Rapport från fullmäktige den 28 mars 2019

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s två ledamöter, Anders Hansen och Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation från SAFE om biblioteket i Malmbäck

 

SAFEs Anders Hansen hade lämnat in en interpellation om flytten av Malmbäcks bibliotek och medborgarkontor till ICA i Malmbäck. Den handlade om varför alla tre förslagen inför beslutet gällde att minska ner biblioteket till en bokhylla med 250-300 böcker istället för de 8 000 titlar Malmbäcks bibliotek nu har. Detta trots att Malmbäcksborna vid medborgardialoger tydligt har sagt att man vill ha kvar ett traditionellt kommunbibliotek på orten.

 

Anders frågor var:

- Varför fanns det inte med något alternativ med ett traditionellt kommunbibliotek i Malmbäck i beslutsförslaget?

- Varför fanns inga fakta om det nuvarande bibliotekets mediabestånd med i beslutsunderlaget?

 

Anci Magnusson (S) svarade bl.a. med att undra över vad som egentligen är ett bibliotek. Bibliotek är under omdaning. Man måste hitta nya digitala och smarta lösningar. Hur kan vi hjälpa våra invånare att komma åt det digitala? Malmbäck har ett för litet befolkningsunderlag för ett traditionellt folkbibliotek menade. Det är bättre att få böcker levererade efter någon dag istället för att ha hyllvärmare.

 

Anders Hansen sa att det antogs en biblioteksplan i Nässjö 2016. Där finns en definition på att det ska finnas fem bibliotek i Nässjö. Biblioteksplanen prioriterar tydligt att man ska stimulerar läslusten för barn och unga. Lässtunder på biblioteket för bl.a. förskolans barn är oerhört viktigt. Det är viktigt att alla fakta finns med i beslutsunderlaget när man minskar från 8 000 titlar till några hundra.

 

Malmbäcksborna har verkligen ansträngt för att få ett seriöst beslutsunderlag, menade Anders. Men kommunledningen hade tydligen redan bestämt sig från början att Malmbäck är för litet - så kan man undra om det hade behövts någon  medborgardialog. Bibliotek blir inte överflödigt för att en del börjar läsa e-böcker. Det saknas mycket i biblioteksunderlaget.

 

Rikard Salander (MP) började med att gratulera SAFE till att skrivit en rad mycket skarpa inlägg ang. Malmbäcks bibliotek. Han hade tidigare ställt en liknande interpellation. Han tyckte att det borde ha funnits förslag med flera biblioteksbestånd med i beslutsunderlaget. Det borde kunna finnas en ödmjukhet från politiker att kunna backa från tidigare ståndpunkter. Förslag från medborgardialogerna behöver komma med beslutsförslagen. Det matchar det som har sagts respekt för demokratiska processen.

 

Han undrade hur mycket av bokbeståndet som det ska minskas med – beslutet från kommunstyrelsen är oklart – där står bara att bokbeståndet ska ”minskas” efter en ändring av texten i sista stund.

 

Anders Hansen sa också att bibliotekspersonalen ger service åt äldreboendet Malmåkra och han undrar hur det blir med detta. Han avslutade med att säga att Malmbäcksborna är mycket besvikna över hur biblioteksflytten har behandlats.

 

Interpellation från SAFE om IT-säkerheten i Nässjö kommun

 

SAFEs Uno Kenstam undrade i en interpellation till Anci Magnusson (S) hur det var med kommunens IT-säkerhet. Han skriver bl.a. att digitalisering är något av ett mantra idag närande drömmen om effektivitet och säkerhet. Men åtskilliga gånger de senaste åren har det visat sig att olika organisationer och företag har problem med att hålla den lagrade informationen på ett säkert sätt. Det har skett en förändring senaste tiden i kommunen. Från att tidigare ha lagrat informationen på egna servrar har man övergått till att köpa lagertjänsten, så kallade molntjänster, via Höglandets IT.

 

Unos frågor var:

- På vilket sätt lagras kommunens digitala information?

- Vilket företag – om sådant finns – tillhandahåller tjänsten?

- Hur tillgodoser kommunen att säkerheten för lagrad digital information är tillräcklig?

 

Anci svarade bl.a. att en del lagras på lokala servrar hos Höglandets IT. Annar lagras extrernt, hos Region Jönköping, Nordic Peak, Microsoft, Ticto education och Pulsen AB.

 

Säkerheten tillgodoses genom avtal med leverantören med backup och rutiner och att man följer svensk och europeisk lag gällande dataskydd. Kommunen arbetar kontinuerligt med GDPR-frågor. Räddningstjänsten arbetar med frågor gällande hemligstämplad information.

 

Interpellation från SAFE om utvärderingen av ”Framtidens skola”

 

Uno Kenstam interpellation till BUN:s ordförande Leif Ternstedt (S) handlade om ”Framtidens skola” - den skolplan som fullmäktige beslutade om 2013 och som bl.a. innebar nedläggning av Centralskolan i Nässjö.

