Rapport från kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 27 november 2003

 

Budgetdebatten blev detta år en rätt snäll och städad diskussion. De stora debattämnena var småskolornas och Nässjö Kulturhus framtid. Utanför fullmäktigesalen demonstrerade flera kulturpersonligheter i Nässjö - Arne Fager, Ulla Nordin, Ulrich Fischer, Carl-Henrik Henriz, Josef Rydèn m.fl. - för att Kulturhusets verksamhet skulle vara kvar i kommunal regi.

 

Här följer en rapport om framför allt de ärenden som SAFE agerade i under detta kommunfullmäktigesammanträde. Innan budgetdebatten kom igång avhandlades några andra ärenden.

 

1. Motion om att ”våga ge medborgarna i Nässjö frågemöjligheter i kommunfullmäktige”. Bernt Hultberg (SAFE) hade skrivit denna motion. Kommunstyrelsen hade i sitt förslag till beslut hänvisat till att man nu tänkte införa s.k. ”medborgarförslag” på prov i Nässjö kommun. Hultberg menade dock att detta inte alls var samma sak som låta allmänheten ställa frågor på plats i Nässjö kommunfullmäktige. Han yrkade bifall till sin egen motion, men blev nedröstad av övriga partier. SAFE:s ledamöter reserverade sig mot beslutet.

 

2. Butikskedjan Netto vill bygga ett varuhus i kvarteret Blomberg i centrala Nässjö. Det betyder att detta kvarter måste få en ny detaljplan som innebär att det får användas till handelsändamål. Ett sådant beslut skall vanligtvis tas i kommunfullmäktige, men Netto har tryckt på för att få en snabbare behandling. Ett förslag fanns att delegera beslutet till miljö- och byggnadsnämnden.

 

SAFE:s Thomas Erixzon menade dock att ett så viktigt planärende måste beslutas i fullmäktige, eftersom det berör handelssituationen som helhet i Nässjös centrum. Fullmäktige beslutade dock att delegera beslutsrätten till miljö- och bygg; SAFE reserverade sig.

 

3. Vad gäller att införa medborgarförslag till Nässjös kommunfullmäktige, så ville SAFE:s Thomas Erixzon att den som lägger ett sådant förslag också skall ha rätt att yttra sig in fullmäktige när just det förslaget behandlas. Fullmäktige röstade igenom att man kan lägga medborgarförslag under en försöksperiod på 18 månader, men avslog att förslagsställarna skulle få yttranderätt i fullmäktige.

 

4. När årets budgetuppföljning behandlades föreslog Greger Phalén (s) att ett kommunalt inköpsstopp skulle införas till årets slut. SAFE:s Anders Hansen yrkade avslag på detta med motiveringen att det kan skapa problem i förvaltningarna. Inköpsstoppet röstades dock igenom av övriga partier; SAFE reserverade sig.

 

5. Budgetdebatten

Uno Kenstam redogjorde för SAFE:s budgetförslag med följande inledningsanförande.

 

”Jag vill i mitt inledningsanförande beskriva den verklighet vi i SAFE ser och i vilken vi har att verka.

 

SAFE vill ha en annan politisk ordning än dagens. Där mänskliga behov går före profiten. Där människan värderas som något mer än det produktionsresultat den kan prestera.

 

Det är stora ambitioner och de är svåra att förverkliga inom enbart den kommunala sfären. Makten i samhället ligger allt mindre i politiken och till yttermera visso är det så att riksdagen aktivt har fattat beslut om att reducera politikens makt till förmån för andra intressen. Den parlamentariska demokratin riskerar därmed att bli förlamad och den får allt mindre betydelse för samhällsutvecklingen för varje år som går.

 

Det här minskar möjligheterna att praktiskt välja en annan väg än dagens kapitalistiska. Utifrån de ideal SAFE har är det en katastrofal utveckling både demokratiskt och mänskligt. Katastrof är ett starkt ord och har använts så mycket att det blivit devalverat; jag vill bara säga att jag verkligen menar det.

 

SAFE möter många människor som är djupt oroade över det som sker och som har svårt att se någon rimlig väg ut. Vi i SAFE försöker göra vad vi kan för att driva på en förändring genom att debattera och vara aktiva i politiken, men tyvärr måste vi konstatera att några större organiserade motkrafter till dagens utveckling finns inte.

 

Stora delar av arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen har valt anpasslighet och bekvämlighet före politisk kamp och mobilisering av folk för att skapa en annan ordning, med ideal andra än profitens. Till exempel är den oerhört viktiga frågan om ekonomisk demokrati inte alls uppe på dagordningen, vilket naturligtvis gör dem med borgerliga värderingar mycket glada.

 

Det går inte att komma ifrån att den förhärskande politiken har ett mycket tydligt syfte. Den beslutade nedskärningspolitiken ger grogrund för ett systemskifte. Se den nu aktuella diskussionen om ökad privat finansiering av det sociala skyddsnätet. Denna utveckling är helt ideologiskt baserad, då den inte finns några realekonomiska skäl för att de försämringar som sker. Sverige har nämligen aldrig varit så rikt som idag; det har således inget med brist på resurser att göra.

