Kommunfullmäktiges budgetsammanträde

den 24 november 2005.

 

 

SAFE:s budgetförslag i sin helhet finns här.

 

Här följer en rapport om främst SAFE:s debattinlägg under detta heldagssammanträde.

 

Innan budgeten avhandlades diskuterades en del andra ärenden.

 

Med interpellation avses en fråga som ställs till kommunalråd eller nämndordförande och där alla i fullmäktige kan delta i diskussionen kring frågan.

 

1. Marie-Louise Ekholm (m) hade i en interpellation ställt frågan om varför Höglandsenergi (ett dotterbolag till Nässjö Affärsverk; NAV) sponsrade en golfklubb i Örebro, där den nu avgångne vd:n bor.

Bernt Hultberg och Thomas Erixzon från SAFE deltog i den följande debatten. Båda var kritiska mot sponsring i Örebro; särskilt mot bakgrund av att NAV hade dragit in sponsringen till idrottsföreningen i Ormaryd.

Uno Kenstam, som sitter för SAFE i NAV:s styrelse, sa att man efter dennas ”affär” nu tagit fram principer för NAV:s och Höglandsenergis sponsring.

 

2. I en debatt ang. färdtjänsten påpekade Bernt Hultberg att handikapprådet i Nässjö hade tagit upp problemen med färdtjänsten i Nässjö. Han tyckte också det var märkligt att en man hade nekats färdtjänst efter att ha haft det i 8 år.

 

3. Bernt Hultberg hade gjort en interpellation till Tekniska servicenämndens ordförande Bo Zander om flyttningen av återvinningsanläggningen från Bryggeritomten i Nässjö. Hultberg undrar om Zander vill arbetas för att en återvinningsanläggning kommer tillbaka på bryggeritomten.

Hultberg läste upp sin text; Zander svarar på decembersammanträdet.

 

 

4. I debatten kring en kristdemokratisk motion ang. ”valfrihet i barnomsorgen” deltog Bernt Hultberg i debatten. Han påpekade den pedagogiska vikten av att gå i förskola. Det heter inte längre ”dagis” eller ”barnomsorg” utan, förskola; och detta inte utan skäl.

I den efterföljande omröstningen stödde SAFE kommunstyrelsens förslag om att avslå kd:s motion. Omröstningen slutade 39-17; kd fick bara moderaterna med sig.

 

5. Bernt Hultbergs motion om att skaffa reservelkraftverk till äldreomsorgen besvarades positivt av kommunen. Hultberg skrev motion efter stormen Gudruns härjningar förra vintern. I kommunstyrelsens svar stod att kommunen tänkte skaffa fyra mobila reservelkraftverk och Hultberg var nöjd med detta.

 

 

6. I debatten kring ett medborgarförslag om skräpinsamlingar påpekade Bernt Hultberg att det nog inte var så lätt att få föreningar och skolor att samla in skräp frivilligt; man behövde nog en ”morot” i form av ersättning av något slag.

 

 

7. Pelle Månsson gjorde ett engagerat inlägg angående den nya detaljplanen i Rävsnäs. Han menade att det borde gjorts en miljökonsekvensbeskrivning eftersom området nu med kraftigt ökade boytan förvandlas från et sommarstugeområde till ett område med åretruntboende. Han påpekade att det kan bli problem med dagvatten och tog även upp husägare i Rävsnäs känner sig orättvist behandlade eftersom de fått sämre utbyggnadsmöjligheter i de som bor i Vallbohagaområdet. Pelle yrkade avslag på detaljplanen.

Thomas Erixzon, en av SAFE:s ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden sa att Pelle uppmärksammat honom på att en miljökonsekvensbeskrivning saknades. Han yrkade därför återremiss och menade att man i miljökonsekvensbeskrivningen också borde ta upp frågan om det av miljöskäl är rimligt att tillåta en lägre boyta i Rävsnäs än i Vallbohaga.

