Rapport från fullmäktige den 18 maj 2006

 

Något om de frågor som SAFE agerade i.

Fotnot: Med interpellation menas en fråga ställd till kommunalråd eller nämnordförande och där alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Krångligt nytt PA-system i kommunen

Bernt Hultberg påpekade att många av kommunens personal upplevde oro med det nya PA-systemet; där man skriver in arbetstider m.m. direkt i datorn. Detta i samband med att frågan diskuterades efter en interpellation av M-L Ekholm (m).

 

Åkersskolans trafiksituation

Bernt Hultberg berättade att Åkersskolans brukarråd flera gånger har stött på tekniska kontoret för att något ska bli gjort åt infarten från Västra vägen. Trafiksituationen är besvärlig där. Hultberg hade gjort en interpellation i frågan. Bo Zander (s) svarade bl.a. med attdetta ärende handlar detta ärende om att informera lärare, föräldrar och elever om hur man ska röra sig i området för att trafiksäkerheten ska upprätthållas. Zander kommer att prata med barn- och utbildningsförvaltningen för att hitta en lösning på informationsproblemet.

 

Vattentornet fortfarande stängt

Bernt Hultberg hade gjort en interpellation till Bo Zander (s) om kommunen kunde se till att vattentornet i Nässjö kunde hållas öppet för allmänheten. Hultberg berättade om det inte var några problem att låta folk besöka andra torn i landet, som ”Svampen” i Örebro och Kaknästornet i Stockholm.

Bo Zander (s) gav ett märkligt svar där det enligt nya EU-regler om livsmedel kunde bli svårt att låta allmänheten besöka tornet.

Thomas Erixzon (safe) var undrande över Zanders svar och sa att aldrig haft en möjlighet att kunna se eller spotta i vattentornets vattenmagasin de gånger han besökt tornet.

 

Trafikproblem vid musikskolan

Bernt Hultberg läste upp en ny interpellation om trafikproblem med för hög hastighet utanför kommunala musikskolans lokaler.

 

Soffor och sittbänkar

Bernt Hultberg läste upp en ny interpellation om bristen på soffor och sittbänkar i Nässjö.

 

Motionsslingor

Thomas Erixzon och Bernt Hultbergs motion om kartor och markerade motionsslingor kring kommunens stadsdelar och tätorter behandlades.

Thomas Erixzon menade att kommunstyrelsen förslag till beslut inte var något riktigt svar på motionen. Han begärde bifall till motionen och sa att det som behövdes var kartor över de mindre stigar som finns kring kommunens tätorter.

Bernt Hultberg instämde i detta.

 

Badflottar

Bernt Hultberg ville ha badflottar ute i sjöarna där det finns badplatser. Detta kunde bidra till att göra badplatserna mer attraktiva.

Han fick stöd för sin motion av Anders Karlgren (m).

 

Tillgänglighet i samhället för elallergiker

Pelle Månsson (safe) menade att samma villkor måste gälla för elöverkänsliga som för andra handikappade. Han vill att kommunen skulle ha som mål att offentliga lokaler anpassades så att de kunde bli tillgängliga för elöverkänsliga till 2010. SAFE stödde därmed ett medborgarförslag, men fullmäktiges majoritet gick tyvärr på ett mindre tydligt svar till förslagsställarna.

 

Budgetramar

Uno Kenstam lade fram SAFE:s förslag; som innebar att ”nämnderna får i uppdrag att ange minsta rimliga nivå – personellt, finansiellt etc. – för att kunna uppnå de mål som kommunfullmäktige har angett, följa de lagar och regler kunna bedriva en effektiv och ekonomiskt riktig verksamhet. Inga nedskärningar av kvalitet och standard för de i behov av äldre- och handikappomsorg samt barn/elever i förskola och skola”, samt ”skattehöjning är ett medel för att uppnå och bibehålla kvalitet och standard enligt ovanstående förslag”.

 

Politisk organisation

Pelle Månsson beskrev SAFE:s förslag.

Detta innebar bl.a. att miljö- och byggnadsnämnden skulle delas upp i två nämnder, och detsamma med kultur- och fritidsnämnden. Vidare skulle Nässjö Affärsverk (NAV AB) åter bli en kommunal förvaltning. Systemet med kommunalråd skulle avskaffas och bl.a. ersättas med ett uppdrag på halvtid för kommunstyrelsens ordförande.

 

Arvoden

Pelle Månsson redogjorde för SAFE:s förslag, vilket innebar nej till de flesta föreslagna höjningarna av politikernas arvoden.

 

Thomas Erixzon