SAFE:s verksamhetsberättelse 2012

 

Allmänt

 

2012 har varit ett händelserikt år för SAFE:s del. Vi har under sommaren haft en stor namninsamling mot nedläggningen av Geriatriska Rehab i Nässjö, vi har haft många öppna möten om äldreomsorgen och skolan, vi har gjort ett utförligt remissvar till kommunens skolutredning där vi har protesterat mot förslaget att lägga ner Centralskolan. Vi hade under våren flera föreläsningar och gjorde några utflykter under sommaren. Året har också präglats av Bernt Hultbergs bortgång i maj och den stora begravningen i juni.

 

I kommunfullmäktige har SAFE under året haft 3 ledamöter och 2 ersättare. De flesta har regelbundet deltagit på fullmäktiges möten. Ett 10-tal SAFE-med-lemmar har under hela året funnits med i styrelser, nämnder och utskott i

Nässjö kommun.

 

I stort sett varje vecka har arbetsmöten ägt rum i SAFE-lokalen, där man har diskuterat aktuella frågor, arbetat med utskick m.m. Insändare och artiklar har fortlöpande skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s internetsida.

 

SAFE hade 2012 56 betalande medlemmar.

 

Styrelse

 

Styrelsen har efter årsmötet i mars bestått av Thomas Erixzon (sammankallande), Birgitta Askehag (kassör), Anita Adam, Anders Hansen, Uno Kenstam, Bernt Hultberg (mars-maj).

 

Vid årsmötet avgick Wille Brüggemann, medan Anders Hansen och Uno Kenstam valdes in i styrelsen.

 

Revisorer har varit Marianne Broman och Pelle Månsson.

 

SAFE:s interna möten m.m.

 

Årsmötet 2012 ägde rum i Träffpunktens lokaler söndagen den 25 mars.

 

Vi hade medlemsmöten, 10 juni (planering inför sommaren),

2 september (höstens aktiviteter, kommunens budget 2013), 28 oktober (kommunens budget 2012), 9 december (remissvar om skolutredningen).

 

Fullmäktigegruppen har träffats ca 1 gång i månaden, på söndagen innan kommunstyrelsens sammanträden, för diskutera och besluta om aktuella kommunala ärenden.

 

Vi har haft arbetsmöten på söndagar 16:00 på Kyrkogatan 7 i vår lokal. Dessa har varit öppna för alla medlemmar.

 

Skyltfönster

 

Under året har 3 större skyltningar varit placerade i vårt skyltfönster på

Rådhusgatan 34 snett emot Apoteket.

Skyltningarna har varit:

- Julskyltning, med sommarbilder från 2011.

- 1-majskyltning, med bilder från SAFE:s 1 majfirande.

- Julskyltning med fotografier på vackra dörrar i kommunen, tagna av Bernt Hultberg, samt lite tomtar och julpynt och en ny julmålning av Anita.

 

Med anledning av Bernt Hultbergs bortgång i maj har en skylt med några bilder på Bernt stått i fönstret sedan slutet av maj.

 

Kontinuerligt har skyltning om våra föreläsningar, flygblad, och annat tryckt material förnyats i fönstret.

 

1 maj

SAFE hade detta år inget 1 majtåg, utan enbart 1 majfirande i Centralskolan.

Välfärd och omsorg var tema för årets 1 majmöte.

 

Huvudparoller – enligt annons och affisch var:

- Stoppa nedläggningen av Rehab i Nässjö!

- Behåll dagens seniorboendeform!

- Behåll Parkgårdens seniorlägenheter!

 

Övriga paroller på affisch och i annons var:      

- Sänk de nya omsorgsavgifterna!

- Minska barngruppernas storlek i förskolan!

- Öka lärartätheten i grundskolan!

- Stoppa förtrycket av sjuka och arbetslösa!

- Avveckla kärnkraften!

- Nej till EU:s nya finanspakt!

- Sverige ut ur EU!

 

I Centralskolans matsal där det blev sång och musik med Mats Trägård och Jens Back från Willy´s Pegleg.

 

Talare var i år Anders Hansen. Han talade bl.a. om nedskärningarna i välfärden efter att de borgerliga kom till makten 2006. Han talade även om Nässjös aktuella frågor; om seniorboenden och nedläggningen av Geriatriska Rehab i Nässjö. Han avslutade talet med en hyllning till den generella välfärden.

 

Thomas Erixzon höll ett appelltal mot EU:s nya finanspakt. Anita Adam läste dikter, inspirerade av en resa till Bali som hon gjort samma vår. Konferencier var Eva-Lill Brännström. Kaffe med dopp serverades.

