Rapport från fullmäktige den 28 november 2019

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFEs två ledamöter, Anders Hansen och Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon var på plats. Detta var årets budgetsammanträde och började redan kl. 8:30.

 

Interpellation ang. kommunal skattehöjning

 

Liberalerna hade lagt en fråga kommunala skattehöjningar, som L säger nej till i Nässjö. Anders Hansen sa att han tyckte att kommunalskattens ekonomiska fördelning behövde vara bättre. han undrade vidare vad L vill dra ner på för verksamheter om man inte vill höja skatten. Något tydligt svar kom inte från L.

 

Interpellation ang. besparingar på Turistbyrån/Turistcenter

 

Rikard Salander (MP) undrade vad som händer med Turistbyrån i Nässjö och frågade Anci Magnusson (S) om detta. I debatten sa Anders Hansen att digitalisering inte ersätter det personliga besöket och den service man kan få då.

 

Svar på SAFEs interpellation ang. affärsområdet vid Sörängen

 

Uno Kenstam ställde följande frågor till Anci Magnusson (S) ang. det nya affärsområdet vid Sörängen.

 

- Vilka analyser har gjorts av konsekvenserna för handeln i centrum och det halvexterna Almenäs i samband med etableringarna i Sörängen?

- Har kommunen gjort eller avser göra någon åtgärd i centrum med anledning av etableringarna?

 

Anci svarade bl.a. att riktlinjer för etableringar i Sörängen togs fram med stöd av detaljplanen utifrån vad kommunen vill med främst Almenäs köpstad. I Sörängen kan det ske verksamhet med ”skymmande handel”. I Almenäs finns det också begränsat med utrymme, därför kan man godkänna etableringar med över 2 000 m2. .

 

Det gjordes ingen lika stor konsekvensanalys frö handeln i Nässjö centrum, eftersom affärsverksamheten där är av annat slag. Sammanlagt bedömdes etableringarna i Sörängen dra fler kunder till Nässjö vilket gynnar både Almenäs och centrum.

 

Svar på SAFEs interpellation ang. fler hyreslägenheter

 

Uno Kenstam frågade:

 

- Varför stoppades Lindens planer på att bygga lägenheter i Åkershäll?

- Har fler projekt stoppats?

- Hur jobbar kommunen för att privata byggare ska bygga hyreslägenheter

 

Anci svarade något undanglidande bl.a. Lindens byggen i Åkershäll stoppades delvis pga Lindens tänkta medfinansiering av den nya simhallen. Inga fler projekt på byggsidan hade stoppats i Linden. När det gäller fler hyreslägenheter hänvisade hon till Tekniska servicenämnden.

 

Uno svarade att det var viktigt hitta boenden för låginkomsttagare och seniorer. Han tyckte att kommunen borde stå fast vid Lindens planer på att bygga nya hyreslägenheter i Åkershäll.

 

Regler för användning av läsplatta i uppdraget som förtroendevald

 

Lennart Forsberg (SD) hade tidigare sagt nej till förslaget. Uno Kenstam höll med och tyckte att det skulle vara möjligt att få handlingarna i pappersform för den som så ville. Vad är det annars för valfrihet?

 

I reglerna står det att man ska öppna sin kommunala e-post varje vardag. Uno trodde inte att alla följde detta. Vissa regler ska man skita i, sa Uno och yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag till regler för användning av läsplatta.

 

SAFE och SD röstade nej och reserverade sig.

 

Jobbstrategi 2.0

 

Anders Hansen sa att förra jobbstrategin varit var lyckad och han hoppades att den nya skulle bli ännu bättre. Det tar längre tid för den enskilde att själv skaffa jobb, därför är det viktigt med kommunal hjälp. Han tyckte inte om den nuvarande rikspolitiken på arbetsmarknadsområdet. Staten borde inte vältra nya uppgifter på kommunerna.

 

Budget 2020, ram 2021, plan 2022

 

Huvudämnet för dagens sammanträde var budgeten för kommande år. SAFE hade som vanligt lämnat in en ordentlig oppositionsbudget. SAFE föreslog en höjning av skattesatsen med 80 öre, vilket ger 50,3 mkr mer till kommunens verksamhet. Låginkomsttagare och pensionärer kompenseras med kraftigt sänkta avgifter på en rad områden. SAFEs budgetförslag har drygt 42,6 mkr i överskott.

 

Den styrande minoriteten S-KD-C hade lagt ett budgetförslag med många brutala nedskärningar, samt en skattehöjning på 35 öre.

 

Från övrig opposition var det si och så med budgetförslagen. Sverigedemokraterna lämnade i stort sett bara en mängd statistik om invandring på en rad områden – någon alternativ budget var det inte mycket med. Miljöpartiet hade ett färgglatt blad – som till skillnad från förra året hade en del skarpa budgetförslag. Liberalerna – som ju har ett 40 % kommunalråd (Kjell Skålberg) hade inget budgetförslag alls – de begärde häpnadsväckande nog återremiss, trots att en budget ska vara klar i november enligt kommunallagen. Moderaterna har lämnat mycket statistik men mest en samling utredningsförslag som går ut att ha ännu mer nedskärningar.