Pelle Månsson, Bernt Hultberg och Marianne Broman reserverade sig till förmån för Pelles avslagsyrkande. Thomas Erixzon reserverade sig till förmån för sitt återremissförslag och avstod från att ställning i själva sakfrågan. Övriga SAFE-ledamöter, liksom alla övriga partier,  röstade för kommunstyrelsen förslag till detaljplan i Rävsnäs.

 

                     

Nässjö kommuns budget 2006.

 

Uno Kenstam tog i sitt inledningsanförande upp att den offentliga verksamheten minskar procentuellt i landet. Samhällsklimatet blir hårdare, kommersialismen ökar, alkoholproblemet blir större. Han menade att produktiviteten i form av kunskap har ökat inom den offentliga sektorn och att nedskärningar inte var rätt väg att gå i samhället.

Bernt Hultberg påpekade för (m) att SAFE inte tänker höja skatten år efter år utan att våra föreslagna 70 öre är en engångsskattehöjning. Men den tillför ett ökat belopp på ca 30 miljoner att röra sig med och det gäller även åren framöver.

 

Kommunstyrelsen.

Uno Kenstam presenterade SAFE:s förslag om att bl.a. minska ppå antalet kommunalråd, halvera partistödet, och dra på kommunens bidrag till Nässjö Näringsliv AB. SAFE vill inte minska verksamheten där, men vill att de många medlemsföretagen tar en ökad del av kostnaderna. Uno berättade även om SAFE:s förslag att utreda särskilda boendeformer i samarbete med fastighetsbolaget Linden.

 

Barn- och Utbildningsnämnden

Uno Kenstam började med att hamn var glad över SAFE blivit bestulna på en kommande valfråga; nämligen den om nattbarnomsorg. SAFE var tidigare ensamma om att villa behålla denna verksamhet, men verkligheten och regeringsutspel har fått övriga partier att ändra sig. Uno tog även upp vikten av att avsätta medel för nybyggnation av förskolor så att man snabbt kan få ändamålsenliga lokaler.

 

Bernt Hultberg tog upp, problemet med de höga ljudnivåerna på förskolan och menade att en minskning av barngruppernas storlek skulle minska ljudnivån. Han sa att Marie-Louise Ekholm (m), som agerat mycket om risken för hörselskador i förskolan, därför borde rösta för SAFE:s förslag.

 

Thomas Erixzon höll med Bernt därvidlag; det går inte bara att prata om ljudnivåer och hörselskador utan att se till att pengar avsätts för att åtgärda dem! Ekholm ville glida undan med att man först måste ha ett handlingsprogram, men det framom bara alltför tydligt att hon inte ville ge några extra ekonomiska resurser till barn- och utbildningsnämnden för att kunna minska barngrupperna storlek i förskolan.

 

Uno Kenstam tog även upp att SAFE vill ha en översyn av lokalbehovet i kommunens mindre orter och påpekade för kristdemokraterna att vårdnadsbidrag inte betyder att gruppstorkerna i förskolorna minskar, eftersom det betyder att förskolorna i sin tur får minskade resurser.

 

Thomas Erixzon tog upp SAFE:s förslag att ta bort måltidsavgifterna Brinellgymnasiet och påpekade att SSU sedan länge driver en kampanj för att ta bort måltidsavgifter på gymnasieskolan. Detta borde inte minst den socialdemokratiska gruppen tänka på, menade han. Erixzon tog även upp vikten av att ha låga avgifter till den kommunala musikskolan.

 

Bernt Hultberg tog upp problemet med att en del sjätteklassare kan tvingas flytta till Centralskolan i Nässjö. Detta kan utarma underlaget för en del skolor i de mindre orterna. Han tyckte det var bättre att en del Norråsaelever kunde flytta ner till Central istället; det är nämligen trångt idag på Norråsaskolan.

Han försökte få centern Linnéa Andersson at ställa upp på detta, men lyckades inte.

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Angående individ- och familjeomsorgsnämnden påpekade Wille Brüggemann (SAFE:s ledamot i nämnden) att man behöver mera pengar och att det var svårt att i förväg budgetera verksamheten.

