Kommunfullmäktige 24 september 2020

Coronan begränsar fortfarande fullmäktiges sammanträden – det är bara 29 ledamöter som deltar. Anders Hansen och Uno Kenstam representerade SAFE denna kväll, och turades om att vara ordinarie resp. ersättare.

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

Interpellation om socialnämndens budget och resultat

Uno Kenstam hade skrivit denna interpellation med anledning av socialnämndens stora underskott under flera år i rad. Uno undrade bl.a. vilka strategiska överväganden som har gjorts och vad har kommunen lärt.

Anders Karlsson, kommunalråd för Centern, svarade. Han sa bl.a. att man jobbat såväl med kartan som med verkligheten. Man har haft kostnadsreduceringar. Det tar tid att förändra ekonomistyrningen. Det är viktigt för kommunen att ha en stabil ekonomisk reserv.

Uno sa att det tydligen inte var några specifika skäl till de stora underskotten, enligt svaret. Brister på statliga åtgärder var en orsak. Finns det kunskaper från andra kommuner man kan dra nytta av?

Anna Gerebo (M), Kim Strand (V), Ann-Catrin Gunnar (C), deltog också i debatten

Uno sa också att det inte är så mycket att göra ang. Migrationsverket eller Försäkringskassan. Hemtjänsten har inte gått med underskott; snarare tvärtom. Barn och unga har gett de stora underskotten. Det finns inget konto för uteblivna kostnader.

Interpellation ang. ekonomiska konsekvenser av corona-pandemin

Anders Hansen hade gjort denna interpellation och undrade vilka extraordinära åtgärder har vidtagits, vilka merkostnader, vad man kan få i statlig kompensation.

Ann-Catrin Gunnar, ordf. i socialnämnden svarade. Man har behålligt inarbetade rutiner och lagt till ytterligare några. Det har varit besöksförbud på äldreboendena, restaurangerna där har varit stängda. Försörjningsstöden har ökat. Kommunen har begärt kompensation för ökade sjuklönekostnader och skyddsutrustning, som är den stora kostnaden. Man har sökt 5 mkr i augusti. Man vet ej när staten betalar.

Anders undrade om man kan få stöd för ändrad organisation? För skydd i särskilda boenden? Är man säkra på vad som man kan få statligt stöd för?

Interpellation ang. hedersvåld

Ervisa Dani (L) hade ställt frågor till Leif Ternstedt (S) om hedersvåld mot ungdomar ko kommunen. Det blev en lång debatt som bl.a. Anders Hansen deltog i. Han sa bl.a. att det var en viktig och intressant interpellation. Det är viktigt att kommunen agerar i ett tidigt skede. Men när skolan får kännedom om bortförda barn och ungdomar så är de redan bortskickade till sina hemländer, sa Leif Ternstedt, BU-nämndens ordförande.

Interpellation ang. trygghetsfrågor

Uno Kenstam hade gjort denna interpellation, som handlade om man kan använda kommunens strategi mot extremism för att avhjälpa otrygghet och kriminalitet i kommunen. Denna strategi slutade dock att gälla 31/12 2019 – är någon ny på gång? Har strategin använts aktivt? Anci Magnusson svarade att den har använts i det långsiktiga demokratibyggandet och att en ny version kommer. Uno undrade över aktuell lägesbild. Anci sa det är högerextremism som är aktuell.

Motion om Träbyggnadsstrategi

MP-motion som vill att kommunen snarast tar fram en träbyggnadsstrategi för att öka användandet av trä vid uppförandet av olika byggnader. Rikard Salander (MP) sa bl.a. att Eksjö hade en sådan, väl värd att studera.

SAFE stödde denna motion. Anders Hansen sa att kommunen borde göra lite mer för att göra träbyggnation attraktiv och kommunen skulle tjäna på att ha en egen och genomarbetad strategi.

Kommunstyrelsen svarade att man redan stöder träbyggnation, bl.a. genom att stå bakom klimat- och energistrategin i länet. Det blev fullmäktiges beslut att ”besvara” motionen med detta.

Motion om LSS-utjämningen

Anders Hansen hade lämnat in denna motion från SAFE. Enligt SKR erhåller Nässjö kommun 56,4 mkr i kostnadsutjämning för LSS-verksamheten – dvs stöd till vissa funktionshindrade. Anders vill att hela utfallet av LSS-utjämningen tillfaller de nämnder där verksamhet bedrivs som berörs av LSS-utjämningen.

Kommunstyrelsen svarar att man ser LSS-utjämningen som ett generellt bidrag till kommunen och anser att motionen därmed är ”besvarad”.

Anders sa i debatten att motionen är skriven mot bakgrund av Nässjö kommunens LSS-kostnader har ökat de senaste åren. Motionen är beredd på ett bra sätt av kommunen. Man har bl.a. en boendeplan och en personalförsörjningsplan. Han yrkade bifall till motionen.

Motionen fick stöd av MP och L, men blev dock nedröstad i fullmäktige. SAFE, MP och L reserverade sig.

Fyllnadsval av kommunrevisionen

Wille Brüggemann, SAFE, har avsagt sig uppdraget i Kommunrevisionen. Han ersätts av Erkki Mustonen, SAFE.


Mötet höll på mellan kl. 18:00 till kl. 21:17.

 

Thomas Erixzon
Nässjö