 

Vänsterpartiet hade inte lämnat något budgetförslag, endast två yrkanden. Bl.a. föreslog de mer resurser till handlingsplan för en stärkt föräldraroll. Detta stöddes häpnadsväckande direkt av Laila Norss (KD) i den styrande minoriteten, som omgående ville ge 2 mkr till detta. Vänstern lade senare även ett förslag till mer stöd till kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden, ett förslag som den styrande minoriteten också ställde sig bakom.

 

Här fanns tydligen en uppgörelse med Vänstern – förmodligen för att helt säkra skattehöjningen. Något förvånande eftersom KD – ett av de styrande partierna - inte ens ville ha valtekniskt samarbete ang. nämndplatser med V efter valet.

 

SAFE hade som sagt lagt ett rejält alternativt budgetförslag. Uno Kenstam höll SAFE:s inledningsanförande.

     

Finansiering

 

Anders Hansen tog bl.a. upp att SAFE föreslår en höjning av skattesatsen med 80 öre. Det ger 50,3 mkr till kommunens verksamhet. Kommunen mpste ha en verksamhet som följer lagstiftningen, t.ex. inom funktionshinderomsorgen. Han undrade vad M och L hade för konkreta förslag på de besparingar på 50 och 100 mkr som de pläderat för. Han jämförde med Anders Karlgrens avskedstal på förra kommunfullmäktige. Han yrkade bifall till SAFEs finansieringssförslag.

 

Kommunstyrelsen

 

Anders Hansen presenterade SAFEs förslag; bl.a. att de fortsatta direktiven om en reducering med 100 årsarbetare inom samtliga nämnder upphör att gälla 31/12 2019, att Fastighets AB Linden ges uppdraget att bygga hyresrätter i Åkershäll enligt tidigare plan och att nämnderna och bolagen får uppdraget att minska kostnaderna för ledningsorganisationerna med totalt 11 mkr.

 

Barn- och Utbildningsnämnden

 

Anders Hansen tog upp SAFEs förslag; bl.a. att kommunala riktlinjer införs för barngruppernas storlek i förskolan som överensstämmer med skolverkets riktmärken. Riktlinjerna utarbetas i samverkan med berörd personal.

 

Han sa vidare att nedskärningar riskerar statsbidragen till BUN. Den pedagogiska personalen ligger under landets genomsnitt i förhållandet till antalet barn. MP biföll SAFEs om ekologiska och närodlade livsmedel i skola och förskola. Anders Hansen biföll MP:s förslag om tillgång till undervisningslokaler.

 

Kultur- och Fritidsnämnden

 

Uno Kenstam berättade om SAFEs förslag;

 

Han tog upp att SAFE vill ett ge 20 tkr extra till stöd åt Pilaboparken i Anneberg. Detta är numera den enda folkparken inom kommunen.

 

SAFE vill ge 300 tkr i ökat föreningsstöd. Risken finns att en del föreningar annars lägger ner verksamheten i brist på resurser.

 

Samhällsplaneringsnämnden

 

Uno Kenstam sa att SAFE ville ge 330 tkr till en halv tjänst som tillgänglighetssamordnare. Tillgängligheten för funktionshindrade lämnar en del övrigt att önska på vissa platser i kommunen. Det pågår ett arbete inom förvaltningen, men där behövs mer resurser för detta.

 

Socialnämnden

 

Anders Hansen tog upp att funktionshinderomsorgen har gjort stora kostandsreduceringar. Hur ansvarsfullt är det att ge nämnden för låg budgetram, undrade han. Det borde vara rimligt med en budget som håller. Socialnämnden har självt begärt en högre ram.

 

SAFE menar att administrationen kan bli effektivare. SAFE vill sänka taxor och avgifter för de äldre och föreslår att Norråsagården tas åter i bruk som äldreboende med personaltäthet/bemanning som anpassas till de boendes behov.

 

SAFE vill inte att måltidspriserna höjs i biståndsbeslutade verksamheter och att måltidsabonnemangen sänks till 3 400 kr per månad. SAFE vill ge kompensation till socialnämnden med 2,5 mkr för sänkta avgifter till 192 kr/månad för trygghetslarm, 20 kr/tillfälle för hemhandling och till 8 kr/tillfälle för matdistribution. Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri. Avgift för hemsjukvård med 313 kr/timme genomförs ej i SAFEs budgetförslag.

 

Anders Hansen passade på att i debatten kritisera SD:s förslag om att minska arbetsplatsträffarna inom omsorgen.

 

Tekniska servicenämnden

 

Uno Kenstam redogjorde för SAFE:s förslag; bl.a. att subventionerade måltider för pensionärer återinförs från 1/1 2020 på kommunens restauranger enligt tidigare gällande nivå och regelverk för uppräkning. SAFE vill också ge resurser till undersökning av sju nedlagda avfallsdeponier, vilket beräknas kosta 2 miljoner fördelat på fyra år.

