SAFE:s ÅRSBERÄTTELSE 2006

 

Allmänt

2006 var ett valår, där kommunalvalet och efterspelet till detta helt dominerade årets verksamhet.

 

Utöver valet har den ordinarie verksamheten pågått. Ett tiotal SAFE-ledamöter har deltagit i kommunfullmäktiges möten; argumenterat från talarstolen, röstat, reserverat sig och på olika sätt arbetat för SAFE:s politik. Ett 25-tal SAFE-medlemmar har en eller flera gånger varje månad sammanträtt i styrelser, nämnder och utskott i Nässjö kommun.

 

Uppemot hundra arbetsmöten har ägt rum i SAFE-lokalen, där man har diskuterat, skrivit, arbetat med flygblad och utskick m.m. Insändare och artiklar har skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s internetsida.

 

Under våren, sommaren och hösten har SAFE haft bokbord ute på sta’n, och bokbordshörnan har blivit en samlingsplats för många politiskt intresserade i Nässjö.

 

SAFE hade 2006 ca 175 medlemmar.

 

Styrelse

Styrelsen har bestått av Eva-Lill Brännström (kassör), Thomas Erixzon, Uno Kenstam, Siw Dahlgren och Bernt Hultberg. Styrelsen har haft ett möte i december, men utöver detta inte några särskilda styrelsemöten. Styrelsen har deltagit på arbets- och medlemsmöten där besluten tagits. Efter att samregerandet med (s) och (v) börjat har dock styrelsen bestämt att ha ett styrelsemöte varje månad i fortsättningen. Thomas Erixzon har utsetts till sammankallande.

 

Revisorer har varit Marianne Broman och Pelle Månsson.

 

Möten

Vi har haft arbetsmöten torsdagar 19:00 och söndagar 10:30 på Kyrkogatan 7 i vår lokal. Dessa möten har varit öppna för alla medlemmar.

 

Årsmötet ägde rum söndagen den 19 mars.

 

Vi hade några medlemsmöten på våren och några på hösten. Valupptakten ägde rum på ett medlemsmöte i Folkets Park på försommaren.

 

 

Skyltfönster

Under året har tre större skyltningar varit placerade i vårt skyltfönster på Rådhusgatan 34 snett emot Åhléns.

Skyltningarna har varit:

- Vårt budgetförslag för 2006, kombinerat med julskyltning.

- Bilder från 1majfirandet.

- Skyltning inför valet; bilder av SAFE:s kandidater till kommunfullmäktige, valprogram m.m.

 

Kontinuerligt har skyltning om våra föreläsningar, flygblad, och annat tryckt material förnyats i fönstret.

 

1 maj
Första majtåget gick detta år i regnigt väder. Det samlade drygt 60 personer. Man samlades på Myggans Plats och tågade sen genom Nässjö centrum.

Vi hade en särskild EU-avdelning där alla – oavsett parttillhörighet – kunde

demonstrera mot Unionen.

 

Huvudparoller – enligt annons och flygblad – var:

Stoppa nedskärningarna i Nässjö kommun!

Rösta på SAFE i kommunvalet!

 

Banderoller i 1 majtåget var:

Rösta på SAFE i kommunvalet!

Sverige ut ur EU!

Öppen aktivering för gemenskap och hälsa!

Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen!

Stoppa regeringens högerpolitik!

 

Budskap på plakat i 1 majtåget var:

Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen!

Ökad personaltäthet inom handikappomsorgen!

Mer resurser till förskola och skola!

Behåll polisen i Nässjö!

Bevara skogen i Träslända/Hunseberg!

Öppna vattentornet för allmänheten!

Värna asylrätten!

Beskatta fallskärmsgänget!

Mot monarkin – för republik!

Stoppa USA:s krigspolitik! (2 st.)

USA – våldets världsmakt!

Stoppa spritinflödet från EU!

 

I tåget fanns även svenska flaggan, fanor med brutna gevär, runda Nej till EU-märken och massor med röda SAFE-fanor!

