsens förslag

Ändringsyrkande:

Budgeterat resultat 2021 fastställs till 44,225 miljoner.

Tilläggsyrkande:

För att kunna bibehålla Naturskolan beviljas Emåns Ekomuseum ett bidrag på 275 tkr. (instämmande med Miljöpartiets förslag)

För att kunna starta upp en fältverksamhet under 2021 avsätts 500 tkr. (instämmande med Miljöpartiets förslag)

Socialnämnden tillförs 15 miljoner för att:

- Återställa hyrorna till nivån före beslutade föreskrifter om uthyrning till enskilda inom äldre- och funktionshinderomsorgen

- Påbörja avveckling av delade turer bland omsorgspersonal 

- Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre inom hemtjänst och särskilt boende 

- Förstärkt finansiering av funktionshinderomsorgen.