 

Kultur- och fritidsnämnden.

Uno Kenstam berättade om SAFE.s förslag för kultur- och fritidsnämnden. SAFE vill ge 800 tkr för ökad ungdomsverksamhet, riktad mot ungdom i nedre tonåren. Vidare vill SAFE ge mer resurser till bibliotek, allmänkultur och föreningsstöd.

Eva-Lill Brännström påpekade att den övre åldersgränsen för aktivitetsstödet har sänkts från 25 till 20 år, vilket givetvis påverkat det ekonomiska stödet negativt för många föreningar.

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden

Thomas Erixzon berättade om SAFE.s budgetförslag till miljö- och byggnadsnämnden. Beloppet är detsamma som nämnden i enighet begärde tidigare i höstas. Övriga partier har dock minskat nämndens anslag sedan dess; men SAFE vill dock ha kvar den budget som nämnden ursprungligen begärt. Detta skulle bl.a. ge bättre möjligheter till ökade miljöinspektioner.

 

Omsorgsnämnden.

Uno Kenstam presenterade SAFE:s förslag i omsorgsnämnden. Detta innebar bl.a. personalförstärkningar till aktivering och rehabilitering.

 

Bernt Hultberg tog upp en diskussion om entreprenader och intraprenader inom omsorgen, vilket Hultberg var starkt emot. Han tyckte också att det var en modig politik att höja skatten för att få en bättre äldreomsorg. Han framhöll att i SAFE:s förslag ingick bl.a. pengar till reception i Parkgården och återställd habiliteringsersättning (flitpeng) på 35:-/dag till utvecklingsstörda.

 

Tekniska servicemnämnden

Bernt Hultberg berättade om SAFE:s förslag. Detta innebar 850 tkr mer till gatuunderhåll och mer pengar till grönytor och enskilda vägar.

Bernt argumenterade också emot att sälja Nässjö Städ, vilket moderaterna föreslog.

 

Övriga nämnder.

Uno Kenstam sa att SAFE inte ville ha höjda arvoden i valnämnden, för att man skulle kunna ha oförändrat antal vallokaler i kommunen 2006.

 

Investeringsbudget.

Uno berättade att SAFE lägger 3 mkr mer under 3 år till ökad asfaltering på gator och vägar, samt att SAFE säger nej till investeringar i industrimark i Solberga/Hunsebergsområdet och till en väg nedanför Åkraberget, eftersom vi är emot att det byggs villor där.

 

 

 

Omröstningar

 

Barn- och Utbildningsnämnden:

 

Nya förskoleavdelningar/ökad personaltäthet, 4 mkr:

10 röster för (SAFE), 45 emot (s,c,fp,m,v), 2 från kd avstod.

 

Måltidsavgiften på Brinellgymnasiet tas bort, 0,6 mkr:

12 röster för (SAFE + v), 39 emot (s inkl.Li-Sandra, c, fp, m), 6 från kd avstod.

 

Ökade medel till barn/elever i behov av särskilt stöd, 1 mkr:

10 röster för (SAFE), 38 emot (s,c,fp,m,v), 9 avstod (kd).

 

Kultur- och Fritidsnämnd:

Medel för vidgad ungdomsverksamhet, främst riktad till
ungdom i de nedre tonåren, 0,8 mkr:

10 röster för (SAFE), 38 emot (s, c, fp, m, v), 9 avstod (kd).

 

Omsorgsnämnden:

Förstärkning av rehabiliteringsorganisationen motsvarande
7,0 årsarbetare, 2,4 mkr

10 röster för (SAFE), 38 emot (s,c,fp,m,v), 9 avstod (kd).

 

Bemannad aktivering för träning och social gemenskap på boendeenheterna, 3,5 mkr. 

10 röster för (SAFE), 38 emot (s,c,fp,m,v), 9 avstod (kd).

 

Dessutom var det två omröstningar kring förslag från (m); SAFE avstod att rösta i dessa.

 

 

 

Thomas Erixzon