Slutmål var Centralskolans matsal där det vankades kaffe, sång och musik med  Anders Axelsson; en vissångare från Rödjenäs. Gästartist var Daniel Ardabili-Farshi, som sjöng ”I natt jag drömde ” och ”Jag hade en gång en båt”. Pelle Månsson höll 1 majtal, Maj Widäng läste dikter. Konferencier var Eva-Lill Brännström. Kaffe med dopp serverades.

 

Flera medlemmar hjälpte till med kaffedukning och iordningsställande av lokalen.

 

En video/dvd-film gjordes av KNC, Videoproduktion, Kortebo, Malmbäck, som sedan kunde köpas till ett pris av 100:-/film.

 

Bilder, tal och lite sång publicerades på SAFE:s internetsida.

 

Besvarade motioner

* Ny beläggning önskas på trottoaren på Postgatan 14. Svaret var att pengar finns budgeterade. Bernt Hultberg

* I ett antal kommuner kan personal få anonym rådgivning i olika frågor genom kommunen som arbetsgivare. Detta är avsett att minska sjukfrånvaro och oro, samtidigt som man inte behöver skylta med sina problem. I svaret hänvisade man till att avtal slutits med Previa och där kan speciella tjänster köpas. Uno Kenstam

* Gratis parkering för att gynna miljöbilar besvarades med att rutiner ska arbetas fram. Bernt Hultberg

* Gångpassage över Mariagatan genomförd under 2005 varför det blev ett positivt svar på motionen: Bernt Hultberg

* Genomfartstrafiken i Ormaryd är besvärande och Vägverket kommer att tillskrivas. Bernt Hultberg

* Arbete pågår och kommer att fortsätta för att den kommunala informationen ska vara lättläst. Bernt Hultberg

* Övergångsstället på Brogatan kommer att flyttas då rondell görs vid Gjutaregatan. Bernt Hultberg

* Poliskontor och poliser med lokalkännedom behövs. Man hänvisade till att påverka de politiker som sitter i polisstyrelsen. Bernt Hultberg, Thomas Erixzon

* Negativt svar blev det på motionen att öppna kommunala bolagsstämmor för allmänheten. Bernt Hultberg

* Att handikappanpassa strandkanter bör ingå i arbetet med tillgänglighet som pågår. Bernt Hultberg

* Möjligheten att inrätta av en ”Fixar-Malte” ska ses över. Johnny Lundh, Bernt Hultberg

* Märka ut motionsslingor och promenadstigar görs när resurser finns. Bernt Hultberg, Thomas Erixzon

* Vill vi ändra på förutsättningarna för att kommunen ska kunna säga nej till privata skolor hänvisas vi till att påverka lagstiftarna. Bernt Hultberg, Uno Kenstam

* Färgade och bättre markeringar av cykelbanor över vissa hårt trafikerade och farliga gator begärs. Markeringar ska ses över, men de vita markeringarna behålls. Bernt Hultberg, Johnny Lundh

* Då trafiken kommer att ändras behövs ingen gång- och cykelpassage vid Mellangatan blev svaret. Bernt Hultberg

* En halv miljon finns avsatt per år i tre år för att bl a handikappanpassa stigen runt Handskerydssjön i Nässjö. Bernt Hultberg

* frågan om begränsning av alkoholinförsel till Sverige får tas upp med lagstiftare och via det kommunala folkhälsopolitiska programmet. Thomas Erixzon

 

Lagda motioner

* Hur bedömer vi kvalitet i förskolan och vad får ett införande av halvtidstaxa för konsekvenser? Uno Kenstam

* Minnesmärke över Rune Sörmanders speedwayår, bl a som svensk mästare. Bernt Hultberg

* Barn ska tryggt kunna gå eller cykla till skolan. Bernt Hultberg, Marianne Broman

* Bevara sockenhuset i Malmbäck och undersök dess kulturella värde. Bernt Hultberg

* Inför en allmänhetens frågestund i Nässjö kommunfullmäktige. Thomas Erixzon

* Fräscha upp informationen om Nässjös historiskt intressanta byggnader i skrift, på nät och på själva byggnaderna. Thomas Erixzon

Satsa på kulturskola i Nässjö, Thomas Erixzon

 

Lagda och besvarade motioner

* Det är svårt att kontrollera att lägenheter i Linden hålls rökfria. Diskussionen bör dock fortsätta i Lindens styrelse. Bernt Hultberg