 

Under mötet fanns det möjlighet att skriva på namninsamlingen mot att lägga ner Rehab vid Nässjö lasarett.

 

Flera medlemmar hjälpte till med dukning och iordningsställande av lokalen.

Bilder, rapport och tal publicerades på SAFE:s internetsida.

 

Budget 2013 för Nässjö kommun

 

SAFE föreslog att kommunens skattesats höjs med 50 öre. Detta ger ca 26 miljoner som framför allt läggs på omsorg för äldre och handikappade och på skola och förskola. SAFE ville bl.a. ta bort de nya höga avgifterna inom äldre-omsorgen och vill också ge mer pengar till ökad lärartäthet i skolan.

 

Inom Barn- och Utbildning ville SAFE bl.a. fullt ut kompensera förskolans längre öppettider samt förbättra personaltätheten i förskolan genom att tillföra 1,5 miljoner. Inom grundskolan ville SAFE fortsätta den påbörjade satsningen för att förbättra skriv-, läs- och matematikinlärning, samt i övrigt förbättra resultaten i grundskolan genom att tillföra 7 miljoner. SAFE ville tillföra Brinellgymnasiet 1,8 miljoner. För att främst förbättra städningen ville vi utöka utrymmet till köp av tjänster från kost- och städenheten med 1,5 miljoner.

 

Inom Omsorgsnämnden ville SAFE tillföra 4 miljoner för att få ökad personaltäthet. För att behålla gruppboendeenheten på Solgläntan i Bodafors tillförde SAFE 3,3 miljoner. För ökade resurser till aktivering tillfördes nämnden 0,3 miljoner. För förstärkning av mobila rehabteamet samt till syn- och hörselvårdskonsulent tillfördes 1,4 miljon i SAFE:s budgetförslag.

 

SAFE ville även att fullmäktige river upp beslutet från november 2011 samt juni 2012 om införande av nya omsorgsavgifter och istället tillföra nämnden 3,2 miljoner. För att ej höja kostpriserna i omsorgsnämndens biståndsbeslutade verksamheter tillfördes 0,45 miljoner. För höjning av HAB-ersättningen till 35 kr per dag tillfördes 0,2 miljoner.

 

SAFE föreslog att Omsorgsnämnden skulle få i uppdrag att effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation och därigenom minska kostnaderna med 2,5 miljoner, samt i uppdrag att behålla dagens seniorboendeform med tillgång till lunchservering och samlingslokaler.

 

SAFE hade även budgetförslag i andra nämnder och i investeringsbudgeten.

 

Motioner

 

SAFE har inte lagt några motioner i fullmäktige under 2012.

 

Besvarade motioner

 

Anders Hansens motion ”Äldres tillgång till organiserad gymnastik och träning” besvarades med följande. "Möjligheter till träning och fysisk aktivitet finns för den som vill och är intresserad. Organisationen kring rehabiliteringen kommer att ses över i samband med att en förändring förväntas ske i och med årsskiftet 2012-2013, då KomHem - vård och omsorg nära dig, överförs från Landstinget till kommunerna."

 

Anders Hansens motion ”Definition av begreppet ”närproducerad” ” avslogs med följande . "Officiell vägledning saknas för definition av begreppet ”närproducerad”. Nässjö kommun bör därför följa utvecklingen på området och avvakta generella riktlinjer, då det i dagsläget är omöjligt att upphandla närproducerade varor eftersom det i lagen om offentlig upphandling anges att kommunen ska behandla alla leverantörer likvärdigt."

 

Interpellationer och frågor i fullmäktige

 

SAFE har under 2012 ställt interpellationer och frågor i följande ämnen.

 

Uno Kenstam: Kommunal upphandling - Vita-Jobb-modellen
Anders Hansen: Solgläntan

Anders Hansen: Bristande redovisning inom omsorgen

Anders Hansen: Nedläggningen av Geriatriska Rehab i Nässjö

Anders Hansen: Distriktssköterskemottagningarna i Anneberg och Malmbäck

Uno Kenstam: Arbetet med att följa upp ungdomar - Bigfoot

Uno Kenstam: Lokala utvecklingsprogram

Anders Hansen: Flytt av palliativa vårdenheten i Nässjö

 

Övriga fullmäktigefrågor

 

SAFE lade fram egna förslag till tilläggsbudget 1 och 2.  I dessa ingick mer resurser till skola och omsorg. SAFE gav mer pengar till att minska barngruppernas storlek på förskolan och öka lärartätheten på grundskolan och gymnasiet.

