Rapport från fullmäktige den 12 juni 2019

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s två ledamöter, Anders Hansen, Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation ang. överenskommelse samverkan kring ungdomars hälsa

 

Uno Kenstam hade lagt en interpellation i detta ämne, riktad till utskott II:s ordförande Anders Karlsson (C). Han hade haft åtskilliga besvär med att hitta information i kommunens nya diarium på nätet – vilka han poängterade i interpellationen.

 

Unos frågor var:

- Överenskommelsen slutade gälla 2018-12-31. Vad gäller 2019?

- Arbetar kommunen efter de icke diarieförda handlingsplanerna för 2019 och tidigare versioner?

- Har överenskommelsen och dessa handlingsplaner spelat någon verklig och praktisk roll i arbetet med barns och ungas hälsa?

 

Anders Karlson svarade att det finns en ny överenskommelse som gäller från den 31 oktober 2018 och fram till den 21 december 2019. Han medgav att det i9nte alltid var så lätt att hitta aktuella dokument.

 

Motion om att införa lokalt förbud mot tiggeri i Nässjö

 

Uno Kenstam begärde avslag på hela denna motion från SD. Det gjorde även MP, V och L. M avstod från att rösta. Övriga partier ville avslå de första två att-satserna och besvara den tredje. Detta blev också fullmäktiges beslut efter röstning och votering.

 

Budgetuppföljning Nässjö kommun 2019-04-30

 

Kvällens längsta debatt blev det i denna fråga. MP ville ha återremiss på hela ärendet, eftersom beslutet att lägga ner Grimstorps förskola inte hade behandlats i en medborgardialog. SAFE stödde denna återremiss, liksom L och SD.

 

SAFE lade en lista med egna förslag ang. nämndernas budget som alternativ till kommunstyrelsens förslag. Det gällde bl.a.:

 

Ändringsyrkanden:

1. Andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag till beslut avslås.

2. Socialnämnden får uppdraget att behålla Norråsagården som särskilt boende.

3. Inga neddragningar görs bland vårdlagen inom hemtjänst, särskilt boende och inte heller inom hemsjukvården.

4. Inga neddragningar görs bland personalen som bemannar förskolan.

5. Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att behålla Grimstorps förskola och fritidshem fram till halvårsskiftet 2020. Innan ett nytt beslut tas om framtiden för Grimstorps förskola och fritidshem ska en medborgardialog genomföras i Grimstorp enligt gällande principer.

6. Inga neddragningar görs bland skolans undervisande personal.

7. Utdelningen från de kommunala bolagen ökar med 14 miljoner under 2019.

8. Kostnaderna för ledningsorganisationerna inom kommunens förvaltningar och bolag ska minska med 11 miljoner under 2019.

 

Tilläggsyrkande:

Nämnderna behöver ha mera korrekta och hanterbara budgetar att förhålla sig till inför budget 2020, ram 2021 och plan 2022. Nämndernas budgetramar innevarande år ses över och förslag till korrigerade ramar presenteras i samband med behandlingen av delårsbokslutet efter två tertial.

SAFE vill ställa det 5:e ändringsyrkandet under särskild proposition – dvs ha omröstning i fullmäktige om detta.

 

Anders Hansen och Uno Kenstam deltog flitigt i debatten. MP stödde SAFEs förslag. Men ordföranden Kurt Johansson (S) ville dock inte ta upp SAFEs ändringsförslag. KF röstade även om detta och stödde då ordföranden. SAFE kommer att överklaga detta – eftersom kommunstyrelsen lagt egna förslag ang. budgetuppföljningen borde också SAFE kunna göra det.

 

Det blev dock omröstning om förslaget till återremiss. Det skulle ha räckt med 19 röster för att få igenom den. Men det saknades en av liberal (både Kjell och Elisabeth Skålberg var frånvarande) och sverigedemokraten Anders Warell avstod. Återremissen fick alltså stöd av bara 18 ledamöter – en för lite. Det visade sig senare (enligt uppgift från SD) att Anders Warell några dagar tidigare hoppat av SD och tydligen tänker fortsätta som politisk vilde i KF.

 

SAFEs avslagsyrkande på andra att-satsen (som gällde kommunstyrelsens krav på fortsatta nedskärningar) gick till omröstning och blev tyvärr nedröstat. Det blev även SAFE tilläggsförslag ang. budgetramar.

 

Flera grimstorpsbor var på plats och de var givetvis besvikna. Bekämmande var ordförandens sätt att trixa bort möjligheten till omröstning direkt om Grimstorps skola.

 

Nybyggnad av verksamhetslokal för Fastighets AB Linden.

 

Anders Hansen yrkade avslag på att Linden skulle få bygga nya förvaltningslokaler för 25 mkr i Åkershäll. Det gjorde även Ervisa Dani (L).

Linden har redan centralt belägna kontorslokaler i Linden-ägda Cityhuset.

Men avslagsyrkandet blev nedröstat av övriga partier.

 

 

Thomas Erixzon