* Flottar vid badplatser ordnas inte då olycksrisken är för stor. Bernt Hultberg

* Det finns idag ingen vilja att ändra organisation kring fastighetsunderhållet, trots den kritik som kommit. Uno Kenstam

 

Interpellationer

* Det är viktigt att få igång fler näridrottsplatser så att det inte dröjer för länge innan all delar i kommunen har tillgång till en näridrottsplats. Uno Kenstam

* Har det kommit fram så mycket att det fanns anledning att göra en utvärdering av de dokument som rör kommunens flykting och invandrarpolitik? Uno Kenstam

* Vad gör kommunen för att underlätta energiomställning, då staten nu ger bidrag till fastighetsägare för att komma bort ifrån el och olja? Uno Kenstam

* Är det många bullerproblem i kommunens skolor kvar att åtgärda? Ett upprustningsarbete påbörjades ju för några år sedan. Bernt Hultberg

* Frågan handlade om det fanns vilja att arbeta för att förskolor skulle få ha kvar kokerskor på förskolorna. Bernt Hultberg

* Hur ska föreningsbyrån kunna leva vidare till gagn för föreningarna. Bernt Hultberg

* Frågan om asfaltering av strandpromenaden i stadsparken verkar få anstå tills frågan åter aktualiseras, eftersom den är borttagen ur investeringsbudgen Bernt Hultberg

* Tillgängligheten till vattentornet behöver förbättras. Problem finns med bl a livsmedelslagstiftning och det är Nässjö Affärsverk som har beslutanderätt i frågan. Bernt Hultberg

* Trafiksituationen vid Västra vägen och Åkerskolan är inte tillfredsställande. En informationsinsats kommer att genomföras. Bernt Hultberg

* Det är hög hastighet vid Musikskolan och åtgärder behövs för att ingen ska skadas. Bernt Hultberg

* Bristen på soffor och sittbänkar i tätortens centrala delar för dem som behöver vila påtalas. Bernt Hultberg

* Det kan emellanåt vara litet otryggt i Nässjö centrum och frågan är hur tryggheten kan öka. Bernt Hultberg

* Hur kommer tillgängligheten att klaras till 2010? Bernt Hultberg

* Hur går det egentligen med de hastighetsdämpande åtgärderna i Ormaryd? Bernt Hultberg

* Den stärande långtradartrafiken längs Sörängsvägen och Brogatan ska mätas under våren. Bernt Hultberg

* Annonseringen av öppna nämndmöten måste bli tydligare. Bernt Hultberg

* Vad händer med Föreningsbyråns vara eller inte vara? Bernt Hultberg

* Vad händer i och med livsmedelslagens ändring när det gäller hemsändning av varor? Bernt Hultberg

 

Frågor

* Det behövs ett staket mellan Skogsvallen och Halmstadjärnvägen. Bernt Hultberg

 

Viktiga ärenden

* vi ställde upp på att kollektivavtal eller motsvarande skulle vara kontraktsvillkor vid upphandling.

* Underskotten i några nämnder skulle avskrivas i tilläggsbudget tyckte vi.

* Vi hade synpunkter vad gäller Åkraberget och industrimark i Träslända i den fördjupade översiktsplanen över Nässjö.

* Vi ville att den modell för förslagshantering från medborgare ska bibehållas och komma till kommunfullmäktige.

* När det gäller budget för 2007 vill vi utgå ifrån vad nämnderna tror sig behöva och sedan får vi diskutera detta i kommunfullmäktige.

* Vi ville minska på kommunalråd och dessutom dela en del nämnder, när  beslut skulle tas för hur den politiska organisationen ska se ut under mandatperioden 2007-2010.

* Vid översynen av de allmänna bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda ville vi att kommunstyrelsens ordförande skulle ha 23.000 kronor i månaden och att medel skulle fördelas till partierna för att kunna sätta sig in i de olika frågorna samt att halvdags- och heldagsarvodena inte höjs.

* Att bilda ett kommunalförbund för gymnasierna på Höglandet tyckte vi inte var en framkomlig väg, det räcker med avtal.

