Rapport från fullmäktige den 24 september 2015

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng, Uno Kenstam, samt ersättaren Anita Adam var på plats. Marianne Broman var på åhörarbänken.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation om panikartad skövling av Centralskolan

 

Miljöpartisten Märit Strindberg hade gjort en interpellation om hur man tömde Centralskolan på dess inventarier sommaren och hösten 2014. Hon tyckte att man hade slängt mycket av inventarierna i onödan. Det blev en hård ordväxling mellan Strindberg och BUNs ordförande Leif Ternstedt (S) och Anna Gerebo (M) – vilka inte höll med Strindberg. Märit Strindberg tyckte att Ternstedts svar var direkt oförskämt.

 

Interpellation om elektriker i NAV elnät

 

SAFE:s Anders Hansen hade gjort en interpellation där han undrade hur tillgången till egna elektriker i NAV elnät (NEAB) värderades i ett kommunövergripande perspektiv. Detta med anledning av att NEAB nu ska ersätta egna elektriker genom extern entreprenad.

 

Han frågade om NEAB kan tänka sig ett långsiktigt med Brinellgymnasiets elprogram och konsekvenserna totalt för Nässjö kommun har beräknats när man ska köpa av entreprenörer.

 

Carl Dohlsäter (M), ordf. i NEAB svarade på interpellationen. Han sa att Brinell för närvarande inte utbildade distributionselektriker, men att NEAB skulle uppskatta om Brinellgymnasiet började utbilda sådana. Beträffande extern upphandling sa han att man bl.a. ska ställa krav att nuvarande 5 medarbetare inom driften lyfts in i entreprenadens organisation.

 

Hansen tog upp kommunperspektivet i debatten som följde och räknade upp en del av vad NEAB:s elektriker gör inom kommunen.

 

Motion om konsekvenserna av att flytta Centralskolans elever till Brinell

 

Märit Strindberg och Jörgen Stiernborg (båda MP) hade gjort en motion med anledning av de problem som flytten av ett högstadium till Brinell har medfört. Det har bl.a. kommit flera anmärkningar på att där är trångt; bl.a. måste matsalen byggas ut rejält.

 

Det blev en rejäl debatt där Anders Hansen sa att BU-nämnden måste ta ansvar för de sjunkande resultaten. Man borde efterfråga elevernas och personalens åsikter och deras arbetsförhållanden är.

 

Hansen kritiserade också skarpt kf:s ordförande Kurt Johansson som hade låtit moderaten Anders Karlgren tala om flytten Betesda till Sandsjövik 2009, då Hansen var ordförande för Omsorgsnämnden. Detta hade inte alls med nuvarande skolfrågor att göra. En uppretad Hansen undrade om han nu skulle ta en lång utläggning hur Betesda-ärendet egentligen gick till. Kurt Johansson värjde sig för detta och Hansen undrade om det berodde på partitillhörigheten hur ordföranden agerade. Fotnot: Det är en ordförandes skyldighet att avbryta talare som inte håller sig ämnet – och detta hade ju Karlgren definitivt inte gjort.

 

SAFE stödde det återremissförslag som lagts av MP. Detta stöddes även av Kd och Sd – varför återremissen utan vidare gick igenom vid den följande omröstningen. Fotnot: Det behövs bara 1/3 av rösterna för att få igenom en återremiss vid första röstningstillfället.

 

Motion om ”Mayors for Peace”

 

Rikard Salander (Mp) hade gjort en motion om att Nässjö skulle ansluta sig ”Mayors for Peace” (Borgmästare för fred) – en världsomspännande organisation av kommuner som vill arbeta för en kärnvapenfri värld. Den grundades 1982 av borgmästaren från Hiroshima och är registrerad hos FN som en s.k. NGO (Non Governement Organisation). 6 821 ståder/kommuner i 161 länder är med.

 

Salander höll ett engagerat anförande och läste upp listan på de 26 svenska kommuner som är med; bl.a. Göteborg, Malmö och Norrköping.

 

Salander höll ett engagerat anförande och läste upp listan på de 26 svenska kommuner som är med; bl.a. Göteborg, Malmö och Norrköping.

 

Han fick fullt stöd av SAFE:s Thomas Erixzon – som även är vice ordförande i Nässjö freds- och Skiljedomsförening. Erixzon hälsade Salander och andra miljöpartister välkomna till Svenska Freds och berättade att städer och kommuner över hela världen är med i ”Mayors for Peace”. Bl.a. är ca 100 norska kommuner med, och många kommuner i Nederländerna och Italien. I USA är kända städer som Los Angeles, New Orleans och Kansas City med.

 

Men majoritetspartierna var inte intresserade – Anci Magnusson (S) sa att detta inte låg inom den kommunala kompetensen och hänvisade till att Gävle kammarrätt hade gått emot en kommuns begäran om detta.

 

Salander kontrade med att 26 svenska kommuner redan var med i ”Mayors for Peace”. Erixzon påpekade att medlemskommunen Göteborg t.o.m. hade ett program för internationella frågor.

 

Salanders motion fick även stöd av FP:s Agneta Svensson och av SD.

