Rapport från fullmäktige den 26 oktober

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam, samt ersättaren Anita Adam var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Delårsrapport för Nässjö kommun, 2017-8-31

 

Anders Hansen sa att barn- och elevantalet ökar i förskolan och grundskolan. Han kritiserade att BUN detta år inte längre får kompensation för elevökningarna. Han la samma tilläggsyrkande som i kommunstyrelsen; dvs utökade resurser till BUN för:

 

- utökat barn- och elevtantal 2017 med 14 miljoner

- uppförande av Bodafors norra förskola med 2 miljoner

- ökade behov inom grundsärskolans träningsskola med 1,9 miljoner

- ökade behov inom LSS-fritids med 0.6 miljoner

 

Han tyckte att man skulle låta BUN:s verksamhet arbeta med rimliga villkor; att man behövde lugn och ro. Han sa vidare att Socialnämnden saknar ca 30 mkr – nämnden skulle behöva rätt förutsättningar från början.

 

Rikard Salander från MP stödde Anders Hansens förslag. Annika Arlbrandt från KD tyckte att Anders förslag var befogade men undrade var pengarna fanns.

 

Anders Hansen påpekade att det nu är stora barngrupper – upp till 28 elever. När det gällde finansiering tyckte han att kommunen måste begära mer medfinansiering av hemsjukvården av regionen. Pengarna måste hamna där kostnaderna finns. Han tyckte det var bra att kommunen nu sagt upp avtalet med regionen om hemsjukvården.

 

Avfallsplan för Nässjö kommun

 

Thomas Erixzon stödde Miljöpartiets förslag om att bl.a. öka återanvändningen av avfall även från företagen och att införa klimatsmart källsortering i alla kommunala verksamheter i Nässjö kommun.

 

Han sa också att avfallsplanen var svåröverskådlig, med många bilagor och att den vid nästa revidering borde göras lättare att ta del av. SAFE och MP blev nedröstade och reserverade sig sen.

 

Politisk organisation 2019-2022

 

Anders Hansen sa att SAFE ville behålla de fyraåriga mandatperioderna för kommunens bolag – man ville nu minska mandatperioden där till två år.

 

Thomas Erixzon stödde detta och sa att det var rimligt att mandatperioderna var samma period som mellan två val; dvs 4 år. Han kritiserade också SD för deras förslag minska antalet ledamöter i fullmäktige från 57 till 51 ledamöter; det var viktigt att flera åsikter fanns i fullmäktige och att ledamöter från olika delar av kommunen satt i fullmäktige. Vare sig SAFE eller SD fick gehör sina resp. förslag.

 

Motion om strategi och utvecklingsplan för kransorter och landsbygd för hela Nässjö kommun

 

KD hade lagt en partimotion med sju undertecknare om att bl.a. utarbeta en långsiktig strategi för landsorten och kransorterna i Nässjö kommun.

 

Anders Hansen stödde förslaget och sa att det behövdes ett helhetsgrepp över landsortsfrågorna – landsbygden har en potential. Man kunde använda medborgardialoger i utvecklingsarbetet och ha en landsbygdssäkring vid kommunala beslut. Han tog upp även upp behovet av bussförbindelser, nyligen har ju Länstrafiken lagt ner helgernas bussturer till bl.a. Solberga och Anneberg.

 

KD:s motion blev dock nedröstad av majoritetspartierna; som sa att man redan hade mycket utvecklingsarbeten på landsbygden och i kransorterna.

 

Motion om stadsmuseum i Nässjö

 

MP:s Karin Larsson-Salander och Rikard Salander hade lagt en motion om att utreda lokaliseringsmöjligheter och finansieringslösningar för att skapa och driva ett stadsmuseum i Nässjö. Den egentlige upphovsmannen var MP:s Michael Wallin, ersättare i fullmäktige. Denna kväll var han dock i tjänst och deltog ivrigt i debatten. Han tyckte att motionen var dåligt utredd och vill därför i första hand ha en återremiss.

