SAFE vill slå vakt om välfärdssamhället!

På fullmäktiges novembersammanträde lade SAFE fram sitt förslag till kommunal budget. Utgångspunkten har varit:

- bibehållen kvalitet inom främst barn- och utbildningsnämnd, socialnämnd och omsorgsnämnd, samt mer pengar till gator och vägar.

- skattehöjning på 70 öre (ca 100:-/mån. för en normalinkomsttagare)

- stora, men nödvändiga, investeringar i Brinellskolan, Skogsvallen, Västra Vägen, sim- och sporthallsområdet och ny räddningsstation.

Vårt politiska val är att en skattehöjning trots allt är bättre än fortsatta nedskärningar. Våra viktigaste förslag innebär att vi anställer fler inom äldre- och handikappomsorgen. Vi anslår mer pengar till skola, förskola och gymnasium.

*

Vi ger 14,5 miljoner mer än s-c-fp till barn- och utbildningsnämnden för att undvika ytterligare nedskärningar inom skola och förskola.

Dessutom vill vi sänka barnomsorgsavgiften för de med lägst inkomst, ta bort måltidsavgiften på Brinellskolan, och ge resurser för särskilda insatser, t.ex. för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter.

Till omsorgsnämnden vill SAFE lägga 11,8 miljoner på att öka personaltätheten inom äldre- och handikappomsorgen.

Vi vill behålla larmtjänsten som utgår från Parkgården, låta de utvecklingsstörda på "Röd avdelning" och Hasselid i Flisby bo kvar. Vi vill inte höja hyror och kostpriser, inte heller att möjligheten att få rekreationsbidrag och kontaktperson försämras. Nuvarande äldre- och handikappomsorg ska även i fortsättningen skötas av kommunen.

Vi vill förbättra färdtjänsten i Nässjö kommun!

Till kultur- och fritid vill SAFE ge mer till kultur och bibliotek och pengar till att förbättra för barn och ungdomar (t.ex. utbyggnad av fritidsgårdar).

SAFE vill att miljö- och byggnadsnämnden får pengar till ytterligare en miljöinspektör. Idag hinner man inte med all den livsmedels- och miljötillsyn som krävs enligt lag.

*

Den 30 år gamla Brinellskolan måste renoveras för att klara de stora årskullarna från 1980-talet som nu är i gymnasieåldern.

Brandsstationen är trång och den blev i våras utdömd av yrkesinspektionen. Det är hög tid att det byggs en ny station!

Skogsvallen. som byggdes i början av 1960-talet, är också i behov av en rejäl renovering.

För att klara investeringar och att behålla standarden inom skola, förskola, äldre- och handikappomsorg finns för oss som kommunpolitiker ingen annan utväg än att höja kommunalskatten. Alternativet är annars fortsatta nedskärningar i stil med det vi har sett under 1990-talet...

Vi vill därför höja kommunalskatten med 70 öre - det är bättre än fortsatta försämringar för äldre, barn och handikappade!

I fullmäktige begärde vi omröstning om skattehöjningen, om mer pengar till barn- och utbildningsnämnden resp. omsorgsnämnden, samt om pengar till en miljöinspektör.

I omröstningen om skattehöjning fick vi tyvärr inget stöd - inte ens av (v) som till slut röstade för oförändrad skatt!

Det är bara att konstatera att de partier som röstade nej till skattehöjning hellre föredrar ytterligare nedskärningar och försämringar för barn, ungdomar, äldre och handikappade! Solidaritet verkar vara ett bortglömt ord i dessa "moderna tider"!

I omröstningen om pengar till miljöinspektör kan konstateras att bland dem som röstade nej fanns Christian Wattvil (fp), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden...

 

 

Phalén (s), Persson (c) och Wattvil (fp) fortsätter med nedskärningpolitiken!

SAFE har med (s) och (v) majoritet i Nässjö kommunfullmäktige; 31 röster av 57.

Det skulle alltså vara fullt möjligt att föra en betydligt mer solidarisk och rättvis politik i Nässjö gentemot äldre, handikappade, barn och ungdomar - om bara Greger Phalén och socialdemokraterna ville det.

Men (s) i Nässjö har ända sedan 1994 valt att samarbeta högerut och politiken blir naturligtvis därefter!

*

I Nässjö var det krav på dramatiska nedskärningar inför planläggningen av 2001 års budget.

Rubriker från lokaltidningen talar sitt tydliga språk: "Omöjlig ekvation för omsorgen. Pengarna räcker inte trots desperata sparförslag". "Miljö- och byggkontoret går på knäna". "Handikappade drabbas när fritidsledartjänst dras in".

För trots att skatteintäkterna ökar och förvaltningar på papperet får mer pengar, så räcker det inte för att klara en oförändrad kvalitet på verksamheten inom t.ex. barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen.

*

Budgeten som s-c-fp nu fått igenom betyder att hela 15,4 tjänster måste bort från barn- och utbildningsförvaltningen.

Enligt förvaltningens egen beskrivning betyder det bl.a. att 5 tjänster försvinner från förskolan, 5,6 tjänster från grundskolan, 2,6 tjänster från Brinellskolan, minskningar av skolmåltidspersonal, vaktmästare, adminstration, indragningar av timmar från särskolan och musikskolan.

Konsekvensen blir "en hårdare arbetsbelastning på personal i förvaltningen" och att "en ökning av sjukskrivning befaras".

I förskolan kan "servicen försämras för föräldrarna, som inte kan garanteras plats i närhet till boende", enligt förvaltningens konsekvensbeskrivning.

