Kommunfullmäktige 27 maj 2021

Detta var ett digitalt möte med 29 ledamöter som röstande. Anders Hansen och Uno Kenstam turades om som ledamöter och Thomas Erixzon var med som ersättare. Bara presidiet och några tjänstemän var på plats i fullmäktigesalen. Nedan följer en rapport – mest om SAFEs agerande under mötet.

Mötet började kl 17:00 för att kunna hinna med alla ärenden. Det inleddes med information från Räddningstjänstförbundet och Höglandets Överförmyndarverksamhet. Uno Kenstam hade en del frågor ang. Räddningstjänsten.

Motioner

Anders Hansen har lämnat in en motion ang. sjukvård i Anneberg.

Interpellation ang. Handeskerydskolan

Rikard Salander (MP) undrar hur BUN ska hantera miljöproblemen på Handskerydsskolan. Leif Ternstedt (S) svarade. MP vill bygga ny skola där i stället för att bygga ut på Nyhemsskolan.

Interpellation ang. distansundervisning i grundskola och gymnasium

Uno Kenstam hade skrivit denna interpellation. Han undrade vilka konsekvenser – positiva eller negativa – som distansundervisningen har medfört. ad gör man för att kompensera ev. negativa konsekvenser. Leif Ternstedt (S) svarade att kommunen hade god digital infrastruktur. Fr. a. gymnasieskolan hade elever som hade problem med distansundervisning. Hur tänker man fortsätta stötta elever när man nu byter årskurs, undrade Uno.

Interpellation ang. insatser för säkerhet

Uno Kenstam hade skrivit denna interpellation. Borde kommunen samla de åtgärder som görs inom trygghetsområdet? Anci Magnusson (S) svarade att det grundläggande välfärdsarbetet skapar trygghet och säkerhet. Till sommaren ökar antalet feriepraktikplatser. Kommunen har vädjat till näringslivet att skapa fler sommarjobb. Uno sa att om man bl. a. sprider kunskap om vad kommunen gör så skapar detta i sig trygghet.

Interpellation ang. budgetmedel och arbetet med barn och unga

Uno Kenstam hade gjort även denna interpellation. Vad kan kommunen göra för att ytterligare förstärka arbetet med att skapa trygghet för barn och ungdomar? Vilka insatser behövs för bättre samsyn och samarbete mellan nämnder och bolag för detta ändamål? Anci Magnusson (S) svarade att coronan gjort att det inte går att göra som tidigare år. Ett av den nya Kompassens fokusmål är just barn och ungdomar. Barn och unga är allas ansvar. Uno sa att ca 35% av kommunens budget går till barn och unga på något sätt. Har den kommunala organisationen kunnat fokusera om under pandemin?

Interpellation ang arbete och egenförsörjning

Ervisa Dani (L) hade skrivit denna till Anci Magnusson (S). Den handlade bl. a. om arbetslöshet och bidrag. SDs Magnus Hellström tyckte förstås att interpellationen var bra. Uno Kenstam sa att det är begränsad möjlighet att få jobb med generella åtgärder. Det krävs personlig kontakt. Det kan vara svårt att få heltid med en bra lön. Ekonomiskt bistånd kan då ändå behövas. Kraven har ökat. Blir folk vräkta pga fattigdom blir det ökade kostnader för kommunen. Januaripartierna förstör arbetsförmedlingen genom sin nedläggningspolitik och sina privatiseringar – ett viktigt påpekande från Kenstam.

Interpellation ang hyror på äldreboenden

Lennart Forsberg (SD) undrade varför Socialnämndens ordförande Ann-Catrin Gunnar (C) på egen hand tog beslut om att överklaga hyresnämndens beslut ang. de höjda hyrorna på kommunens äldreboenden. Anders Hansen sa att detta var ett principiellt viktigt ärende. Kommunfullmäktige beslutade om den nya hyresmodellen. Utredningar pekade på tveksamheter i delar av hyresmodellen som hur allmänt utrymme räknas in i hyran. Hyresmodellen skulle vara rättssäker och klara en prövning i hyresnämnden – men det gjorde den inte.

Ett uttalande i SmD av Ann-Catrin Gunnar att ge nämnden möjlighet att diskutera hennes beslut var felaktig, enligt Hansen. Socialnämnden skulle haft den möjligheten sa Willy Lax (SD) som undrade hur det var med rättvisa och likabehandling. Ann-Catrin hävdade att det gått rätt till. Lax ville att kommunen tar tillbaka sin överklagan. Lennart Forsberg (SD) ville ha extra kommunstyrelsemöte kring denna fråga. Men Sara Lindberg (S) stöttade förstås Ann-Catrin Gunnar.

Anders Hansen sa att det var ett felaktigt tillvägagångssätt. Han pekade på brister och sa att det var jättestora hyreshöjningar mot en del marginella sänkningar.

Motion ang. utomhusgym

Rikard Salander (MP) hade skrivit denna. Märit Strindberg (MP) sa att förslaget tydligen kom från fel håll eftersom kommunstyrelsen sa nej. Märit yrkade bifall. Uno Kenstam sa att det inte fanns någon motsättning mellan kommundelarna och projektet ”En halv miljon ideer” och kommunen som helhet. Han begärde bifall motionen. Det blev till slut kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag som antogs. Uno Kenstam reserverade sig – det gjorde även SD och MP.

Motion ang. konkurrensutsatt upphandling av simhall

Anna Gerebo (M) Kommunstyrelsen besvarade denna motion, men Gerebo ville ha utredning om fler alternativ än en kommunal simhall. Hon fick inte stöd från något håll. M reserverade sig.

Förstudie om finansiering av simhall

Kommunen hade utrett denna fråga under hösten 2020. Under våren har det varit hos partierna på remiss. Förslaget går i stort ut på att simhallen ska vara i kommunal ägo, man ska teckna särskilda långfristiga simhallslån och de kommunala bolagen kan vara med och bidra till simhallsinvesteringens finansiering.

SAFEs Uno Kenstam stödde förslaget men hade två tilläggsförslag. Det första var att inga värdeskapande tillgångar skulle avyttras från bolagen och det andra var att en medborgardialog skulle hållas med bl.a. pensionärsorganisationer. Uno undrade hur själva bygget skulle hanteras. Skulle det t.ex. bli en totalentreprenad?

Rikard Salander (MP) stod bakom p 1-2 men ville avslå p 3 och byta ut det mot ett eget yrkande om bl.a. bolagens del av finansieringen.

Ervisa Dani (L) undrade om förslaget bara var en rekommendation. Hon ville också att det tidigt skulle tas markprover där simhallen planerades att byggas.

Anna Gerebo (M) ville ha en ny oberoende utredning.

Magnus Hellström (SD) ville inte ha ord som ”miljömässigt hållbara” med i skrivningen. SD ville ha simhallen vid Skogsvallen.

Lena Björnholm (V) stödde kommunstyrelsens förslag (det var allt som V sa under hela kvällen).

I den fortsatta debatten framkom att Kommuninvest erbjuder hållbara lån till förmånliga villkor.

Rikard Salander (MP) yrkade bifall till SAFEs tilläggsförslag.

Alla tilläggs- och ändringsförslag blev dock avslagna. Beslutet blev att följa kommunstyrelsens förslag ang. simhallen. Partiernas representanter reserverade sig för sina egna förslag. I grunden var dock alla partier överens om det mesta – Samverkan Nässjö hade redan gått oppositionen till mötes i många frågor.

Efter några valärenden var fullmäktige slut kl. 22:50.

 

Thomas Erixzon
Nässjö