Rapport från fullmäktige den 31 januari 2008.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns. Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämnordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Allmänhetens frågestund.

På SAFE:s initiativ har ”Allmänhetens frågestund” på nytt införts i fullmäktige. På denna nypremiär var fem frågor inlämnade som handlade om bl.a. kommunens nyårsfyrverkeri i Ingsbergssjön, bullerskydd i Åker, den ”norska” Linden-husen på Sturegatan och underhållet av gator och trottoarer i Nässjö.

 

Den sistnämnda frågan ställdes av Elsie Gladh, som också var på plats och läste upp den i fullmäktigesalen. Bernt Hultberg, som sitter i Tekniska servicenämnden, kommenterade att gatuunderhållet har varit ämne för diskussion i alla år han suttit i nämnden – och Bernt har suttit där länge.

 

Bernt kommenterade även nyårsfyrverkerierna vid Ingsbergssjön, vilka han tyckte var för dyra och onödiga.

 

Säkerhetsfrågor

I debatten kring kommunens handlingsprogram för skydd och säkerhet undrade Bernt Hultberg hur det var med säkerheten i Malmbäck nu sedan deltidsbrandkåren bantats ner vid årsskiftet.

 

Interpellationer

Interpellationerna var många denna kväll – bl.a. om folkhälsovård, IT-investeringar, turistchef m.m.

 

Uno Kenstam gav Per Eriksson (c) ett rejält svar på hans interpellation om folkhälsofrågor i kommunen. Per hade bara att tacka Kenstam för ett fullödigt svar.

Bernt Hultberg berömde också Unos svar – det var ur ett brett perspektiv. Folkhälsa är mer än sjukvård. Bernt påpekade även att antalet förtidspensionärer har ökat i Sverige under den borgerliga regeringens första år.

Läs hela Unos svar här!

 

I debatten kring turistchefen sa Bernt att landsbygden är viktigt ur turistsynpunkt.

 

Bernt var även uppe i diskussion om återvinningsanläggningar. Han menade att tydligare måste framkomma att det är företagen som har ett producentansvar – det är inte kommunens som sköter återvinningsstationerna.

 

Motion ang. hyresgaranti för ungdomar.

Uno Kenstam framförde kommunstyrelsens svar till James Sandstedts (kd) motion om kommunal hyresgaranti för ungdomar. Han menade att hyresgarantin mest var anpassad efter storstadsförhållanden och att stadsbidraget är litet i förhållanden till kommunens del av garantin. Den administrativa apparaten kan bli för stor och det kan kosta mer än det smakar.

Kommunfullmäktige sa nej till motionen och kommer inte i nuläget att införa hyresgaranti med motiveringen att de ungdomar som har förmåga att klara kostnaderna för eget boende kommer in på bostadsmarknaden i Nässjö.

Sandstedt stödde sin egen motion men reserverade sig inte.

 

Motion ang. Seniorboende i Forserum

I debatten kring Åke Jonssons (c) motion medgav Uno Kenstam att problem fanns i Forserum med bostäder för äldre. En bostadsförsörjningsplan ska tas fram – det har inte gjorts på flera år. Det kommunala bostadsbolaget linden är i nuläget fullt upptaget med en omfattande renovering i Runneryd. Kommunen har dock fått kontakter med en del bostadsföretag i samband med nybyggnationen på bryggeritomten i Nässjö.

Fullmäktige besvarade motionen bl.a. med att det inte är primärt kommunens skyldighet att bygga bostäder, men att kommunen har intresse av att det finns boende som passar äldre.

Jonsson stödde sin egen motion men reserverade sig inte.

 

Motion ang. avgiftsfria stadsbussar

I debatten kring Marie-Louise Ekholms (m) motion sa Bernt Hultberg att ha inte tänkte rösta för motionen men att han tyckte att en del av Ekholms resonemang kring avgiftsfria bussar var bra.

I debatten framkom dock att Ekholm i landstinget (som är borgerligt styrt) röstat för högre avgifter på kollektivtrafiken i länet. Det går ju inte riktigt ihop med hennes motion om gratis bussåkande i Nässjö kommun.

Anders Hansen påpekade också att det inte blir så mycket för färdtjänsten att tjäna på avgiftsfria bussar i Nässjö. Färdtjänsten kostar idag 5-6 miljoner och det mesta är länsfärdtjänst, d.v.s. resor utanför Nässjö kommun.

Fullmäktiges sa nej till motionen med motiveringen att det skulle kosta kommunen 3-4 miljoner kronor och att dessa medel inte finns tillgängliga inom överskådlig tid.

Ekholm stödde sin egen motion men reserverade sig inte.

 

Motion om att förebygga spridning av könssjukdomar bland skolelever.

I debatten kring Marie-Louise Ekholms (m) motion hänvisade Anders Hansen till skolans styrdokument i samlevnadsfrågor. Gymnasieskolan hinner med generella insatser, men det vore önskvärt med mer kvällsöppet på ungdomsmottagningen.

Fullmäktige besvarade motionen bl.a. med hänvisning till att Samarbete sker redan idag mellan skolhälsovården och ungdomsmottagningen.

Ekholm stödde sin egen motion men reserverade sig inte.

 

Thomas Erixzon