Inom grundskolan betyder det att "en hårdare prioritering för vilka elever som skall erhålla särskilt stöd".

För skolmåltidspersonalen blir en ökad tidspress i arbetet följden. Inom musikskolan påverkar nedskärningen antalet elever som kan ges undervisning.

*

Vårdlagen inom äldreomsorgen har under flera år hävdat att man har för lite personal. Situationen har under de senaste åren förvärrats genom bl.a. svårigheter att rekrytera personal, hög sjukfrånvaro, fler fall av belastningsskador.

I en studie från omsorgen beskrivs följande som stressande: "Personalbrist p.g.a. sjukdom, ökad vårdtyngd eller andra arbetsuppgifter t.ex. planering, administration som måste utföras. Att inte hinna det man måste göra". "Oro runt vårdlagets budget. Att inte kunna hålla ramen, att det ska bli nedskärningar som innebär att någon måste flytta på sig, att göra arbetet på ännu mindre tid".

Socialchefen Bo Samuelsson skriver ang. en utredning: "Totalt visar mätningarna behov av mera arbetstid för hemtjänsten, då en del uppgifter idag utförs på raster och ledig tid".

Antalet personer över 80 år kommer att öka ytterligare under 2001. Personalen har vid flera tillfällen sagt att nedskärningarna gått för långt. Gällande prognoser visar att antalet LSS-ärenden (utvecklings-störda och psykiskt/fysiskt handikappade) är betydligt fler än vad s-c-fp har räknat med.

Trots att man väl känner till det svåra läget för vårdlagen blir det med s-c-fp:s budget fortsatta försämringar; hög sjukfrånvaro, fler arbetsskador, fortsatta rekryteringsproblem, ökat antal arbetsuppgifter.

Kostpriser och hyror kommer att höjas för äldre och handikappade. Färdtjänsten i Nässjö - en av de sämsta i länet - kommer inte att förbättras.

 

EU-anpassning är orsaken till fortsatta försämringar i kommunerna

Nedskärningarna och försämringarna inom skola, vård och omsorg är helt onödiga. För "det går bra för Sverige" - Göran Persson har helt rätt!

Hade regeringen fört en rättvis fördelningspolitik skulle vi inte alls ha behövt föreslå att kommunalskatten höjs. Men i dagens läge hamnar landets rikedomar i fel fickor...

Statsbudgeten visar nu på ett överskott mer än 100 miljarder! Men istället för att återställa kvalitén på vård, skola och omsorg efter 90-talets nedskärningar, så sänker regeringen, med stöd av (v) och (mp), skatten med över 12 miljarder! Skattesänkningen gynnar som vanligt mest de högavlönade!

Summorna ska jämföras med den halva miljard som avsätts 2001 för att motverka nedskärningarna i landets skolor.

"Reformbudget - men inte för vänsterväljare" är Finanstidningens krassa kommentar...

Skattesänkningarna kompenserar privatpersoner för egenavgifterna som infördes på 90-talet.

Men när får kommunerna kompensation? De har drabbats hårt av egenavgifterna, då dessa är avdragsgilla. Det minskar skatteunderlaget.

För Nässjö kommun innebär det ett årligt skattebortfall på över 50 miljoner kronor!

Kommuner och landsting är nu också tvingade att avsätta pengar för framtida avtalspensioner, istället för att som tidigare betala ut dessa löpande varje år.

I Nässjö blir det 2001 ca 25 miljoner som på så vis försvinner från vård, skola, omsorg och annan verksamhet!

Med utgångspunkt från Nässjö (ca 30 000 inv) kan man göra en uppskattning att ca 33 miljarder varje år försvinner från kommunerna och landstingen p.g.a. införandet av egenavgifter och pensionsavsättningar.

Jämför detta med de 4 miljarder som statsbidragen till kommuner och landsting ökar med enligt s-v-mp:s budget i riksdagen!

Inte undra på att nedskärningarna fortsätter - det är precis vad regeringen vill!

För det som sker är ingen tillfällighet - regeringen för en målmedveten politik för att minska storleken på den offentliga sektorn - dvs i huvudsak skola, vård och omsorg. Den ska anpassas till genomsnittlig EU-nivå.

Istället borde regeringen - gärna genom riktade bidrag - ge kommunerna möjligheter att förbättra skola och barnomsorg, sjukvård, äldre- och handikappomsorg!

*

Den samarbetspolitik (v) och (mp) nu driver med (s) lämnar en hel del att önska. Några citat av Klas Eklund - på 80-talet med i Feldts kanslihushöger, nu ekonom i Wallenbergägda SE-banken, talar sitt tydliga språk.

I SvD 6/8 skriver Klas Eklund bl.a.: "Budgeten går med stora överskott. Dessa har inte - tvärtemot vad man kunde befara - medfört att utgiftstaken rivits upp". "De offentliga utgifterna sjunker som andel av BNP, och de kommer att göra det även efter septemberbudgeten". "Skatten på arbete sänks nu i de inkomstskikt där marginaleffekterna är störst". "Antalet AMS-platser har skurits ner radikalt, kraven skärps i A-kassan". "Statliga företag privatiseras, helt eller delvis."

Klas Eklund konstaterar: "Hade någon för fem år sen trott att en s-v-mp-majoritet skulle driva en dylik politik? Knappast!"

 

 

 

Vårt budgetförslag kan ses i sin helhet på SAFE:s internetsida www.safe-nassjo.nu eller i vårt skyltfönster på Rådhusgatan 34, snett emot Åhléns. Ring Bernt Hultberg 0380-17683 om du vill ha vårt budgetförslag hemskickat.