 

Till Omsorgsnämnden ville SAFE ge mer resurser för att öka personaltäten. SAFE ville också behålla syn- och hörselvårskonsulenten, seniorboenden med samlingssal och lunchservering, och avveckla de nya dyrare omsorgstaxorna. SAFE ville också att FUB ska behålla sitt nuvarande anslag på 55 tkr.

 

SAFE ville också tidigarelägga ombyggnaden av Runnerydsskolan.

 

Remissvar

 

SAFE har lämnat remissvar till den kommunala översiktsplanen. Den koncenterar sig på förslaget att urholka strandskyddet vid många sjöområden i kommunen. SAFE vill istället värna om strandskyddet.

 

SAFE har lämnat in ett fylligt remissvar till den skolutredning som kommunen gjort. SAFE säger nej till nedläggning av Centralskolan, Hultetskolan, Solberga skola och Flisby skola. SAFE är kritiskt till att inget står i utredningen om hur Brinellgymnasiets verksamhet kan påverkas om en hel grundskola flyttas dit. Kommer i så fall lokalerna att räcka för både gymnasium och grundskola?

 

Omsorgsnämnden

 

Anders Hansen, har lagt förslag om att inte lägga ner Solgäntan i Bodafors. SAFE vill att det skall finnas gruppboende och äldrehem i kommunens fem större samhällen. 

 

SAFE:s budgetförslag för 2013 i Omsorgsnämnden innebar att SAFE bl.a. ville riva upp fullmäktiges beslut från 2011 att införa nya avgifter för omsorgen. SAFE ville också öka personaltätheten och behålla dagens seniorboendeform med tillgång till lunchservering och samlingslokaler.

 

Anders Hansen har som enda ledamot i Omsorgsnämnden röstat emot nedläggningen av seniorboendena på Brinellgatan och Sturegatan.

 

Parlamentariska nämnden

 

Anders Hansen har skickat en skrivelse till Parlamentariska nämnden ang. avvecklingen av omsorgen som bedrevs på Norråsagården 3.

Föreläsningar

 

Lördagen den 14 april föreläste Gunnar Hansson kring rubriken ” När idealen möter verkligheten. Ernst Wigforss – socialdemokrat och pragmatisk minister”. Lokal var Avenasalen, Kulturhuset, Nässjö.

 

Lördagen den 13 maj berättade Gösta Torstensson från Stockholm om ” Krisen för euron”. Gösta är redaktör för Kritiska EU-fakta och sitter med i Folkrörelsen Nej till EU:s riksstyrelse. Lokal var Avenasalen, Kulturhuset, Nässjö.

 

Lördagen den 2 juni var Mikael Nyberg från Stockholm på besök och föreläste om ”Det stora tågrånet”, dvs om alla avregleringar och privatiseringar inom den svenska järnvägstrafiken. Lokal var Avenasalen, Kulturhuset, Nässjö.

 

Föreläsningarna har varit i samarbete med ABF. De har var och en haft ca 10-30 besökare.

 

Möten om äldreomsorgen och skolorganisationen

 

Lörd. den 21 januari.

Äldreomsorgen och Parkgårdens framtid.

Diskussion och frågestund. Stora aktiveringen, Parkgården, Nässjö.

 

Lörd. den 25 februari.

Äldreomsorgens framtid i Nässjö kommun.

Diskussion och frågestund. Forsbacka, Forserum.

 

Lörd. den 10 mars.

Äldreomsorgens framtid i Nässjö kommun.

Diskussion och frågestund. Medborgarkontoret, Bodafors.

 

Lörd. 1 september.

Samtal om äldreomsorgen. Parkgården, Nässjö.

 

Lörd. 17 november.

Samtal om skolutredningen – om Hultetskolan. Hultetskolan, Nässjö.

 

Onsd. 21 november.

Samtal om skolutredningen – om Flisby/Solberga/Anneberg. Flisby skola.

 

Lörd. 24 november.

Öppet möte om äldreomsorgen i Nässjö kommun. Parkgården, Nässjö.

 

Månd. 26 november.

Samtal om skolutredningen – om Ormaryd. Ormaryd bygdegård.

 

Lörd. 1 december.

Samtal om skolutredningen – om Centralskolan och utredningen som helhet. Centralskolans matsal, Nässjö.

 

Medlemsskap i andra föreningar

 

SAFE har varit andelsägare i Folkets Park. Marianne Broman har företrätt SAFE på Folkets Parks årsmöte. Uno Kenstam har varit revisor i Folkets Parks förening. Folkets Park har beslutat att lägga ner verksamheten och tomten har sålts till Nässjö kommun. Byggnaderna på Folkets Parkområdet revs i slutet av året.

