Rapport från fullmäktige den 25 november 2010.

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

Det nya kommunfullmäktige hade sitt första budgetmöte denna dag. Det startade halv nio på morgonen och höll på ända fram till halv elva på kvällen. Fullmäktige har nu två nya partier och många nya ledamöter från olika partier även i andra partier. Flera av dessa var uppe i talarstolen och det blev en hel del intressanta debatter.

 

SAFE:s tre ledamöter, Anders Hansen, Marianne Broman och Uno

Kenstam, var på plats. Innan budgetdebatten kom igång var det en del andra frågor som skulle avhandlas.

 

Bemanning på demensavdelningar.

Anders Hansen hade fått fråga av Margareta Andersson (KD) ang. bemanningen på kommunens demensboenden. Anders beskrev i svaret hur nattbemanningen var på demensavdelningarna kommunen.

 

Han sa bl.a. att Nässjö kommun har 12 demensavdelningar. Ingen av dessa är obemannade på natten. På Ingsbergsgården finns det 6 enskilda avdelningar, 4 hänger ihop och två ligger avskilda. Där finns 3 stycken i personalen under natten, och man kan kalla in fler om det behövs. På övriga demensboenden i kommunen finns det personal. Det finns inga låsta dörrar, men det finns kodsystem för att komma in i lokalerna.

 

Integrationsråd.

Uno Kenstam stödde kommunstyrelsens positiva förslag till svar på Agneta Svensons motion. Han kommenterade en fråga från Urban Persson (M) om Nässjö Lärcenter. Han tyckte att det bra att det hade omorganiserats med inriktning mer mot arbetsmarknadsfrågor.

 

Folkhälsopolitiskt program.

Uno Kenstam, som har varit ordförande i Hälsorådet de senaste åren, sa att här kommer ett ”BMI 24” (apropå ett inlägg från moderaten Urban Persson om mäns midjemått) – men att han mår alldeles utmärkt. Han påpekade bl.a. att det kan vara svårt att tolka olika enkäter rätt. Där Nässjö låg sämre till gällde kvinnors rörlighet och mäns rökning. Det krävs mer analyser för att jobba vidare.

 

Budgetuppföljning

Det blev en hel del debatt om Individ- och familjeomsorgen (IFO) och Omsorgsnämnden som  ser ut att gå med underskott. Anders Karlgren (M) kritiserade detta hårt – han sa t.o.m. att ”Bernt Hultbergs anda” vilar över verksamheten – det finns inget kvar på ”sista raden” i kommunens räkenskaper. Karlgren har kört ungefär samma visa varje höst – men de kommunala budgetarna har dock gått med rejäla plus de senaste åren. 2009 var ca 36 mkr.

 

Anders Hansen berättade om Omsorgsnämnden och hur man hanterar underskotten där. Han kritiserade Karlgren, och menade att man har fullständig kontroll hur man lägger ut pengar till verksamheten.

 

*

 

Budget 2011

Den budget som föreslogs av kommunstyrelsen var densamma som utarbetats av S, SAFE och V tidigare under hösten. De nya majoritetspartierna, C och Fp, har inte påverkat budgetens innehåll i detta läge.

 

SAFE lade en del egna förslag inom omsorgsnämnden, men begärde ingen skattehöjning detta år, fastän SAFE nu var ett oppositionsparti igen. Uno Kenstam höll SAFE:s inledningsanförande. Det handlade om att budgeten var stramt hållen och med ett litet budgeterat överskott. Om inte staten skjuter till mer pengar blir det antingen skattehöjning eller stora nedskärningar 2012.

 

Omsorgsnämnden.

Anders Hansen, fram till årsskiftet ordförande i Omsorgsnämnden, berättade om nämndens föreslag till budget.

 

Han presenterade SAFE:s förslag till ändrad budget inom Omsorgen, vilket  var:

- att 2011 inom Parkgården inrätta en servicefunktion som bl a innefattar bemanning av receptionen.

- att inte införa LOV (lagen om valfrihetssystem) inom Nässjö kommun.

- att fortsätta bedriva nuvarande omsorgsverksamhet i kommunal regi.

- att omsorgsnämnden tillförs ytterligare 2 mnkr.

 

Detta finansierades med att kommunens resultatet 2011 fastställs till 8,5 mkr – en minskning med 2 mkr jämfört med kommunstyrelsens förslag.