 

Investeringsbudget

 

Uno Kenstam drog SAFEs förslag på investeringar; bl.a. att för en nybyggnation av simhall investeras 1 mkr 2020, 60 mkr 2021 och 60 mkr 2022. Utformning av förslag till ny simhall inkluderar en medborgardialog. SAFE vill också investera i paviljonger för förskola och fritidshem i Grimstorp med 4,8 mkr år 2020 och i inventarier för densamma med 1,08 mkr år 2020.

 

Omröstningar

 

Följande budgetyrkanden vill SAFE ställa under särskild proposition:

Ärende 16: Budget 2020, ram 2021 och plan 2022, del I – finansieringsbudget och resultat

Skattesatsen 2020 fastställs till 22,99 procent av den beskattningsbara inkomsten vilket ger ökade skatteintäkter med 28,3 miljoner kronor.

Ärende 17: Budget 2020, ram 2021 och plan 2022, del II – driftbudget

Kommunstyrelsen

Det fortsatta direktivet om en reducering med 100 årsarbetare inom samtliga nämnder upphör att gälla 31/12 2019.

Socialnämnden

Kompensation med 2,5 mkr för sänkta avgifter till 192 kr/månad för trygghetslarm, 20 kr/tillfälle för hemhandling och till 8 kr/tillfälle för matdistribution. Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri.  

Tekniska servicenämnden

För subventionerade måltider för pensionärer återinförs från 1/1 2020 på kommunens restauranger enligt tidigare gällande nivå och regelverk tillförs 850 tkr.  

Ärende 18: Budget 2020, ram 2021 och plan 2022, del III – investeringsbudget

Till paviljonger för förskola och fritidshem i Grimstorp tillförs 4,8 miljoner år 2020 samt till inventarier tillförs 1,080 miljoner.

*

Ang. skattesatsen blev det ingen omröstning, men M, L och SD reserverade sig mot skattehöjningen på 35 öre som minoritetsstyret ville ha. SAFE stödde detta, liksom MP och V. SAFEs förslag på 80 öres skattehöjning blev nedröstat tidigare.

Ang. Liberalernas förslag om att skicka budgeten på återremiss, så vägrade ordföranden att ta upp detta, eftersom en kommunbudget måste vara klar senast i november. Inte ens Liberalerna protesterade mot detta…

 

Moderaterna hade en mängd utredningsförslag, men begärde inte omröstning på ett enda av dessa… Det blev avslag hela vägen.

 

MP begärde omröstning ang. bostäder och hyreslägenheter. 5 ledamöter stödde detta, medan 27 röstade nej och 14 avstod.

 

SAFE tog votering på om sänkta avgifter inom Socialnämnden. Det blev 2 ja (SAFE), 47 nej och 8 som avstod.

 

SAFE tog även votering på att sänka måltidspriserna för pensionärer. Där röstade 16 ja (SAFE, MP, SD), 36 nej och 5 avstod; bl.a. 3 liberaler.

 

Det blev en omröstning om Vänsterpartiets förslag att stötta kvinnor som är långt från arbetsmarknaden. 38 röstade ja, 19 nej (M och SD).

 

Men V fick stöd från samtliga partier med sitt förslag om att stärka föräldrarollen; här fanns det tydligen en slags uppgörelse bakom; förmodligen för att kunna säkra skattehöjningen på 35 öre. Den styrande minoriteten har ju bara 28 av 57 platser i fullmäktige. SAFE stödde båda föreslagen från Vänstern.

 

Avslutande kommentar

 

Sammanträdet började 8:30, själva budgetdebatten kom igång efter kl. 10 och höll sedan på hela dagen – med avbrott för fika och lunch. Omröstningarna var klara redan kring kl. 20:30 på kvällen. Men det var ju inte så många konkreta förslag från oppositionen att diskutera och rösta om.

 

Man använde för första gången elektronisk votering; vilken fungerade bra.

 

Den styrande minoriteten - socialdemokrater, centerpartister, kristdemokrater – fick igenom budgeten trots att de tillsammans bara har 28 av 57 mandat. De hade tydligen i förväg försäkrat sig om Vänsterpartiets stöd, eftersom de stödde två förslag som V – vilka ju också bifölls av fullmäktige.

 

Mest kritiserade under debatterna blev Liberalerna och inte minst deras kommunalråd Kjell Skålberg. Trots många utspel i lokaltidningen hade han inget som helst förslag till en heltäckande budget. Det var väl politiskt bekvämast att bara kritisera skattehöjningen utan att tala om vad man ville skära ner på i kommunen.

 

Till sist kan konstateras att SAFE även detta år var det enda parti som kunde lägga fram en rejäl och genomarbetad oppositionsbudget – något som väljarna och kommuninvånare bör lägga på minnet!

 

Thomas Erixzon