 

I det här samhällsklimatet har SAFE att fatta beslut om vilka förslag till budget vi vill lägga. Avsaknaden av fördelningspolitik från riksdag och regering kan vi inte kompensera själva här i kommunen, men vi gör ett försök.

 

Det finns tre grundläggande sätt att angripa problemen i kommunen,

* sänka kostnaderna,

* höja intäkterna

eller

* obstruera, dvs lägga en budget som utgår från de behov vi kan avläsa i förskolan, skolan, äldreomsorgen, handikappomsorgen, psykvården.

 

En sådan budget går med stora underskott, vilket är olagligt idag. Det är i och för sig ett hedervärt sätt att visa på bristerna och därmed försöka tvinga fram en fördelningspolitik som tar mer hänsyn till vanligt folk och mindre till överklass och kapitalintressen. Jag kan tillägga att många kommuner går med underskott och visar därmed på de kraftiga bristerna om än det är oavsiktligt.

 

SAFE har dock valt att lägga ett förslag som uppfyller lagens krav och som till ganska stor del uppfyller de politiska välfärdsambitioner vi har. Vi höjer skatten med 1 krona och av de 38 miljoner som vi får in den vägen går ca 16 miljoner till barnomsorg, skola och utbildning och ca 14 miljoner till äldreomsorg och handikappomsorg. Det ger 90 miljoner kronor mer under 3-årsperioden än kommunstyrelsens förslag. Vi är mycket väl medvetna om att detta inte räcker, men vi förhindrar de värsta nedskärningarna. Vi visar också att det går att göra mer än vad vi kan se i kommunstyrelsens förslag.

 

Ett stort problem är att de kostnader som blir konsekvensen av neddragningar inte analyseras. De här kostnader syns inte omedelbart i kommunens ekonomiska redovisningar, utan visar sig med någon fördröjning i ökad utslagning, sämre trygghet, sämre hälsa och ökade drogproblem. Detta är något vi borde ta in i de ekonomiska kalkylerna, för tyvärr är de inte med i ekvationen.

 

Vi har fyra punkter vi vill ha behandlade i särskild ordning (dvs begära omröstning på):

 

1. Skattesatsen i kommunen höjs med 1 krona.

2. Ökade medel till förskolan - 4 mkr.

3. Riktade personalförstärkningar inom äldre- och handikappomsorgen för att uppnå vissa förbättringar för vårdtagarna och bättre arbetsvillkor för personalen - 9,5 mkr.

4. Att verksamheten i Kulturhuset skall bevaras i dess nuvarande form och utvecklas på ett för kulturen positivt sätt.

   - att dagens verksamhet med utställningar och föreläsningar får en fast punkt för sin verksamhet och en trygghet inför framtiden i Kulturhuset 2004-2006.

   - att Kulturhuset i fortsättningen drivs i kommunal regi.

( SAFE ändrar sitt ursprungliga förslag i budgeten till detta gemensamma förslag från SAFE och moderaterna)”

 

Skattesatsen

Uno Kenstam redogjorde för SAFE:s förslag att höja skattesatsen med 1 krona.

Anders Hansen menade att staten måste ersätta kommunerna fullt ut för de krav man lägger på kommunerna.

Pelle Månsson påpekade att ordet ”fördelningspolitik” knappast nämns längre. Han menade också att man åter borde ge kommunerna rätt att beskatta företag i kommunen.

 

Kommunstyrelsen

Uno Kenstam redogjorde för SAFE:s förslag: bl.a. att halvera partistödet, ta bort systemet med kommunalråd och ersätta det med en ks-ordförande med ett arvode på 23 000 kronor i månaden och ge resurser till övriga i kommunstyrelsen att sätta sig in i frågorna. Han berättade att SAFE inte vill ha något medborgarkontor i Nässjö tätort och att merkostnaderna för detta, ca 1,5 mkr, kan användas till bättre ändamål. SAFE vill även ge 0.5 mkr mer till feriepraktik för ungdomar.

Pelle Månsson menade att i nedskärningstider så är det moraliskt riktigt att gå före med nedskärningar av arvoden och partistöd.

 

Barn- och utbildningsnämnden

Uno Kenstam (ledamot i BUN) berättade att s-c-fp-kd i sin budget har ca 20 mkr för lite för att kunna uppnå bibehållen kvalité. Uno tyckte att det har varit bra aktivitet från kommunens medborgare när de under hösten protesterat emot hotande nedläggningar av förskolor och skolor.

Med SAFE:s budgetförslag kan nattbarnomsorgen behållas i kommunen - det har varit ett viktigt krav från LO-fackens håll.

Den ökade ram SAFE:s budget ger går nästan helt till personal. Genom detta kan det gå att få ner sjukfrånvaron.

Bernt Hultberg (ledamot i BUN) berättade om de hotade nedläggningarna av flera småskolor runt om i kommunen. När föräldrarna gör egna undersökningar visar de alltid på ett högre elevunderlag än vad kommunens undersökningar ger. Han fick mothugg för detta av Mats Norss (m) som påstod att föräldrarna brukade ”räkna barnen två gånger”. ”Oförskämt mot föräldrarna!” kontrade Bernt.