 

Anders Hansen och Uno Kenstam var inblandad i en livlig med Anders Karlgren (M) och LOV – Lagen om Valfrihet inom Omsorgen. Uno menade att det inte är mycket till valfrihet i de kommuner som infört LOV. Olika vårdbolag har delat upp kommunen geografiskt mellan sig – det blir ett slags oligopol inom vården. De äldre får välja det bolag som har det område där man bor. Anders sa att kommunens politiker slipper att själva ta ställning till nedskärningar inom omsorgen när man lägger ut det på entreprenad. Han kritiserade moderaternas nedskärningsförslag inom omsorgen.

 

 

Det blev mycket diskussion från Sverigedemokraterna om äldreomsorg kontra invandring och flyktingmottagning. Debatten låg väl egentligen lite utanför kommunens omsorgsbudget och Gunnar Gadderyd (SD) fick mycket mothugg från ledamöter från andra partier.

 

Investeringsbudgeten.

Här blev det en lång och omfattande debatt om man skulle bygga en bandyhall på Skogsvallen eller ej. Motståndare till var Agneta Svensson och Marie Vaadre, båda Fp, samt Kristdemokrater och Sverigedemokrater. Miljöpartiet begärde återremiss på hela frågan, de tyckte att hanteringen av frågan hade gått lite väl fort.

 

SAFE stödde byggandet av bandyhall, och samtliga tre ledamöter röstade för kommunstyrelsens förslag. Uno Kenstam stödde förslaget och kommenterade Agneta Svenssons sätt att finansiera renoveringen av Simhallen.

 

Agneta Svensson tyckte att det var mycket glädjekalkyler och hon menade att bandyförbundet bedrev lobbyverksamhet i många kommuner för att få till stånd byggandet av stora bandyhallar. Hon menade att det var viktigare att ge simhallen en rejäl upprustning istället. Folkpartiet var inte enigt i frågan, två var emot, medan två var för bandyhall. Frågan hade lyfts ur samarbetsavtalet med övriga tre partier i kommunens majoritetsstyre.

 

Omröstningar.

Det var flera omröstningar som avslutade kvällen. Moderaterna ville ha omröstning om lärartätheten, fältassistenter, mer pengar till kvinnojouren, m.m.

Kristdemokraterna vill ha omröstning om föreningsstöd m.m. SAFE:s ledamöter röstade i dessa frågor enligt kommunstyrelsens förslag

 

SAFE begärde omröstning om att ha omsorgsverksamheten i kommunal regi. et var bara SAFE:s tre ledamöter som röstade för detta, två ledamöter avstod och resten röstade emot.

 

Den krångligaste omröstningsproceduren gällde frågan om bandyhall. Där hade Miljöpartiet begärt återremiss, vilket först togs upp till beslut. Förslaget från Mp blev avslaget utan omröstning.

 

I sakfrågan blev det mer komplicerat; där hade kommunstyrelsens förslag tre motförslag. M var för bandyhall men ville ha hela Skogsvallens anläggning i bolagsform. Kristdemokraterna och Agneta Svensson (Fp) sa nej till bandyhall och vill istället i första hans satsa på ombyggnad av simhallen, men hade något olika förslag. 

 

Det blev flera kontrapropositionsomröstningar innan Moderaternas förslag till slut blev motförslag till kommunstyrelsens skrivning. Det blev dock kommunstyrelsens förslag som vann med 31 (S, V, Fp, SAFE och 2 från Fp) röster mot 11 (M), medan 14 ledamöter (Kd, Sd, Mp, och 2 från Fp) avstod.

 

*

 

Totalt sett var det en intressant budgetdebatt, med många nya ledamöter – och flera av de yngre - som äntrade talarstolen. Det märktes också att det var två nya partier i fullmäktige.

 

SAFE var förvisso oppositionsparti igen, men budgetförslaget var mycket mer återhållet än i tidigare oppositionsbudgetar. Den som vill kan jämföra med 2006 års budgetförslag från SAFE.

 

Den som vill se och lyssna till hela budgetmötet kan kolla på Nässjö kommuns webb-TV.

 

Den som vill titta på bilder och läsa fler kommentarer från fullmäktiges budgetmöte kan kolla på folkpartisten Marie Vaadres blogg .

 

Thomas Erixzon