 

SAFE är med i ABF Nässjö. Anders Hansen har företrätt SAFE i ABF:s verksamhetsråd.

 

Namninsamlingen mot nedläggningen av Geriatriska Rehab i Nässjö

 

SAFE startade i april en namninsamling i Nässjö mot landstingets förslag att lägga ner Geriatriska Rehab i Nässjö. Namninsamlingen ägde för det mesta rum på Stortorget i Nässjö och pågick under hela sommaren fram till början av september. Anders Hansen, Marianne Broman, Kjell Westerlund och Thomas Erixzon var det som huvudsakligen höll i insamlingsarbetet.

 

2 774 personer skrev på namninsamlingen. Listorna lämnades över av Anders Hansen den 11 september till Landstingets kansli, för att sedan skickas vidare till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.

 

Tillsammans med namnlistorna lämnade SAFE ett följebrev med kommentarer och synpunkter på nedläggningen av Geriatriska Rehab i Nässjö.

 

Tyvärr lades Geriatriska Rehab i Nässjö ändå ner i slutet av året och Nässjö förlorade över 100 arbetstillfällen. SAFE var det enda parti i Nässjö som på allvar protesterade mot nedläggningen!

 

Kommunens skolutredning

 

Under hösten presenterades en ny skolutredning med förslag om nedläggning av Centralskolan, Hultetskolan, Solberga skola och Flisby skola. SAFE ordnade egna möten om skolorna på flera ställen. I december lämnade SAFE ett fylligt remissvar och säger där nej till nedläggning av Centralskolan, Hultetskolan, Solberga skola och Flisby skola. Vi är kritiska till att inget står om hur Brinellgymnasiets verksamhet kan påverkas om en hel grundskola flyttas dit. Kommer i så fall lokalerna att räcka för både gymnasium och grundskola? Anders Hansen och Lars och Ann-Marie Hellström har varit aktiva i namninsamlingen för en folkomröstning om Centralskolan.

 

1 majblad

 

Ett SAFE-blad framställdes inför 1 maj och skickades ut till alla hushåll. Det hade omsorg och välfärd som tema. Artiklarna handlade bl.a. om nedskärningarna inom äldreomsorgen, lärartätheten i grundskolan, seniorbonden och Geriatriska Rehab i Nässjö.

 

Uttalanden

 

SAFE gjorde i februari ett uttalande mot svenskt deltagande i EU:s nya finanspakt med rubriken ”Ett svek mot folkomröstningen om euron!”

 

SAFE:s internetsida

 

Hemsidan har skötts av Thomas Erixzon. Hemsidan har uppdaterats ca 1 gång varannan vecka. Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

På hemsidan har under året bl.a. publicerats bildreportage från 1 maj, några rapporter från fullmäktigemöten, rapport från årsmötet, rapport från föreläsningar och öppna möten, SAFE:s frågor och interpellationer i fullmäktige, samt ett stort antal insändare och debattartiklar. SAFE:s 1 majblad har funnits att läsa, liksom mycket information om nedläggningen av Rehab och om kommunens skolutredning. I samband med Bernt Hultbergs bortgång gjordes en särskild avdelning med bl.a. minnesord, bilder från Bernts liv och från hans begravning.

 

EU-motståndet

 

En viktig del av SAFE:s verksamhet har varit motståndet mot EU. SAFE gjorde ett uttalande mot svenskt deltagande i EU:s nya finanspakt. SAFE-medlemmar har under året skrivit flera EU-kritiska insändare och debattartiklar. Uno Kenstam är med i Nej till EU:s riksstyrelse, Thomas Erixzon är ordförande i Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö.

 

SAFE i lokalpressen

 

Pelle Månsson, Thomas Erixzon, Kjell Westerlund, Uno Kenstam, Wille Brüggemann, Anders Hansen och Bernt Hultberg har haft insändare i lokalpressen under året; många av dem har även publicerats på SAFE:s hemsida. Insändarna har berört allt från lokala frågor till rikspolitik, EU och världsproblemen. De har huvudsakligen publicerats i Smålands-Tidningen och Smålands Folkblad.

 

På artikelplats i Smålands-Tidningen har det bl.a. skrivits om 1 maj och SAFE:s budgetförslag. Anders Hansen har fått flera utspel om äldreomsorgen som förstasidans toppnyhet i Nässjöupplagan.

