Rapport från fullmäktige den 27 maj 2010.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns. Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämnordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Privatsurf

Bernt Hultberg undrade apropå moderaten Marit Strindbergs interpellation om privatsurfande på jobbet om kommunen ”lagt på haspen”. En undersökning i Jönköping visar att mycket privatsurfande förekom där.

 

Bjästa i Nässjö?

Hultberg kommenterade även ang. Märit Strindbergs interpellation om ett nytt ”Bjästa” kunde inträffa i Nässjö. Han sa att många vuxna håller på med skvaller.

 

Kvalité inom äldreomsorgen

Anders Hansen besvarade en interpellation från Centern om äldreomsorgens kvalité. Han sa bl.a. att Nässjö kommun mellan 2006 – 2009 ansökt om och erhållit maximalt stimulansbidrag från staten med 12,985 miljoner kronor. De har varit fördelade till vardagsrehabilitering, kost och nutrition, demensvård, läkemedelsgenomgångar, socialt innehåll och förebyggande hembesök.

Här finns hela Anders svar att läsa.

 

Anti-tobaksprojekt

Uno Kenstam fick som ordförande i Hälsorådet besvara en interpellation från Ann-Catrin Gunnar (C). Han sa bl.a. att arbetet mot tobaksbruk fortgår. För att agera mot tobaksbruket utbildas bl.a. kuratorer. Här finns hela Unos svar att läsa.

 

Bernt Hultberg sa att det finns ett samband mellan tobak, snus och alkohol.

 

Näringslivsklimat i Nässjö

Kvällens längsta debatt föranleddes av att Centern hade interpellerat om näringslivsklimatet i Nässjö. Detta med anledning av en enkät från Svenskt Näringsliv där Nässjö hade sjunkit 79 platser – och var nu på plats 132 på en rankinglista bland Sveriges 290 kommuner.

 

Bernt Hultberg undrade vad för slags enkät detta var. Jo, det var propaganda från Svenskt Näringsliv och det var en styrd undersökning. Privata företag var dock bra på många områden tyckte han, bl.a. för att ge en levande landsbygd. Hultberg tyckte dock att kommunen inte ska ge bidrag till företagen.

 

Apropå privatiseringen inom omsorg och vård menade Hultberg att om kommunala jobb förvandlades till privata inom vårdsektorn så skapade ju detta inte nya jobb.

 

Thomas Erixzon höll med om att undersökningen var propaganda från Svenskt näringsliv. Han tyckte även att det var intressant att ta del av hur undersökningen hade gjorts; vilket hade redovisats rätt utförligt i Bo Zanders svar. Nässjö hade sjunkit även vad gäller hur de tillfrågade företagarna såg på medias och skolornas attityder till företagen. Kan man verkligen lita på siffrorna? Undersökningen var skickad till ca 200 företag; men i Nässjö finns ca 2 600 registrerade företag.

 

Uno Kenstam påpekade att denna undersökning bara redovisade relativa tal; den sa inget i absoluta siffror om synen på näringslivet i kommunen. De ca 150 kommuner som ligger i mittfältet på rankinglistan ligger också rätt nära varandra i poäng; det är lätt att då åka upp och ner i listan.

 

Han sa också att Nässjö har en relativt låg arbetslöshet, kommunen har ett ”tåligt” näringsliv som klarar konjunktursvängningar hyggligt.

 

Motion om badplatser

Centern hade gjort en motion om att lägga en halv miljon om året på upprustning av kommunens badplatser.

 

Uno Kenstam sa att kommunen redan lägger ca 500 tkr på just detta. Man skall  även göra badplatserna tillgängliga för handikappade undan för undan. Trots detta vill de borgerliga tillstyrka motionen, men de fick inte majoritet för detta.

 

Kommunala styrkort

Uno Kenstam gjorde en liten ändring i kommunstyrelsens förslag till kommunens ”horisontella styrkort för hållbar utveckling”. Han menade att ökning av bibliotekslånen med 20 % var lite väl optimistiskt och ville ändra siffran till 10 %. Detta blev även fullmäktiges beslut.

 

Alla förslag till dessa ”horisontella styrkort för hållbar utveckling” fanns bara redovisade i kommunstyrelsens papper – man kan undra hur många av fullmäktiges ledamöter som visste vad de beslutade om. Det vore kanske intressant för Smålands Tidningen att göra en enkät…

 

Politisk organisation

Det togs även beslut om Nässjö kommuns politiska organisation de kommande fyra åren; men detta föranledde ingen som helst debatt; beslutet togs enhälligt av fullmäktige. Det blir endast några smärre förändringar jämfört med hur dagens nämnder och styrelser ser ut i kommunen.

 

Pelle Månsson satt ordförande de under hela mötet som varade nästan till kl. 22.30 på kvällen.

 

Thomas Erixzon