Rapport från fullmäktige den 29 november 2018

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFEs två ledamöter, Anders Hansen och Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon var på plats. Detta var årets budgetsammanträde och började redan kl. 8:30.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

 

Svar på SAFEs motion om kommunala riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan

 

Anders Hansen berättade om bakgrunden till SAFEs motion. Den var att regeringen för några år sedan gav Skolverket i uppdrag att ta fram riktlinjer för barngruppers storlek i förskolan. Syftet var att minska antalet barn i grupperna. Riktlinjerna skulle enligt uppdraget utarbetas utifrån aktuell forskning. I februari 2016 släpptes en vetenskaplig slutrapport i ämnet - ”Barngruppens storlek i förskolan”.

 

Forskningsrapporten visade att för stora barngrupper är en känsligare faktor för kvalitet än personaltätheten. Skolverkets riktmärke för barngruppens storlek för åldern 1-3 år är 9–12 barn och för åldern 4–5 år är riktmärket 12 – 15 barn.

 

SAFE vill därför att:

- Kommunala riktlinjer utarbetas för barngruppernas storlek i förskolan som överensstämmer med skolverkets riktmärken.

- Riktlinjerna utarbetas i samverkan med berörd personal.

 

Kommunstyrelsens förslag var att säga nej till motionen med motiveringen att arbete redan pågår med att minska barngruppernas storlek i riktning mot Skolverkets riktmärke. Något behov av nya riktlinjer fanns inte. Dessutom skulle det bli för dyrt, enligt BUN:s ordförande Leif Ternstsedt (S).

 

Anders Hansen menade att kommunen borde ha ett grundläggande dokument på detta område. Skolverkets riktmärken är väl grundade. Han ville förstås säga ja till motionen.

 

Det hela gick till omröstning; kommunstyrelsens nej fick 42 röster (S, C, M, V SD), motionen 15 fick röster (SAFE, MP, L, KD).

 

Notabelt är att Vänsterpartiet – som numera är i opposition röstade nej. Inte mycket till vänsterpolitik där… Notabelt är också att Kristdemokraterna, som numera ingår den kommunala ”regeringen”, röstade ja till motionen – alltså tvärtemot de båda samarbetspartierna S och C. En del spännande omröstningar är kanske att vänta de kommande åren…

 

Budget 2019, ram 2020, plan 2021

 

Huvudämnet för dagens sammanträde var budgeten för kommande år. Det var bara SAFE som hade lämnat in en ordentlig oppositionsbudget. Trots hög svansföring inför valet var det inte mycket till opposition från de andra partierna.

 

Sverigedemokraterna lämnade i stort sett bara en mängd statistik på en rad områden – någon alternativ budget lyste med sin frånvaro. Miljöpartiet hade ett färgglatt blad men med ett desto tunnare innehåll – bara några enstaka förslag. Liberalerna – som ju gått så hårt fram med att de skulle vara i opposition hade inget skriftligt förslag alls. Moderaterna hade lämnat det kommunala astyret för att gå i opposition hade inga invändningar mot budgeten, snarare tvärtom. Än mindre Vänsterpartiet – trots att de blivit utslängda från det kommunala styret stod de nu helt bakom budgeten.

 

SAFE hade som sagt som enda oppositionsparti lagt ett rejält alternativt budgetförslag. Uno Kenstam höll SAFE:s inledande tal. Här Unos inledningsanförande finns att läsa.

     

Finansiering

 

Uno Kenstam tog bl.a. upp att SAFE föreslår en höjning av skattesatsen med 30 öre. SAFE föreslår ekonomiskt resultat på 21 mkr, något mer än de övriga partiernas. SAFE vill också ha kvar möjligheten till tilläggsbudget under 2018. SAFE kompenserar för skattehöjning genom att rejält minska en del avgifter inom omsorgen.

 

Kommunstyrelsen

 

Uno Kenstam presenterade SAFEs förslag; bl.a. att minska kommunstyrelsens kostnad med 1 mkr/år, att utreda förskolans, grundskolans och gymnasieskolans kommande lokalbehov.

 

Ett viktigt nytt förslag under kommunstyrelsen var att medborgarkontoret, folkbiblioteket och skolbiblioteket i Malmbäcks behålls i nuvarande lokaler. Skolans behov av fler lokaler får tillgodoses genom paviljonger.

 

Ett annat viktigt förslag är att kommunstyrelsen aktivt ska verka för att helgtrafik genom Länstrafiken återinförs för bl.a. Solberga, Anneberg, Grimstorp, Fredriksdal och Sandsjöfors.

 

SAFE vill också att en ny simhall ska byggas under kommande mandatperiod; 2019-2022. SAFE vill att utreda det i ett koncernperspektiv och att det ska ske en medborgardialog kring denna utredning.

 

Barn- och Utbildningsnämnden

 

Anders Hansen tog upp SAFEs förslag; bl.a. att minska barngruppernas storlek öka personaltätheten inom förskolan. SAFE vill också införa fria pedagogiska måltider i förskolan.

 

Han sa vidare de ökade lönekostnaderna har betalts genom neddragning på annan verksamhet. Organisationen är redan slimmad, det är svårt att dra ner på mer personal. Lärartätheten är låg i Nässjö. Det blir en utmaning att få pengarna att räcka och det behövs en bred överenskommelse för nämndens verksamhet.

 

Kultur- och Fritidsnämnden

 

Uno Kenstam berättade om SAFEs förslag; att kommunen skulle utreda behovet av fritidsgärdar i Anneberg och Malmbäck. Bodafors och Malmbäck har idag fritidsgårdar. SAFE vill lägga 80 tkr till detta.