 

Bernt Hultbergs bortgång

 

SAFE-profilen Bernt Hultberg gick hastigt gått bort tisdagen den 22 maj. Bernts hälsa hade varit vacklande men han var dock aktiv in i det sista. Söndagen den 20 maj deltog han på SAFE:s styrelsemöte.

 

Bernt var aktiv som politiker i mer än 50 år; de första årtiondena som socialdemokrat och sedan 1991 i SAFE. Han var i ledamot i Nässjö kommunfullmäktige mellan 1980 och 2010. Han var ledamot i många år i Barn- och Utbildningsnämnden och Tekniska Servicenämnden.

 

Han var under många år en SAFE:s mest aktiva politiker; han var ofta uppe i fullmäktiges talarstol och skrev åtskilliga motioner och interpellationer till fullmäktige. Han var även en flitig insändarskribent. Många av Bernts insändare och motioner finns att läsa i SAFE:s arkiv.

 

Till sin fulla rätt kom Bernt vid SAFE:s bokbord. Han var suverän på att diskutera med "folk på sta'n" och var beredd till att lyssna på de problem, frågor och åsikter som människor i alla åldrar framförde vid bokbordet. Bernt var även djupt engagerad i flera andra föreningar, bl.a. IOGT/NTO, Nässjö Freds- och Skiljedomsförening och Folkrörelsen Nej till EU.

 

Begravningen ägde rum på fredagen den 8 juni i f.d. Folkets Hus i Nässjö. Bortåt 200 personer var närvarande i Pigalle-salen, som var vackert smyckad med blommor och kransar från anhöriga och vänner. Kistan var dekorerad med röda rosor och ovanför fanns ett stort porträtt av Bernt. Officiant var Evert Rydén, som också svarade för solosång och musik. Claes Kihlagård spelade kornett och PRO-kören Profilen (som Bernt själv varit medlem i) sjöng bl.a. "I natt jag drömde" och "Jag skall gå genom tysta skyar".

 

Från SAFE fanns en stor krans med röda band och text i gult: "Tack kamrat! Kampen fortsätter". Runt kistan stod många andra kransar och blombuketter; bl.a. från IOGT/NTO, Nässjö Freds- och Skiljedomsförening, Nej till EU/Nässjö, Norråsaskolan, Biblioteket/Konsthallen, DHR, Socialdemokraterna och Moderaterna.

 

Pelle Månsson och Thomas Erixzon höll SAFE:s fana i fanborgen. Thomas Erixzon höll även ett tal under minnestunden.

 

Minnesord från SAFE i SmT var undertecknat av Thomas Erixzon och Pelle Månsson. Minnesord har även skrivits av SAFE-medlemmarna Anita Adam, Kjell Westerlund och Erling Andersson.

 

Bernt Hultberg efterlämnade ett stort fotoarkiv med tusentals bilder, varav många är från SAFE:s verksamhet genom åren. Thomas Erixzon har grovsorterat dessa under hösten och vintern.

 

Utflykter

 

Vi gjorde en sommarutflykt söndagen den 15 juli till det nya bostadsområdet i kv. Ledet, den nya bandyhallen, som var under uppbyggnad, den nya stora omformarstationen i Farstorp bortanför Hästerum. Utflykten avslutades hos Eva-Lill och Per i deras sommartorp i Hästerum.

 

Vi gjorde ännu en sommarutflykt söndagen den 19 augusti till Pilaboparken i Anneberg, där vi blev guidade av Lars-Göran Giss. Denna gång avslutades utflykten hos Maj och Åke i deras hem i Anneberg.

 

Vi gjorde en höstutflykt söndagen den 16 september hem till Anita Adam på Ryttarstigen 39 i Nässjö.

 

Uno Kenstam och Anders Hansen har besvarat frågor på kommunens hemsidas ”Politikerdialog”. Anders har bl.a. haft många inlägg om skolorganisationen.

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

Övrigt

 

Vi är medlemmar Svenska kommittén för Vietnam, Laos och

Kambodja och i Nätverket mot krig, ett nätverk mot USA:s krig i Irak.

 

Den som utförligt vill ta del av SAFE:s verksamhet under 2012 kan se på SAFE:s hemsida under rubriken ”SAFE:s startsida 2012”. Där finns länkar till motioner, interpellationer, insändare, fullmäktigereportage m.m.

 

*

 

Styrelsen vill till sist tacka alla som stött vårt politiska arbete och arbetat för ett mer jämlikt och rättvisare samhälle.

 

Nässjö den 17 mars 2013

 

Thomas Erixzon                    Anita Adam                Birgitta Askehag

 

Anders Hansen                      Uno Kenstam