 

Remissyttranden

Inger Samuelsson och Thomas Erixzon gjorde ett gemensamt yttrande ang. planerna på att avsätta tomter för villor nedanför Åkraberget i Åkershäll.

 

Budget 2007 för Nässjö kommun

SAFE lade denna gång ingen egen budget eftersom vi nu ingår i ett majoritetsstyre tillsammans med socialdemokraterna och vänsterpartiet. Den budget som dessa tre partier nu stod bakom är dock i allt väsentligt samma budget som (s), (c) och (fp) arbetade fram under de senaste månaderna av sitt styre.

 

När SAFE och (v) gick med i en ny majoritetskoalition med (s) i slutet av oktober var 2007 års budget i stort sett klar. De förändringar som tillkommit efter detta är mest olika utredningsuppdrag, bl.a. om kulturskola, aktivering och rehabilitering för äldre och om att ta bort skolmatsavgiften på gymnasieskolan.

 

Majoritetspartierna lade dock fram ytterligare justeringar på själva budgetsammanträdet; det gällde främst att 300 tusen kronor tillfördes omsorgsnämnden för att underlätta kommande utredning och påbörja en förstärkt aktivering.

 

Valet 2006

Inför valet tillsattes en valberedning bestående av Uno Kenstam, Johnny Lundh, Bernt Hultberg och Pelle Månsson. Valberedningens uppgift var att ge förslag till SAFE:s valsedel i kommunfullmäktigevalet. Det blev till slut 48 personer som ställde upp på SAFE:s valsedel – mer än någonsin tidigare. Valsedeln fastställdes på årsmötet i mars.

 

Lördagen den 25 februari var det fotografering av SAFE:s kandidater i Centralskolan. Bilderna användes sedan i valprogram, 1-majblad, på internetsidan, i annonser m.m.

 

SAFE:s valprogram – ett häfte på 32 sidor i A5-format blev klart på försommaren. Det trycktes i ca 15 000 ex. och skickades ut till alla hushåll i mitten av augusti. I valprogrammet presenterades våra kandidater och vår politik.

 

Ett antal mindre flygblad trycktes upp under sommaren och delades ut i de flesta av kommunens småsamhällen.

 

Valannonsering skedde huvudsakligen i Smålands-Tidningen under juli-sept.

 

SAFE hade valmaterial på bokbord i Nässjö, Bodafors, Forserum, Malmbäck, samt på Brinellskolan.

 

Uno Kenstam, Anders Hansen och Pelle Månsson deltog vid olika tillfällen för SAFE i valdebatter. Dessa var på Viebäcks folkhögskola, Brinellgymnasiet, Centralskolan, Café Corner, Centrumkyrkan i Forserum och inför pensionärsorganisationer i Pigalle. SAFE deltog även i en direktsänd debatt i Närradion i början av september.

 

SAFE hade valförrättare i så gott som samtliga vallokaler. Valvakan hölls i Folkets Park. Valet blev en rejäl framgång; en ökning från 16,4 till 19,57 %. SAFE fick sammanlagt 3 556 röster och 11 platser i kommunfullmäktige. SAFE befäste därmed sin ställning som näst största parti i Nässjö kommun. SAFE blev även för första största parti i en valkrets; N. Sandsjö norra (Grimstorp med omnejd) med 26,08 %. Mer information om valet finns i en särskild valanalys som bifogas årsberättelsen.

 

Majoritetsstyre i Nässjö med (s) och (v).

Efter valet följde diskussioner om det kommande styret i Nässjö. Valresultatet  medförde att s-c-fp-v inte längre hade majoritet inför tillsättandet av ledamöter i nämnder och styrelser.

 

Uno Kenstam och Anders Hansen utsågs till SAFE:s förhandlare med (s) och (v). Dessa utmynnade i en överenskommelse med (s) och (v) om att bilda majoritetsstyre i Nässjö 2006-2010. Överenskommelsen bifogas årsberättelsen.

 

Som en följd av överenskommelsen fick SAFE nu en kommunalrådspost, samt ordförande resp. vice ordförandeposter i ett flertal nämnder och styrelser. SAFE:s förtroendevalda för mandatperioden redovisas i särskild bilaga.