 

SAFEs Thomas Erixzon sa att det fanns flera andra museer i kommunen, men att ett stadsmuseum inte behövde stå i motsättning till de andra, som majoritetspartierna lär påskina. Det saknas ett stadsmuseum, ett ställe där det finns en samlad bild av kommunens framväxt och historia. Det kan vara en mindre lokal i anslutning till ett redan befintligt museum; ev. i Hembygdsparken eller på Järnvägsmuseets område. Han stödde återremissen, men inte själva motionen eftersom redan pekade ut Järnvägsmuseet som den plats där stadsmuseet helst skulle vara. Både återemiss och motion blev dock nedröstade.

 

Motion om valfrihet i äldreomsorgen

 

SD hade lagt en motion om valfrihet i äldreomsorgen; dvs tillåta privata aktörer etablera sig i kommunen och få betalt för detta av kommunen. Motionen var riktad mot M och C som egentligen är för detta men som nu regerar ihop med S och V som är emot. Därför tvingades M och C rösta nej till förslaget med hänvisning till majoritetspartiernas överenskommelse. KD och L stödde SD:s förslag; det gjorde även Märit Strindberg, MP, som tidigare var moderat.

 

SAFEs Uno Kenstam sa att han var glad att majoritetspartierna ville ha äldreomsorgen i kommunal regi. Anders Hansen sa att det egentligen inte var så mycket bevänt med valfriheten. Där det är genomfört har kommunen oftast kommit överens med en privat aktör i ett geografiskt område; de som bor där har alltså bara ett alternativ att välja på.

 

Thomas Erixzon sa att valfrihet var ett annat ord för privatisering och att denna SD-motion var riktad mot de två borgerliga partierna, M och L, som ingår i majoriteten. Men det var också ett tydligt tecken på att SD är ett högerparti, vilket socialdemokrater som gått till SD borde tänka på.

 

SAFE stödde kommunstyrelsens förslag (dvs att säga nej till SD-motionen) och detsamma gjorde de tre andra miljöpartisterna.

 

Det blev omröstning och den slutade med att 36 ledamöter sa nej till motionen, medan 18 röstade för; 3 var frånvarande.

 

Motion om avgiftsfria pedagogiska måltider i förskolan

 

SAFEs motion om detta var uppe för debatt och beslut. Anders Hansen sa att förskolepersonal som äter mat tillsammans med barnen nu betalar 29:- för måltiden. Helt avgiftsfria måltider beräknas kosta ca 2, 25 mkr per år. Det är viktigt att personalen är med för att kunna utveckla goda matvanor hos barnen.

Han begärde förstås bifall till motionen, men den röstades tyvärr ner av övriga partier. SAFE reserverade sig.

 

Motion om Nässjö – en attraktiv boendekommun

 

Märit Strindberg, MP, hade lagt en motion om att man vid chefsrekrytering ska framföra önskemål om att den sökande ska kunna tänka sig att flytta till Nässjö kommun. Detta mot bakgrund av att många av kommunens chefer inte bor i kommunen. Tre av SAFEs fyra ledamöter stödde motionen, samt en del från KD och SD. Uno Kenstam var den SAFE-it som inte reserverade sig när motionen röstades ner av majoritetspartierna.

 

Motion om höjd habiliteringsersättning i Nässjö kommun

 

Debatten om denna SAFE-motion inleddes först kl. 22:33 på kvällen. Det blev ändå en hel debatt. Anders Hansen inledde med man utökat rätten att få HAB-ersättning; det gäller nu även dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen. SAFE vill höja ersättningen från 23 till 46 kronor per heldag och till 23 kronor för en halvdag. Nässjö har en av de sämsta HAB-ersättningarna i landet. Han undrade om majoriteten hade för avsikt att prioritera detta i kommande budget.

 

Motionen fick stöd från många håll; Agneta Svensson, L, sa att detta var ett stöd till en grupp fått stå tillbaka i många år. Laila Norss, KD, sa att det var en angelägen och ideologiskt viktig motion. Märit Strindberg, MP, tackade Anders för en bra motion. Stellan Lind, SD yrkade bifall till motionen.

 

Majoritetens Anders Karlgren, M, var inte lika positiv och påpekade att det faktiskt finns 42 kommuner som inte har någon HAB-ersättning alls. Han undrade över finansieringen med tanke med på kommunens väntade budgetunderskott.

 

Det gick till omröstning som slutade med 28 mot 22 till att säga nej till motionen. Vid den sena timmen var flera nu frånvarande; mest från SD. Hela oppositionen reserverade sig.

 

 

Thomas Erixzon