Rapport från fullmäktige den 27 september 2007.

 

Det var ett långt sammanträde som varade mellan kl. 17 – 23. Hela 39 ärenden fanns på dagordningen; de flesta var interpellationer och motioner.

 

Här följer något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämndordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Polisen i Nässjö och länet

Länspolismästare Gunnar Lindelöw och närpolischef Åke Linnér inledde med att berätta polisens verksamhet i Jönköpings län. Det har blivit en centralisering av verksamheten till Eksjö, där det ska byggas ett nytt polishus för 10 miljoner.

SAFE:s Bernt Hultberg kritiserade detta i debatten. SAFE har tidigare haft namninsamling i Nässjö mot neddragningarna på polisstationen i Nässjö och gjort uttalande i frågan.

 

Eftersatt underhåll av gator

Bernt Hultberg deltog i debatten kring Marie-Louise Ekholms interpellation om eftersatt underhåll av gator. Bernt mindes bl.a. den gamla tiden då det hette gatunämnden. Samma diskussion fördes då… Det har inte haft någon betydelse vem som varit ordförande i Tekniska Servicenämnden; nämnden har aldrig haft någon status och har haft svårt att få tillräckligt med pengar för underhåll av gatorna.

 

Allmänhetens frågestund

Thomas Erixzons motion om att åter införa allmänhetens frågestund i fullmäktige antogs av fullmäktige. Allmänheten får möjlighet att ställa frågor vid sammanträdena i januari och augusti. Man ska lämna in frågorna i förväg och frågeställaren får möjlighet att diskutera frågan på fullmäktiges sammanträde.

 

Protokollsjustering

Malin Olssons (m) motion om att bara oppositionens ledamöter jämte ordföranden skulle justera i nämndprotokollen avslogs. SAFE, s och v ville att samtliga ledamöter i nämnder och styrelser skulle vara justerare enligt ett rullande schema. Vi har haft samma uppfattning även de år då SAFE var i opposition.

 

Multiresistenta stafylokocker

Anders Hansen och Bernt Hultberg deltog från SAFE:s sida i debatten om Marie-Louise Ekholms (m) motion om rutiner för att minska smittan av multiresistenta stafylokocker. Fullmäktige besvarade motionen bl.a. med att det redan idag finns utarbetade rutiner för detta mellan kommun och landsting. Det blev bara Ekholm som reserverade sig för sin egen motion.

 

Smittspridning inom förskola/skola

Bernt Hultberg var även med i diskussionen kring denna Ekholm-motion. Han sa bl.a. att svenska barn som tidigt börjat i förskolan är förhållandevis friska jämfört med hur det var förr och jämfört med andra länder. Det är bra att komma i kontakt med andra barn för att utveckla immunförsvaret, menade Bernt. Även här blev det bara Ekholm som reserverade sig för sin egen motion.

 

Kulturskola i Nässjö kommun

Thomas Erixzons motion om att inrätta en kulturskola i Nässjö kommun besvarades med att kommunen under 2007 har utrett detta och att frågan är under politisk behandling. Beslut om kulturskola är ett särskilt ärende senare på fullmäktiges lista – se nedan. Nässjö kommer att starta en kulturskola 2008.

 

Tilläggsbudget II 2007

Tilläggsbudget II röstades igenom med röstsiffrorna 30 – 26. 1 ledamot avstod. Nämndernas ramar räknas upp med 9,1 miljoner kronor.

 

Ridhuset i Lövhult

Det gamla ridhuset i Lövhult är mögelskadat och beslut togs nu om att riva detta och bygga ett nytt ridhus under 2008. Det kommer att kosta drygt 6 miljoner kronor. Fullmäktige var enigt om detta beslut.

 

Inrättandet av kulturskola

Den kommunala musikskolan kommer att utvecklas till en kulturskola som förutom musik från starten kommer att innehålla dans, drama och teater. Längre fram kan andra konstformer som bild komplettera. Både SAFE och socialdemokraterna hade detta som vallöfte.

 

Även Uno Kenstam och Pelle Månsson var uppe i talarstolen under sammanträdet.

 

Thomas Erixzon