 

Studiebesök

Bernt Hultberg och Uno Kenstam har besökt flera av NNAB:s träffar.

Nämndledamöter från SAFE har besökt i servicehem, skolor, förskolor etc.

 

Föreläsningar m.m.

Eftersom det var valår hann vi inte med några föreläsningar för allmänheten

detta år.

 

Andra möten och arrangemang

SAFE deltog i söndagen den 26 november på Träcentrum i en presentation av kommunens föreningsliv till nyinflyttade inom kommunen. Arrangemanget lockade mycket folk och SAFE hade ett väl placerat bokbord.

 

SAFE har deltagit på Folkets Parks och Fritidsrådets årsmöten.

 

Pelle Månsson, Uno Kenstam och Bernt Hultberg hade program i Nässjös Närradio inför valet 2006.

 

Bernt Hultberg har haft bokbord vid ett antal tillfällen på Brinellgymnasiet.

 

SAFE:s internetsida

Hemsidan har fr.o.m. februari 2006 skötts av Thomas Erixzon direkt från SAFE-lokalen. Startsidan gjordes om i mars så att aktuella frågor, artiklar, bilder m.m. kommer upp överst på startsidan. Arkivet m.m. har uppdaterats och kompletterats. Hemsidan har uppdaterats ca 1 gång i veckan.

Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

SAFE:s internetsida innehåller aktuell information om vårt politiska arbete, budgetförslag, verksamhetsberättelser och en lång rad insändare och debattartiklar, motioner, reservationer, interpellationer och remissvar. Där finns politiska teckningar, reportage från 1 maj och kommunfullmäktige. Där finns angivet SAFE:s representanter i fullmäktige, styrelser och nämnder. Där finns en lång rad länkar; bl.a. till Folkrörelsen Nej till EU, Svenska Freds, Ordfront, Robert Nybergs och John Pilgers hemsidor.

 

Flygblad och andra trycksaker

Ett 1 maj-flygblad trycktes upp och skickades till alla hushåll i kommunen.

Pelles 1 maj-tal trycktes upp.

Ett nytt informationsblad om SAFE:s internetsida trycktes.

Valprogram och övrigt valmaterial redovisas under ”Valet 2006”.

 

Uttalanden från SAFE

I februari gjordes ett uttalande om att inte säga upp lärare och skolpersonal i kommunen.

I augusti uttalade sig SAFE för att Emåskolan i Bodafors skulle renoveras och att matsal och fritids skulle behållas i Bodafors Folkets Hus.

I november gjordes ett uttalande ang. SAFE:s syn på ev. industrietableringar

Träsländaområdet efter att SAFE ingått i majoritetsstyre med (s) och (v).

 

EU-motståndet

En viktig del av SAFE:s verksamhet har varit motståndet mot den EU. SAFE-medlemmar har under året skrivit en lång rad EU-kritiska insändare och debattartiklar. SAFE har gett ekonomiskt stöd till nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö.

 

Övrigt

SAFE hade bokbord på vår ”vanliga gamla hörna” vid Stortorget i Nässjö de flesta lördagarna under våren, sommaren och hösten. Under sommaren och inför valet hade vi även bokbord på Storgatan på torsdagar, då det är torgdag i Nässjö.

Vi har haft bokbordBodafors, Malmbäcks och Forserums marknader.

 

Vi gick med SAFE-fanan på nationaldagen den 6 juni i tåget upp till Hembygdsparken.

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

Vi är medlemmar i ABF, Svenska kommittén för Vietnam, Laos och

Kambodja och i Nätverket mot krig, ett nätverk mot USA:s krig i Irak.

 

Flera SAFE-medlemmar deltog i en manifestation i Jönköping mot USA:s krig i Irak den 18 mars; anordnad av ”Nätverket mot krig”.

 

Flera i SAFE har skrivit insändare och debattartiklar till lokal- och rikspress.

 

Slutord

Vi vill härmed tacka alla medlemmar och sympatisörer som hjälpt oss i vårt politiska arbete och till vår stora valframgång under 2006.

 

Nässjö mars 2007

 

Thomas Erixzon                                                          Uno Kenstam

 

Eva-Lill Brännström             Siw Dahlgren              Bernt Hultberg