Rapport från fullmäktige den 30 november 2017

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFEs fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation om ensamkommande flyktingbarn

 

Anders Hansen tyckte det bra att Agneta Svensson (L) lyfte denna fråga, som gällde kommunalt stöd till asylsökande ungdomar som fyllt 18 år innan de fått asylbeslut. 

 

Svar på motion om civil insatsperson på landsbygden

 

MP hade lämnat in en motion om civila insatspersoner på landsbygden. Dessa skulle kunna hjälpa till på plats innan räddningstjänsten är på plats. Kommunstyrelsen besvarade motionen med att ge Höglandets räddningstjänstförbund i uppdrag att utreda intresse, kostnader och organisation för att starta och underhålla civila insatspersoner. Utredningen ska baseras på det pågående arbetet med projektet Säker By.

 

Rikard Salander från MP tyckte att svaret var nästan identiskt med motionen, och därför borde också ha bifallit motionen. Anders Hansen från SAFE höll med om detta. Det tyckte också KD:s Conny Dahnson.

 

Det hela gick till omröstning; kommunstyrelsens förslag fick 39 röster, motionen 14 och en ledamot avstod. Ett antal från SD var frånvarande… MP, SAFE och en del från KD reserverade sig.

 

Uppsägning av avtal (Kom-Hem) för omförhandling

 

Anders Hansen berättade att det blir fler och fler fall med hemsjukvård; mer kvalificerad vård som kräver mer utrustning. Vid skatteväxlingen med regionen för några år sen var det 19 sjuksköterskor, nu är det 38. Antalet arbetsterapeuter har dubblerats. Värdet på skatteväxlingen har dock inte ökat lika mycket som kostnaderna för kommunen. Anders stödde därför förslaget att säga upp avtalet med regionen.

 

Budget 2017, ram 2018, plan 2019

 

Uno Kenstam höll SAFE:s inledande budgettal. Han berättade lite om budgetläget och sa att det var bekymmersamt. Nedskärningskravet på nämnderna på 1,4 % var inte utrett hur det skulle slå på verksamheten. Uno betonade vikten av att det blir en fortsatt röd-grön regering för att kommunerna ska kunna få en hygglig ekonomisk utveckling.

     

Finansiering

 

Uno Kenstam tog bl.a. upp att SAFE föreslår en höjning av skattesatsen med 20 öre. SAFE föreslår också ett något resultat än majoritetspartierna. SAFE vill också ha kvar möjligheten till tilläggsbudget under 2018. SAFE kompenserar för skattehöjning genom att rejält minska en del avgifter inom omsorgen.

 

MP föreslog också en skattehöjning på samma nivå som SAFE.

 

Kommunstyrelsen

 

Anders Hansen presenterade SAFEs förslag; bl.a. att minska kommunstyrelsens kostnad med 3 mkr/år, att utreda förskolans, grundskolans och gymnasieskolans kommande lokalbehov, att kommunala nämnd- och bolagssammanträden ska vara öppna.  MP stödde en del av dessa.

 

Thomas Erixzon sa att det var viktigt med öppna sammanträden och sa att han varit på ett öppet möte med Socialnämnden där det bara hade varit informationsärenden. Det hade ju varit intressant med lite debatt och beslut också…

 

Majoriteten ska ju ha två öppna möten per nämnd, men Samhällsplaneringsnämnden har bara ett enda öppet nämndmöte om året. Inte heller detta år blir det två öppna möten, sa Ann-Catrin Gunnar (C). Urdåligt, tyckte Erixzon, som är ersättare i just denna nämnd.

 

Han tyckte också att Agneta Svensson (L) hade ett bra resonemang om kv. Ärlan (Centralskolan) och V. Staden – det kunde behövas skolor på båda ställena framöver…

 

Barn- och Utbildningsnämnden

 

Anders Hansen tog upp SAFEs förslag; bl.a. att minska de äldre barngruppernas storlek till 20, samt ha bibehållen personaltäthet inom förskolan. Förskolorna i Äng och Malmbäck behöver mer resurser. SAFE vill också införa fria pedagogiska måltider i förskolan.

 

Han sa vidare att nämnde behövde en bättre finansiering än idag. Nämnden prioriteras lägst i kommunen, fast verksamheten växer kraftigt. Man har tvingats ta ett stort sparpaket. Hansen var orolig för ökade sjuktal och för ökade interkommunala kostnader. Löneläget i kommunen är inte bra, och inte så attraktiv för arbetssökande. Förskolans och grundskolans verksamhet har ökat kraftigt, utan man fått en ordentlig ekonomisk kompensation.

 

Anders förde även fram SAFEs förslag på fria pedagogiska måltider – det är bra personalpolitik. 2/3 av Sveriges kommuner har sådana. Han passade även på att tacka Annika Ahrlbrandt (KD) och Rikard Salander (MP) för gott samarbete i oppositionen.

 

Kultur- och Fritidsnämnden

 

Thomas Erixzon ville att kommunen skulle utreda behovet av fritidsgärdar i Anneberg och Malmbäck. Bodafors och Malmbäck har idag fritidsgårdar. SAFE vill lägga 80 tkr till detta.

 

Han tog upp att SAFE vill ett ge 20 tkr extra till stöd åt Pilaboparken i Anneberg. Detta är numera den enda folkparken inom kommunen.

 

Han tog också upp återinförd bokbussverksamhet i kommunen. Nässjö kommun behöver landsbygdssäkra sin biblioteksservice - landsbygden och de mindre orterna saknar helt sådan sen 2010. Noteras kan att kulturförvaltningen nu gärna vill ha en biblioteksbil (dvs en mindre bokbuss) som kan ge service åt glesbygden.

