Kommunfullmäktige den 30 mars 2023

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFEs tre ledamöter, Anders Hansen, Eva-Lill Brännström och Uno Kenstam, samt ersättarna Thomas Erixzon och Kim Österberg var på plats i fullmäktigesalen i stadshuset.

 

Yttrande ang. laglighetsprövning

 

Barbro Svensson från Hyresgästföreningen har överklagat kommunens beslut att låta Linden finansiera en del av det nya simhallsbygget. Kommunen har nu lämnat ett yttrande till förvaltningsrätten där man vill att överklagandet avslås.

 

SAFE hade synpunkter på detta och la ett yrkande på återremiss som löd:

”Ärendet återremitteras för en tydligare beskrivning av vilka åtgärder värdeöverföringen ifrån Fastighets AB Linden till Örnen i Nässjö AB ska finansiera”.

 

SAFEs tilläggsyrkande löd: ”Värdeöverföringen ifrån Fastighets AB Linden till Örnen i Nässjö AB som genomförts från och med år 2020 till den 27 januari 2022 återförs till Fastighets AB Linden med motiveringen att kommunfullmäktige för denna period inte har fattat beslut om värdeöverföring”.

 

Kf-ordföranden Pernilla Ivarsson ville inte godkänna tilläggsyrkandet om återbetalning eftersom det inte har direkt med yttrandet till förvaltningsrätten att göra. Det skulle bli ett helt nytt ärende och måste då beredas först. Anders protesterade och kf fick rösta om saken och höll då med ordföranden.

 

MPs Rikard Salander stödde SAFEs förslag och la också fram ett eget som gick ut på att överklagandet inte ska avslås. Anders Hansen yrkade bifall till detta MP-förslag om hans egna förslag skulle avslås.

 

Det blev omröstning om återremissen som slutade med siffrorna 53-4; det var bara MP som stödde SAFE.

 

Ändringsbudget

Uno Kenstam redogjorde för SAFEs tilläggsyrkande i ändringsbudgeten. Det första yrkandet hade förhandlats fram mellan SAFE, M, L och SD som ju hade röstat för SAFEs motion kring detta i januari. Förslaget löd i sin helhet:

”Socialnämnden tillförs 800 tkr i ändringsbudget 2023 för finansiering av en utökad rätt till semester eller lägervistelse från två till sju dygn för personer med insatser enligt LSS. Om kostnaden överstiger 800 tkr år 2023 sker finansiering inom socialnämndens tilldelade ram.

Som en del av socialnämnden löpande redovisning under år 2023 särredovisas de särskilda merkostnaderna för beviljade semester eller lägervistelser samt hur många personer med insatser enligt LSS som kostnaderna avser.”

 

En rejäl debatt blev det om detta. Bakgrunden var att SAFEs motion som fick majoritet på kf-mötet i januari. Nu skulle det beslutas om finansiering i ändringsbudgeten. Samverkan Nässjö ville avslå finansieringen medan SAFE fick stöd av M, L, och SD.

 

Det blev votering som slutade med siffrorna 29-27 till SAFEs förslag som alltså vann omröstningen.

 

SAFE hade även ett eget förslag i Socialnämnden - den tillförs 1 miljon för arbetet med att minimera förekomsten av delade turer och eftersträva sammanhållen arbetstid för omsorgspersonal.

 

SAFE ville också att Barn- och utbildningsnämnden tillförs 4 miljoner för stöd till barn och elever med behov av särskilt stöd.

 

Medborgarkontor och turistbyrå

 

Uno Kenstams motion ang. bättre medborgarkontor skulle egentligen ha behandlats redan i juni 2022, men lyftes då plötsligt bort från dagordningen av Sara Svensson (S). Nu var frågan uppe igen. Bakgrunden var att kommunen några år tidigare stängt turistbyrån och medborgarkontoret i gamla Telehuset och flyttat det till entrén i stadshuset. Personalen hade minskats och av turistbyrån återstod bara några hyllor med broschyrer. Kritiken från allmänheten var massiv.

 

SAFEs motion gick ut på att:

 

- att Nässjö kommun snarast skaffar ändamålsenliga och mer tillgängliga lokaler för medborgarkontor och turistbyrå.

- att bemanningen förstärks för att kunna möta behovet av aktuell information och personlig service.

 

Agneta Svensson (L) inledde debatten med att godta att en s.k. info-point inrättas på biblioteket för turistfrågor och biljettförsäljning. Det var en helomvändning för L som varit mycket kritiskt till flytten av medborgarkontor och turistbyrå till stadshuset.

 

Torgny Tilstam (M) gjorde en liknande helomvändning och accepeterade en info-point på biblioteket. Han ville dock också att disken innte på stadshuset skulle vara bemannad för en mer tillgänglig medborgarservice.

 

Sara Lindberg (S) stödde förstås nu helhjärtat Liberakernas förslag – det låg ju i linje med vad de själva kunde tänka sig. De andra samverkanspartierna – KD, C och V - hakade förstås på. Det var ett ”ansvarsfullt” förslag från L sa hon och hon tackade även Moderaterna.

 

Uno Kenstam förde debatten från SAFEs sida. Han sa att möta människorna direkt är ett bra sätt. Han yrkade bifall till motionen. Denna fick även stöd av MPs Rikard Salander. Men han stödde även förslaget från L.

 

Anders Hansen sa att medborgarservice gör stor i samhället. Det var värt att behålla det. Åldersskäl är viktigt för att inte bara ha digitala lösningar. Uno la till att det mänskliga mötet är viktigt.

 

Motionen avslogs tyvärr av fullmäktige. Detsamma skedde med moderaternas tilläggsförslag. Förslaget från L fick dock stöd från fullmäktige.

 

En del andra ärenden avgjordes också under kvällen. Bl.a. upplöstes stiftelsen Annebergshus. Mötet var avklarat kring kl. 21.

 

Thomas Erixzon