 

Han tog upp att SAFE vill ett ge 20 tkr extra till stöd åt Pilaboparken i Anneberg. Detta är numera den enda folkparken inom kommunen.

 

SAFE vill ge 300 tkr i ökat föreningsstöd. Risken finns att en del föreningar annars lägger ner verksamheten i brist på resurser.

 

Samhällsplaneringsnämnden

 

Uno Kenstam redogjorde för SAFEs förslag att tillföra 330 tkr till en halvtidstjänst som tillgänglighetssamordnare. Det behövs bl.a. göras en ordentlig tillgänglighetsguide för Nässjö kommun. Tillgängligheten för personer med funktionsvariation lämnar en del övrigt att önska på vissa platser i kommunen.

 

Socialnämnden

 

Anders Hansen tog upp att SAFE ville bibehålla Habiliteringsersättningen på 45 kronor per heldag och 22:50 per halvdag. Han tog även upp att administrationen kan bli effektivare. Han sa att SAFE vill sänka taxor och avgifter för de äldre. Bl.a. är måltidsabonnemangen var alltför dyra. SAFE vill också lägga ytterligare 8 mkr till äldreomsorgen – detta skulle kunna bidra till att minska de många sjukskrivningarna inom hemtjänsten. För personer över 80 år vill SAFE att det tillämpas ett förenklat biståndsförfarande vid prövning av rätten till insatsen särskilt boende.

 

SAFEs skattehöjning används i huvudsak till ge mer resurser till Socialnämnden. Verksamheten är sen många år underbudgeterad och riskerar att få ett underskott på över 70 mkr 2018. Anders menade att det inte var lösning på dessa problem att ta hutlöst betalt av pensionärerna.

 

Tekniska servicenämnden

 

Anders Hansen redogjorde för SAFE:s förslag; att inte sälja Solberga skola – den behövs för fritids och ytterligare en förskoleavdelning. SAFE vill öka upphandlingen närproducerade/ekologiska livsmedel till 30 % och vill ge TSN 200 tkr för detta. SAFE vill också ge resurser till undersökning av sju nedlagda avfallsdeponier, vilket beräknas kosta 2 miljoner fördelat på fyra år.

 

Investeringsbudget

 

Uno Kenstam drog SAFEs förslag på investeringar:
- att en utredning behöver göras inom förskola, grundskola och gymnasium,
- att Rosenholmsskolans tillbyggnad tidigareläggs,
- att medborgarkontoret, folkbiblioteket och skolbiblioteket i Malmbäcks behålls i nuvarande lokaler. Skolans behov av fler lokaler tillgodoses genom paviljonger.
- att utreda behovet av pedagogiskt ändamålsenliga lokaler för förskola i Äng.

 

Omröstningar

 

SAFE begärde särskild behandling av följande förslag för att möjliggöra omröstning:

 

Kommunstyrelsens driftbudget

- Medborgarkontoret, folkbiblioteket och skolbiblioteket behålls i nuvarande lokaler på Malmbäcks skola och förses med ny entré. Behovet av utökade undervisningslokaler för Malmbäcks skola tillgodoses genom paviljonger.

SAFE begärde omröstning om bibliotek/medborgarkontor m.m. i Malmbäck.
Bara 3 ledamöter stödde SAFEs förslag; SAFE:s Anders Hansen och Uno Kenstam, samt Rikard Salander från MP. 37 ledamöter röstade emot (S, C, KD, M, V) och 17 avstod (SD och L). Malmbäcksborna får kämpa vidare för att få behålla ett bibliotek värt namnet!

 

Barn- och Utbildningsnämndens driftbudget

- För att minska barngruppernas storlek/ökad personaltäthet inom förskolan tillförs 6 miljoner. Kostnaderna för sjukfrånvaro beräknas därmed att minska med 1 miljon.

 

Socialnämndens driftbudget

- För personer över 80 år tillämpas förenklat biståndsförfarande vid prövning av rätten till insatsen särskilt boende.

SAFE begärde omröstning om detta förslag. 15 ledamöter (SAFE, SD och någon till) 31 ledamöter röstade emot (S, C, M, V) och 11 avstod (KD och L)


- Avgiften fastställs till 192 kr/månad för trygghetslarm, till 20 kr/tillfälle för hemhandling och till 7 kr/tillfälle för matdistribution. Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri. Socialnämnden kompenseras med 2,5 miljoner.


- För att bibehålla habiliteringsersättningen på 45 kr/heldag respektive 22:50 kr/halvdag för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS eller dagverksamhet enligt SoL tillförs 800 tkr.

Det blev omröstning om Hab-ersättningen. Omröstningen slutade med att
8 stödde förslaget, 36 röstade emot och 13 avstod.

 

*

 

SD och L begärde varsin omröstning – SD om trygghetsvandringar och L om simhallen. Bara SAFEs Anders Hansen stödde (utöver de fyra liberalerna) Kjell Skålbergs förslag. Uno Kenstam avstod liksom många andra från att rösta i frågan. SAFE hade ett snarlikt i förslag i sin budget.

 

Avslutande kommentar

 

Sammanträdet började 8:30, själva budgetdebatten kom igång efter kl. 10 höll sedan på hela dagen – med avbrott för fika och lunch. Omröstningarna var klara redan kring kl. 20 på kvällen – det kan vara rekordtidigt. Men så var det inte många förslag från oppositionen att diskutera och rösta om.

 

De styrande partierna - socialdemokrater, centerpartister, kristdemokrater – fick igenom budgeten trots att de inte är i majoritet. De har tillsammans bara 28 av 57 mandat.

 

Men förutom SAFE var det ju inte mycket till opposition – något som väljarna och kommuninvånare bör lägga på minnet!

 

Thomas Erixzon