 

Thomas Erixzon frågade Nässjö Freds- och Skiljedomsförenings ordförande Farshid Ardabili-Farshi (S) vad han tyckte i denna fråga. Frågan föranledde Anci att snabbt rusa fram till Farshid – vilken en stund senare klev upp i talarstolen. Han var emot kärnvapen, sa han – och han var också medlem i Svenska Freds kärnvapengrupp – men Salanders motion kunde han inte ge sitt stöd… Så låter det när partipiskan viner!

 

Anci tackade Farshid för att han rakryggat hade stått emot ”utmaningen”. Erixzon menade däremot att Nässjö Freds- och Skiljedomsförenings ordförande borde säga ja till denna motion – och tyckte det var svagt att han inte hade vågat utmana socialdemokreternas gruppledare Anci Magnusson.

 

Majoriteten sa tyvärr nej – moderaten Bengtlennart Larsson hotade t.o.m. att överklaga om motionen gick igenom - till Salanders motion.

 

SAFE:s ledamöter reserverade sig mot detta beslut.

Detsamma gjorde Mp:s partigrupp och Fp:s enda ledamot Agneta Svensson.

 

Motion om nattpatruller och räddningstjänsten

 

Mert Cimen (Mp) hade gjort en motion om integration av nattpatrullerna med räddningstjänsten. Anders Hansen yttrande sig om denna – men höll för ovanlighetens skull inte med Mp. Han var nöjd med motionens behandling och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag – dvs nej till motionen. Detsamma tyckte övriga partier utom Mp.

 

Likabehandlingspolicy för anställda i Nässjö kommun

 

Anders Hansen undrade om kommunen klarade kraven på likabehandling i hemtjänsten. Han stödde dock kommunstyrelsens förslag till policy. KED och SD hade några avvikande synpunkter, men fick inte gehör för dessa.

 

Vision 2.1. Nässjö stadskärna.

 

Thomas Erixzon presenterade och kommenterade SAFE:s ändrings- och tilläggsförslag vilka var följande:

 

Ändringsförslag:

 

Med tanke på det kraftigt ökade elevantalet i grundskolan bibehålls Centralskolan i kvarteret Ärlan som undervisningslokaler så att grundskolan åter kan ta Centralskolan i bruk de närmaste åren.

 

Av hänsyn till personer med hög ålder och funktionshinder ges generösa möjligheter till av- och påstigning på Stortorget både via stadstrafikens bussar och regiontrafikens bussar.

 

Tilläggsförslag

 

För att slå vakt om och synliggöra de kulturmiljöer som finns kvar i stadskärnan vid6tas följande åtgärder:

- Plaketterna som finns på kulturhistoriska byggnader byts ut.

- Andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader förses med plaketter; bl.a. Cityhuset, Hotell Högland, f.d. Telehuset och den äldre delen av Pigallefastighetens äldre del,  Textilhuset.

- Nya broschyrer över de mest kulturhistoriskt intressanta husen bör tas fram.

 

Eftersom det finns ett stort behov av att tillskapa fler senioranpassade lägenheter ska detta tydligt eftersträvas i Nässjö stadskärna.

 

En offentlig toalett uppförs i närheten av Stortorget.

 

Den redan befintliga anslagstavlan för föreningar vid Stortorget kompletteras med ytterligare en anslagstavla på annan plats i kommunen.

 

*

 

Erixzon påpekade bl.a. att Textilhuset är det äldsta av husen som ligger vid Stortorget och att det är något så när bevarat i ursprunglig stil; en rest av den gamla bebyggelsen från slutet av 1800-talet.

 

Anders Hansen var också uppe i talarstolen och redogjorde bl.a. för behovet av seniorlägenheter i stadskärnan.

 

Förutom SAFE hade Mp och Sd en del egna förslag som de reserverade sig för.

 

Delårsbokslut 2015

 

Anders Hansen påpekade situationen i BUN – där elevantalet kraftigt ökar i förskolan och grundskolan. Han tyckte det var bra att majoriteten hade förståelse för att i BUN överskrider personalbudgeten p.g.a. detta.

 

Hansen tog också upp hemtjänsten, där sjukfrånvaron och kostnaderna för denna har ökat markant. Majoriteten borde visa att man tar dessa signaler på allvar – men istället vill man pruta 3 mkr. Det ställer för hård press på personalen.

 

SAFE hade dock inget särskilt yrkande i samband med delårsbokslutet.

 

Val av ledamöter och suppleanter i Trygga hem.

 

Trygga hem är den kooperativa hyresrättsförening som bildas med anledning av Parkgårdens försäljning och ombyggnad; vilken beslutades på kf i augusti.

 

Mp föreslog att Etelka Huber skulle bli suppleant istället för den av majoriteten föreslagna Anders Karlsson (C). Det blev dock som majoriteten ville – och Mp, SAFE och Sd reserverade sig.

 

*

 

Det här var rapporten för denna kväll – mötet tog slut ca 22:15. Den som vill se mer kan gärna titta på webbsändningen av mötet – det finns ju onekligen en del debatter som är intressanta att ta del av!

 

Thomas Erixzon