Rapport från fullmäktige den 15 juni 2006

 

 

En del av SAFE:s ledamöter samlade utanför möteslokalen i Anneberg. Från vänster syns Pelle Månsson, Marianne Broman, Thomas Erixzon, Nils Sjöstedt, Magnus Hellström, Bernt Hultberg, Uno Kenstam och Wille Brüggemann.

 

 

Något om de frågor som SAFE agerade i.

Fotnot: Med interpellation menas en fråga ställd till kommunalråd eller nämnordförande och där alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Trafiksäkerheten vid Musikskolan.

Bernt Hultberg i en interpellation menade att man idag kör för fort på Storgatan utanför kommunala Musikskolans lokaler. Bo Zander (s) gav ett positivt svar att man skulle arbeta för att dämpa farten där. Hultberg var nöjd med svaret.

 

Soffor i kommunen.

Bernt Hultberg efterlyste in en interpellation mer soffor och sittbänkar längs vägarna i kommunens samhällen. Det behövs äldre och handikappade menade Hultberg. Bl.a. saknas det soffa i Koltorpabacken och det är dåligt mes soffor på Mellangatan. Hultberg sa att detta var en stor fråga och var viktig för exempelvis de som drabbats av stroke eller hjärtbesvär. Svaret tekniska nämndens ordförande Thorbjörn Svensson var Hultberg inte helt tillfreds med.

 

Föreningsbyråns framtid.

Bernt Hultbergs interpellation ang. föreningsbyråns framtid var ställd till kommunalrådet Bo Zander (s). Men Zander ville inte svara utan lär kultur- och fritidsnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar svara istället. Hennes svar var undanglidande och hänvisade till den utredning som pågick. Hultberg framhöll att det var fler föreningar än tidigare som använt Föreningsbyråns tryckeri det första halvåret 2006. Han försökte få med kommunalråden i debatten men det gick inte…

 

Fastighetsunderhåll.

Uno Kenstams motion om fastighetsunderhåll röstades ner i fullmäktige. Uno vill ha ett mer renodlat anslagssystem vad gäller fastighetsskötseln i Nässjö. Detta var en ideologisk fråga menade han. SAFE:s ledamöter reserverade mot fullmäktiges beslut att avslå motionen.

 

Detaljplan i Spexhultsområdet.

Thomas Erixzon (SAFE-ledamot i miljö- och byggnämnden) påpekade att det inte hade gjorts någon miljökonsekvensbeskrivning av att förändra bebyggelsen längs hela östsidan av Spexhultasjön från fritidsområde till åretruntboende. Spexhultasjön är Nässjö stads enda vattentäkt och det finns ingen reservattentäkt. Risken miljöskador på sjön ökar med ökad vistelse och biltrafik i området. Bl.a. kan det bli problem att ta hand om dagvattnet.

Thomas begärde återremiss och om inte den blev av ville han sedan inte delta i det formella beslutet ang. detaljplanen.

 

Pelle Månsson gick längre och yrkad avslag på detaljplanen med hänvisning till att det inte fanns någon miljökonsekvensbeskrivning. I den gamla planen för Spexhultaområdet står det att man måste begränsa utbyggnaden för att skydda stadens råvattentäkt. Han tog även upp att kommunens betalar vägskötseln i Vallbohagaområdet, men inte i Rävsnäs, Solbacka, Solhaga m.fl. områden vid Spexhultasjön. Detta stred mot likabehandlingsprincipen av kommunens medborgare, menade Månsson. Det nya detaljplaneområdet ligger helt och hållet inom vattenskyddsområdet för Spexhultasjön.

 

Detaljplanen godkändes dock av fullmäktige.

Thomas Erixzon, Wille Brüggemann och Magnus Hellström reserverade sig ang. återremiss.

Pelle Månsson och Bernt Hultberg reserverade sig skriftligt ang. avslag.

Marianne Broman var inte närvarande p.g.a. jäv.

 

Regionförbundet i Jönköpings län.

Pelle Månsson och övriga i SAFE meddelade att man inte deltar i beslutet p.g.a. att man en gång röstat emot Nässjö kommuns medverkan i kommunförbundet.

Det debatterades bl.a. om Götalandsbanan, Europakorridoren och Södra Stambanan. Thomas Erixzon påpekade att lobbyorganisationerna för Götalandsbanan och Europakorridoren var intimt sammanflätade. Den stödde Götalandsbanan (järnväg Tranås-Jönköping-Göteborg) stödde därmed även Europakorridoren (snabbtågsjärnväg Jönköping-Värnamo-Helsingborg). Detta med anledning av att Regionförbundet gett ekonomiskt stöd till Götalandsbanans lobbygrupp.

 

Gymnasiesamverkan på Höglandet.

Thomas Erixzon sa att SAFE var för en fördjupas gymnasiesamverkan bland de fem höglandskommunerna, men ville inte att gymnasieverksamheten skulle föras in under höglandets kommunalförbund. Enligt en gjord utredning påverkar inte samverkansformen själva innehållet i gymnasieskolans verksamhet.

 

SAFE föredrar en fördjupad samverkan där makten över gymnasieskolan ligger hos resp. kommuns fullmäktige och barn- och utbildningsnämnd. SAFE vill inte att makten flyttas över till en liten direktion, med 10 ledamöter. Enligt utredningen medför detta ett demokratiskt underskott – och det är det minsta man kan säga. Nässjö kommun kan inte längre självständigt arbeta för en utbyggnad av sin egen gymnasieskola även om fullmäktige så skulle vilja.

 

Alla partier får heller inte plats i direktionen – det är två ledamöter från varje kommun. SAFE – näst största parti Nässjö – skulle bli helt utan representation och inflytande eftersom vi är verksamma bara i Nässjö.

 

Enligt utredningen blir det dyrare med ett kommunalförbund – det kostar ca 1 miljon mer om året för de fem kommunerna. Ett nytt kansli och en ny byråkrati måste byggas upp.

 

Erixzon ville att ett fördjupat samverkansavtal ska utgöra grunden för kommunens fortsatta gymnasiesamverkan på höglandet, samt att vuxenutbildningen och inriktningen beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktigeförsamlingar.

 

SAFE fick tyvärr inte gehör för sina synpunkter reserverade sig (med undantag av Uno Kenstam) mot att gymnasiesamverkan i form av ett kommunförbund.

 

Thomas Erixzon