Kommunfullmäktige den 8 juni 2023

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFEs Anders Hansen och Uno Kenstam var på plats. Ersättaren Thomas Erixzon gick in som ordinarie denna kväll för Eva-Lill Brännström. Ersättaren Kim Östergren var också på plats i fullmäktigesalen i stadshuset.

 

Interpellation ang. hyresnivåerna på Parkgården

 

Anders Hansen hade gjort en interpellation till Sara Lindberg (S) ang. de stora (ca 10%) på Parkgården. Han undrade om formerna för hyresgästernas inflytande vid fastställande av 2023 årshyreshöjning var anpassade till hyresgästerna i trygghetsboendet. Han frågade också om hon tyckte att bostäderna på Trygga Hem var ekonomiskt tillgängliga.

 

Sara Lindberg (S) svarade bl.a. att hyreshöjningen ska ses mot avsättningskravet 2% för Trygga. Många kostnader har stigit det senaste året.

 

Anders tyckte att man kunde ge avkall på avkastningskravet något år för att undvika alltför höga hyreshöjningar. Man borde ha en höjning som mer liknar Allmännyttans bostäder.

 

Interpellation ang. tunneln vid Adela udde

Anders Hansen hade en interpellation Tekniska nämndens ordförande Erik Wågman ang. den slitna och knappt farbara gång- och cykeltunneln vid Adela udde. Han undrade hur det var med förutsättningarna för en ombyggnad så att tunneln även blir tillgänglig för personer med funktionshinder.

Erik Wågman (S), ordf. i Tekniska Servicenämnden, svarade att det är Trafikverket som äger tunneln och ställer villkoren för en ombyggnad. Men det kommunen som får betala. En ombyggnad med två ramper skulle kosta ca 5 mkr enligt Wågman.

Thomas Erixzon sa att den här frågan har varit aktuell i många decennier utan att något hänt. Det var planerat att den skulle ha bytts ut i samband med att järnvägsbron för Södra Vägen byggdes kring 2020. Bron blev byggd mella den står kvar i oförändrat och bedrövligt skick. Någon borde väl just denna fråga prioriteras i kommunens investeringsbudget?

Avstämningsrapport för Nässjö kommun

Uno Kenstam sa att Socialnämndens rapport har väldigt mycket siffror och att han får höra lite olika åsikter om Socialnämndens verksamhet.

 

Anders Hansen att det intressant att följa den nystartade ungdomsenhetens arbete. Han tog också upp BU-nämndens besparingskrav på några miljoner kronor. Han yrkade avslag på andra delen av kommunstyrelsens beslutsförslag att nämnderna ska sänka kostnaderna för att uppnå en budget i balans. Detta yrkande gick dock inte igenom och SAFEs ledamöter reserverade sig.

 

Medborgarservice i kransorterna

 

Filialbibliotek med tillhörande medborgarkontor i kransorterna föreslås överföras från kommunledningskontoret till Kultur- och Fritidsnämnden. Uno Kenstam och Thomas Erixzon tog upp att flytten av Malmbäcks bibliotek och medborgarkontor hade inneburit att större delen av bibliotekets mediabestånd hade försvunnit. Det hänvisas till Malmbäck i kommunens förslag. Vad kommer att hända med bibliotek och medborgarkontor i de andra kransorterna? Thomas Erixzon tyckte att det i och för sig var bra att filialbiblioteken låg under Kultur- och Fritidsnämnden men att det gällde att bevaka utvecklingen.

 

Fokusmål för Nässjö kommun

Nässjö kommun har sen några två övergripande fokusmål för hela sin verksamhet. Den säger att alla vuxna ska ha sysselsättning för att kunna försörja sig. Det andra säger att alla barn och ungdomar ska ha förutsättningar för en god uppväxt.

SAFE ville lägga till ett tredje fokusmål: ”Nässjö kommun ska med god marginal leva upp till Sveriges klimatmål enligt Parisavtalet”.

MP hade ett liknande förslag och de båda partierna stödde varandra. Både SAFE och MP blev nedröstade och reserverade sig.

