Kommunfullmäktige den 26 oktober 2006.

 

Detta var det sista kommunfullmäktigesammanträdet med ledamöter som valdes in 2002. Nedan står lite om de frågor som SAFE agerade i.

 

1. Bernt Hultberg hade gjort en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar om varför man inte annonserade om nämndens öppna sammanträden.

 

Han fick till svar bl.a.: ”Min bedömning har också varit att det har räckt med att sammanträdet har anslagits i stadshuset och att kallelse till nämndens sammanträden funnits att tillgå för allmänheten på medborgarkontoren. Men efter Bernt Hultbergs påpekande har jag omprövat mitt ställningstagande och inför nämndens sammanträde den 25 oktober annonserade vi i Smålandstidningen om sammanträdet som är i Malmbäck. Annonsering kommer också att ske inför sammanträdet i december.
Vad som kommer att ske under 2007 får den nya ordföranden i kultur- och fritidsnämnden ta ställning till.”

 

2. Hultberg hade även gjort en interpellation angående hemsändning av varor. En lagändring som bl.a. går ut på att det krävs kylbil gör att hemsändning från butiker till äldre personer kanske tvingas upphöra.

 

Bo Zander Zander svarade bl.a.: ”Den lagändring du hänvisar till är den sedan årsskiftet gällande livsmedelslagen med tillhörande föreskrifter och rekommendationer. Syftet med lagen är bland annat att alla ska kunna köpa säkra livsmedel. Det är upp till varje handlare att avgöra om det behövs kylmöjligheter i fordonet eller inte. I Nässjö kommun har det hittills i år gjorts ca 2400 sådana hemkörningar av varor vilket tyder på flitigt nyttjande av denna tjänst. Det är en bra service och skapar förutsättningar för en levande landsbygd. Jag tror och hoppas att våra handlare kommer att fortsätta med denna service. Från kommunens sida kommer vi att fortsätta stötta denna verksamhet”.

 

3. Bernt Hultbergs och Johnny Lundhs motion om bättre och färgade markeringar av cykelbanor över viss hårt trafikerade och farliga gator var uppe till beslut. Svaret blev att en del korsningar i centrala Nässjö kommer att utredas och ses över. Men det blir inte ytterligare färgade markeringar av cykelöverfarter. Hultberg var inte nöjd med svaret utan reserverade sig mot beslutet.

 

4. Hultbergs motion om gångpassage på Mellangatan bendlades också. Fullmäktige röstade tyvärr nej tillmotionen med hänvisning till att genomförandet av den fördjupade översiktsplanen i kommunen skulle göra denna gångpassage överflödig. Hultberg var inte nöjd med svaret utan reserverade sig mot beslutet. Det gjorde även Marianne Broman, Anders Hansen, Magnus Hellström och Per-Olof Månsson.

 

5. En tredje motion av Bernt Hultberg beslutades det om denna kväll. Den gällde om att handikappanpassa stigen runt Handskerydssjön i Nässjö. Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har med synpunkter från Brinellskolans elever i projekt ”Ung demokrati” beslutat om förslag på en gemensam åtgärdslista.

 

Den innebär bl.a. upprustning av befintlig gång- och cykelväg, ny gc-väg längs Handskerydssjöns östra sida, utreda borttagande av trapporna vid tunneln under järnvägen, upprustning av badplats m.m.

 

Detta blev även fullmäktiges beslut. Hultberg yrkade bifall till sin motion, men reserverade sig inte; motionen blev ju faktiskt positivt behandlad av fullmäktige.

 

6. Thomas Erixzons motion om hårdare begränsningar av alkoholinförsel i landet var uppe för debatt och beslut. Motionären vill e att Nässjö kommun skulle skriva till regering riksdag m.m. och kräva hårdare införselregler mot alkohol. Detta pga att missbruket ökar i kommunerna.

 

Förslag till beslut från kommunstyrelsens var att avslå motionen och besvara den med att partiföreträdarna skulle påverka sina egna partier på riksdagsnivå.

 

Det blev en livlig debatt i fullmäktige, men motionen röstades ner med 34 röster mot 23. SAFE och kristdemokraterna stödde motionen och ledamöterna från dessa partier reserverade sig mot fullmäktiges beslut att avslå motionen.

 

 

Thomas Erixzon