Bernt berättade även att de 11 månader han nu suttit i BUN har varit intressanta och lärorika och han är glad över det engagemang som finns bland föräldrarna. Han påpekade också att bevarandet av småskolorna är viktigt för de mindre samhällenas överlevnad.

 

Omsorgsnämnden

Anders Hansen redogjorde för SAFE:s budgetförslag. SAFE:s ökade budgetram går framför allt till personalförstärkning, vilken kan hjälpa till att minska sjukfrånvaron. En del går även till förbättrad färdtjänst, ökat antal platser för korttidsboende och till att regelbundet göra skyddsronder inom omsorgsverksamheten.

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden (f.d. socialnämnden)

Wille Brüggemann berättade att SAFE vill ge mer pengar för att kunna återuppta verksamheten med ”Alternativet”. Det vi inte lägger till nu får vi lägga till kommande år, när missbruksproblemen ökar, menade han.

 

Kultur- och fritidsnämnden

Thomas Erixzon berättade om SAFE:s förslag; 500 tkr ska gå till ökad fritidsverksamhet, främst med inriktning mot flickor och 250 tkr till medel för att möjliggöra ett större utnyttjande av Tennishallen i Nässjö. SAFE motsätter sig vidare att Simhallen läggs ut på intraprenad.

 

Kvällens stora debatt handlade om Kulturhusets framtid. Thomas Erixzon berättade att SAFE motsätter sig att verksamheten där läggs ut på entreprenad och yrkade bifall det gemensamma förslag om Kulturhuset som SAFE och moderaterna har lagt.

 

Han menade att s-c-fp-kd:s nya förslag om att tillsätta en utredning om Kulturhusets framtid visserligen var ett steg i rätt riktning. Men att det hade varit bättre om kristdemokraterna istället hade stött SAFE:s och moderaternas förslag. Det hade då kunnat få majoritet i en omröstning under kvällen.

 

Han menade att Kulturhuset är en av hörnstenarna i Nässjös kulturliv och var mycket förvånad över att kulturnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar (c) ens hade kommit på tanken att lägga ut verksamheten där på entreprenad. Han berättade att Kulturhuset har ca 15 000 besökare varje år, att man har 10-12 konstutställningar om året, har föreläsningar i stort sett varje vecka, att man har kurser för barn och ungdomar två gånger i veckan och att där finns helgkurser i grafik.

 

Det behövs en sådan neutral plats för utställningar och föreläsningar i kommunen, menade han, och slutade sen med en uppmaning till fullmäktiges ledamöter att ta del av de aktiviteter som pågår där.

Pelle Månsson redogjorde för konstföreningens samarbete med Kulturhuset och dess personal. Han betonade att man i konstnärskretsar runt om i landet talade om Nässjös Kulturhus med aktning och respekt.

 

Bernt Hultberg berättade om utställningen kring skulptören Axel Wallenberg som finns i Kulturhuset.

 

Marianne Broman var mycket upprörd över kulturnämndsordföranden Ann-Cathrin Gunnars försök att släta över sitt tidigare agerande. Marianne redogjorde för vad som sagts i kultur- och fritidsnämnden under våren och hösten och berättade om att ett studieförbund varit på husesyn i Kulturhuset; och detta utan att personalen där fått veta något i förväg. ”Folk på sta´n” har under hösten överöst henne med frågor om vad som egentligen pågick kring Kulturhuset.

 

Miljö- och byggnadsnämnden

Thomas Erixzon redogjorde kort för SAFE:s förslag om att lägga 315 tkr till för att täcka ökade personalomkostnader.

 

Tekniska servicenämnden

Bernt Hultberg berättade om SAFE:s budgetförslag och sa vidare att det nu inte fanns mycket kvar att privatisera.

 

SAFE hade begärt omröstning på fyra frågor. De slutade på följande sätt:

 

* Skattesatsen: SAFE.s förslag (1 krona) 10 röster. Kommunstyrelsens förslag (25 öre): 40 röster. Moderaternas förslag om att inte höja skatten alls blev bortröstat i ett tidigare skede. 7 från (m) avstod sedan från att rösta.

 

* BUN; 4 mkr mer till förskolan: SAFE 10 röster. Kommunstyrelsen 39 röster (s-c-fp-kd). 8 ledamöter avstod, samtliga (m).

 

* Omsorg, 9,5 mkr till personalförstärkningar. SAFE 10 röster, Kommunstyrelsen 39 röster (s-c-fp-kd). 8 ledamöter avstod, samtliga (m).

 

SAFE:s ledamöter stödde även ett förslag från (m) om att ge 500 tkr till rehabverksamheten. Förslaget röstades dock inte av övriga partier.

 

* Kultur- och fritid: Kulturhusets framtida verksamhet. SAFE och (m):s förslag; 20 röster (SAFE-m-v), kommunstyrelsen 37 röster (s-c-fp-kd).

 

SAFE meddelade att man ska lämna en skriftlig reservation ang. budgeten.

 

 

Thomas Erixzon

Budgetreservationen