Kommunfullmäktige 28/4 2022

 

Detta var ett helt vanligt fullmäktigemöte med 57 ledamöter och ett antal ersättare.  Uno Kenstam och Anders Hansen var på plats som ledamöter. Thomas Erixzon var med som ersättare. Rapporten nedan handlar fr.a. om SAFEs agerande.

 

Kommunens årsredovisning

 

Kommunens årsredovisning presenterades och kommunrevisionen lämnade sin rapport. Uno Kenstam pratade bl.a. om socialnämndens underskott. Hon tog även upp Nässjö kommuns ”En plats med attityd”. Han sa också att det har varit två förlorade år pga covid och att det är bra att det byggs i Nässjö.

 

Anders Hansen tyckte att det var en positiv trend på riksnivå att de lagstyrda verksamheterna (äldreomsorg, skola, förskola) i kommunerna får mer resurser. Han yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna årsberättelsen. Redovisningen godkändes av fullmäktige och kommunstyrelsens beviljades ansvarsfrihet.

 

Ändringsbudget

 

Anders Hansen  redogjorde för SAFEs förslag:

- 5 mkr tillförs BUN till förbättring av grundskolan

- 5 mkr tillförs socialnämnden för att kunna få en budget i balans

- 150 tkr till Emåns Ekomuseum för kunna driva Naturskola till höstterminen

- 250 tkr till Tekniska servicenämnden till subventionering av pensionärernas måltider. Priset skulle då bli 72 kr/lunch och 65 kr/lunch om man köpte kuponger.

 

Uno Kenstam sa att det bra att tilläggsbudgeten nu har kommit tillbaka – även om den nu har bytt namn till ändringsbudget. Det var positivt att L och M numera talar om förebyggande åtgärder ang. otryggheten i samhället. Uno tyckte att det generellt inte var särskilt otryggt i Nässjö – man ska inte överdriva i debatten. Uno är en av kommunens Nattvandrare så han har en del inblick i hur tryggheten är på Nässjös gator och torg.

 

Anders Hansen sa att det var positivt med ökad exploateringsbudget för att säkerställa kommunal mark; bl.a. med tanke på mark i Forserum till utbyggnad av förskolan. Han sa var bra att den lokala polisens byggs ut i Nässjö. Han stödde MPs förslag ang. koldioxid och L:s förslag om hedersvåld. Han sa också att det är bra att kostnaderna täcks fullt ut ombyggnaden av Handskeryds skola. Han yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag – SAFEs egna förslag var tillägg till detta. Anders Hansen gav sitt bifall till några förslag L och M. Han tyckte det var bra att ungdomar fick inflytande över verksamheter som gällde dem och att nattvandrarna behöver kunna kom in på skolorna och berätta om sin verksamhet.

 

Miljöpartiet yrkade bifall till SAFEs samtliga förslag.

 

Det blev en del omröstningar – SAFE tog inga voteringar om sina egna förslag. SAFE stödde dock en del andra oppositionspartiers förslag som gick till omröstning. Ibland blev röstsiffrorna rätt jämn, men den styrande minoriteten ”Samverkan Nässjö” vann alla voteringar. Alla oppositionens förslag blev sålunda nedröstade. SAFE m.fl. reserverade sig.

 

Interpellation ang. koldioxidbudget

 

MPs Rikard Salander hade gjort en interpellation ang. koldioxidbudget i Nässjö kommun. MP hade fort en motion om detta ”besvarad” för drygt ett år sen. Rikard undrade vad som hade hänt sen dess. Sara Lindberg (S) gav ett rätt positivt svar.

 

Anders Hansen tryckte det var bra att Rikard följde upp sin motion och att det bra att Sara Lindberg hade get ett positivt svar.

 

*

 

Fullmäktige – som hade börjat redan kl 17 – var slut ca kl 21:20. Det var det första kf med Sara Linberg (S) som nytt kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

 

 

 

Thomas Erixzon