 

SAFE vill ge 300 tkr i ökat föreningsstöd; samma förslag lade Kultur- och Fritidsnämnden i somras. Risken finns att en del föreningar annars läågger ner verksamheten i brist på resurser.

 

SAFE vill lägga 100 tkr till att utreda renoveringsbehovet av byggnaderna i Lövhult.

 

Samhällsplaneringsnämnden

 

Thomas Erixzon sa att SAFE ville ge 300 tkr till en halv tjänst som tillgänglighetssamordnare. Tillgängligheten för funktionshindrade lämnar en del övrigt att önska på vissa platser i kommunen. Det pågår ett arbete inom förvaltningen, men där behövs mer resurser för detta.

 

SAFE ville lägga 400 tkr till mer resurser för kvalificerade miljöundersökningar.

 

Socialnämnden

 

Anders Hansen tog bl.a. upp att måltidsabonnemangen var alltför dyra. Han tog upp att SAFE ville höja Hab-ersättningen från 23 till 46 kronor per dag i linje med vad det Kommunala rådet för funktionshindersfrågor ville.

 

Han tog även upp att administrationen kan bli effektivare. Han sa att SAFE vill sänka taxor och avgifter för de äldre. SAFE vill också lägga ytterligare 8 mkr till äldreomsorgen – detta skulle kunna bidra till att minska de många sjukskrivningarna inom hemtjänsten.

 

Tekniska servicenämnden

 

Thomas Erixzon redogjorde för SAFE:s förslag; att inte sälja Solberga skola – den behövs för fritids och ytterligare en förskoleavdelning. SAFE vill ökas upphandlingen närproducerade/ekologiska livsmedel och ha utökad projektledning för markexploatering, med tanke på den omfattande byggnationen i kommunen.

 

Anders Hansen sa att det behövs en bättre kostpolicy, med mer närproducerat. Örebro har utrett hur ”närproducerat” ska definieras.

 

Han tog även upp att simhallen har en dispens på PCB-sanering som går ut i dec. 2018. Han frågade nämndens ordförande Torbjörn Svensson hur han ser på detta. Torbjörn sa att detta får tas på driftbudgeten 2018.

 

Investeringsbudget

 

Thomas Erixzon presenterade SAFE:s förslag som bl.a. innebar att 3 mkr satsades 2018 för en renovering/nybyggnad av simhallen i Nässjö. Denna är nu drygt 50 år gammal och sliten. Ytterligare 50 mkr vill SAFE lägga på simhallen 2019 och 60 mkr 2020. En förstudie är redan gjord 2014 – men än har inget hänt. Simhallen skulle ha byggts om för flera år sen om man följt tidigare planer – någon gång måste man sätta spaden i jorden; det går inte att vänta hur länge som helst.

 

Han nämnde även SAFEs övriga förslag på investeringar – en utredning behöver göras inom förskola, grundskola och gymnasium, en utredning för att behålla utbildningsverksamhet inom kv. Äran (Centralskolan), samt bättre pedagogiska lokaler i förskolorna i Äng och i Malmbäck.

 

Omröstningar

 

SAFE begärde särskild behandling av följande förslag för att möjliggöra omröstning:

 

Kommunstyrelsens driftbudget

- För att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler för förskolan, grundskolan och Brinellgymnasiet görs en långsiktig kommunövergripande utredning under 2018. Utredningen genomförs i samverkan med elever, personal samt kommuninvånare genom medborgardialoger. Utredningen finansieras med 750 tkr.

- Alla kommunala nämndsammanträden och styrelsesammanträden för bolag som ägs av Nässjö kommun, där lagen så tillåter, ska vara öppna för allmänheten under 2018.

 

Barn- och Utbildningsnämndens driftbudget

- För att minska de äldre barngruppernas storlek till 20, samt ha bibehållen personaltäthet inom förskolan tillförs 6 mkr.

 

Socialnämndens driftbudget

- Avgiften fastställs till 192 kr/månad för trygghetslarm, till 20 kr/tillfälle för hemhandling och till 7 kr/tillfälle för matdistribution. Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri. Socialnämnden kompenseras med 2,5 miljoner.

 

- För en höjning av habiliteringsersättningen till 46 kr/heldag respektive 23 kr/halvdag för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS eller dagverksamhet enligt SoL, tillförs 850 tkr.

 

Det blev omröstning om habiliteringsersättningen, där SAFE, KD, MP hade samma förslag – och som stöttades av L och SD. Där slutade omröstningen 30-22 till majoritetens förmån. 5 (samtliga SD) ledamöter var frånvarande.

 

*

 

MP, KD och L begärde också en del omröstningar om bl.a. fältgrupp, landsbygdsstrategi, förenklad biståndsbedömning, flyktingar – men ingen av dessa gick igenom. SAFE stödde de flesta av dessa. En del röstade vi i SAFE olika om.

 

Notabelt är att SD hade fem ledamöter frånvarande under omröstningarna – det var alltså bara 52 ledamöter totalt på plats istället för 57.

 

Avslutande kommentar

 

Sammanträdet började 8:30, själva budgetdebatten kom igång efter kl. 10 höll sedan på hela dagen – med avbrott för fika och lunch. Omröstningarna var vid 9-10-tiden på kvällen. Debatten var tidvis rätt hård och SD var häpnadsväckande dåliga på att delta i diskussionen – där saknades ju också 5 av de 11 ledamöterna när det var dags för omröstningarna.

 

Majoriteten fick igenom alla sina förslag - socialdemokrater, moderater, centerpartister och den enda vänsterpartisten är så rörande överens. Oppositionen reserverade sig för sina egna budgetförslag.

 

Thomas Erixzon