Stadskärnevision 4.0

Kommunen har uppdaterat sin vision över Nässjös stadskärna. Visionen är omfattande och välgjord och har nu utökats med stadsparken runt Ingsbergssjön.
Thomas Erixzon har varit huvudansvarig för SAFEs remissvar och redogjorde för SAFEs synpunkter ang. visionen. Han inledde med att säga att visionen i huvudsak var bra och välgjord.

Han poängterade vikten av att bevara äldre bebyggelse i centrum, inte minst husen som tillkom under 50- och 60-talen såsom Telehuset, Cityhuset, Hotell Högland och Folkets Hus (nu Pigalle). Han sa också att Textilhuset vid Storget vid Stortorget är ett av Nässjö äldsta hus och väl värt att slå vakt om.

Han uppmärksammade att plaketterna på en del äldre som beskrivets resp. hus historia nu på många ställen är rejält slitna och borde bytas. De kom till en gång efter initiativ av SAFEs Bernt Hultberg. Jönköping sköter sina husplaketter betydligt bättre.

Han tyckte att man kunde göra en del av stadskärnans innegårdar bättre – nu är det mest asfalterade p-platser. – även om såna behövs för handelns skull.

Det är viktigt med tillgänglighet och en bra gatumiljö för den som går med rollator eller sitter i rullstol. Kommunen borde prioritera byggen av senior, och trygghersbostäder vid nybyggnation i centrum. Dey behövs en tillgänglighetsguide, En offentlig toalett behövs också – det har talats om detta i årtionden.

Det är viktigt med bra belysning på gator och torg – men glöm inte bort problemet med ljusföroreningar som påverkar nattlevande djur negativt. Det finns en hel del fasadbelysning som man dra ner på.

Han sa att man inte får bygga fast sig på ett sätt som sen är svårt att och tog då muren över Postgatan som exempel. Han avslutade med att stadskärnans utveckling också är beroende av vad som händer på andra. Kommunen hade dagen släppt ut ett nytt förslag på detaljplan för Sörängenområdet på samråd.

Det tillåter nu livsmedelshandel och småbutiker. Det kommer i så fall att påverka stadskärnan och han uppmanade därför alla att lämna remissvar vid samrådet som går ut i oktober.

SAFE hade fyra tilläggsyrkanden:
- Vägbeläggningen i stadskärnans gångmiljö ska bättre anpassas för rullstolar och rollatorer.
- En offentlig toalett etableras i närheten av Stortorget.
- Vid nybyggnation i stadskärnan ska seniorbostäder alternativt trygghetsbostäder prioriteras.
- En tillgänglighetsguide utarbetas som beskriver hur stadskärnans publika lokaler och platser är ur ett funktionshinderperspektiv.

SAFEs förslag röstades dock ner. Reservation följde. Många inlägg från andra partier var det också kring stadskärnan.

Motion ang. rabatter på kommunens lunchkuponger

Detta var en SAFE-motion som återremitterats i ett tidigare skede. SAFE ville att pensionärerna skulle få rabatt även på kommunens lunchkuponger – inte bara på enstaka måltider. Kommunstyrelsen ville att detta skulle utredas medan  SAFE, M och SD la ett gemensamt förslag om att lunchkupongernas pris skulle sänkas till 85 % direkt. Det blev till slut omröstning som slutade med att kommunstyrelsen vann med 31 röster mot 27.

Partierna som röstade för en sänkning direkt var SAFE, M och SD. Partierna som röstade emot var S/C/KD/V/L/MP. Det blir fortsatt utredning. De som röstade för prissänkning direkt reserverade sig.

*

Fullmäktige höll på till ca 21:45. Det avslutades med en lång rad valärenden. Bl.a. avsade sig Samhällsplaneringsnämnden Conny Dahnsson (KD) sig som ordförande i Samhällsplaneringsnämnden och Håkan Gustafsson (S) som vice ordförande i samma nämnd.

 

Thomas Erixzon