 

Uno skrev bl.a. att det har gjorts en utvärdering av konsekvenserna av projektet Framtidens skola. Men utvärderingen gjordes inte brett där olika yrkesgrupper involverades.

 

Ett av huvuduppdragen med ”Framtiden skola” var att säkerställa jämlika och likvärdiga förutsättningar för eleverna att uppnå kunskapskraven. Men under projektet har skillnaden mellan skolors och klassers studieresultat snarare ökat än minskat - vilket tyvärr inte tydligt framgår av utvärderingen.

 

Unos frågor var:

- Kan du berätta mer om de vetenskapliga rön som varit vägledande i arbetet utöver det som går att se i utvärderingen?

- Vad beror det på att skillnaderna i studieresultaten mellan skolor och - klasser har ökat under projekttiden?

- Beskriv litet mer av rektors roll bortom den administrativa.

 

BUN-ordförande Leif Ternstedt sa bl.a. att det finns olika förklaringar till skolornas utfall och att jämförelserna är under lupp just nu. Skolorna arbetar mer och mer tillsammans för att kunna göra likvärdiga bedömningar. Skolor med få elever får ganska stort genomslag när man räknar genomsnittliga värden.

 

Flera andra ledamöter deltog i skoldebatten; bl.a. Annika Arlbrandt (KD), som bl.a. talade om studieresultaten och om varför eleverna lyckas olika. Hon sa att det var viktigt med närvaron i skolan och andelen behöriga lärare. Eleven behöver också stöd hemifrån. Hon talade om rektorns arbete och höll med Uno om att alltför mycket av en rektorns arbete är administrativt.

 

Anders Hansen pratade bl.a. om att öka rektorstätheten till 35 medarbetare i snitt i ”Framtidens skola”. Innan dignade man under tyngden av administrativt arbete. Men det var under en kort del av ”Framtidens skola” som rektorstätheten ökade. Han önskade att utvärderingen hade haft mer av innehållsmässig skrivning. Det finns skillnader mellan klasser i olika ämnen, t.ex. i matte.

 

Etelka Huber (MP) och Anna Gerebo (M) var också uppe i talarstolen.

 

Interpellation från SAFE om Nässjö kommuns ekonomiska läge

 

Uno Kenstam skrev i sin interpellation till Anci Magnusson (S) bl.a. att hans parti (SAFE) haft funderingar på om de underlag som budgetförslaget baserades på var trovärdiga eller ej. Det gällde i första hand socialnämnden som visade sig gå ur 2018 med en verksamhet som kostade 818 miljoner kronor och som gick  in i 2019 med en budget på 727 miljoner kronor. Att gå in i ett nytt år med en sådan skillnad mellan utfallet året före och budget innevarande år ter sig problematiskt, tyckte Uno.

 

En ytterligare press på kommunen är att budgetunderskottet måste ”återbetalas” inom tre år. Kommunen måste ha ett samlat överskott som motsvarar underskottet under de tre påföljande åren.

 

Uno skriver också att det är också viktigt att åtgärder som sätts in för att hålla ned kostnader inte orsakar kostnader på annat håll – då vinner man inget. Han undrar om det finns det ytterligare policys, styrdokument etc. som kan tas bort, förenklas eller ges en annan roll? Kan steg och aktiviteter i våra administrativa processer tas bort eller förenklas?

 

Han skriver även att lagstiftning inte syftar till att underlätta den kommunala administrationen. Tvärtom - statens krav och beslut gör inte det hela lättare.

 

Unos frågor var:

- Vilka mer konkreta tankar finns än det som framförs i direktivet gällande kommunens ekonomiska läge? Är det bättre att lägga fokus på 2020 snarare än 2019 för att vi ska nå en bättre situation och ge utrymme för åtgärder att verka?

- Finns planer på att underlätta administrativa processer som gör det enklare för dem ute på golvet?

- Finns det tankar om satsningar som kan leda till lägre kostnad framöver?

- Kan vi använda Pilen på ett bättre och spetsigare sätt i detta sammanhang?

 

Anci Magnusson (S) tackade för interpellationen och tog upp kommunens direktiv för att få en bättre ekonomi. Detta berör bl.a. nämndernas verksamhet, investeringsbudgeten, jobbstrategin, administrativa processer och kommunens ”koncernpil”.

 

Uno Kenstam tog i debatten upp budgeten år 2020 då resultatet av neddragningarna kommer. Hur förbereder man situationen där personalen inte mår bra och är stressade? Han ville också minskade antalet mål kommunens ”styrpil”.

 

Kjell Skålberg (L) tyckte Unos interpellation var bra. Budgeten som styret S-C-KD var dålig och inte realistisk. Den visar på underskott redan efter två månader. Budgeten har redan spårat ur. Hur stort blir underskottet?

 

Rikard Salander (MP) tycker att det bra att kommunstyrelsen har en löpande uppsikt över ekonomin. Behövs kommunalskatten höjas, undrade han.

 

Anci sa att ytterligare direktiv är att vänta. Kommunen har ca 3000 anställda, man planerar att minska antalet årsarbetare med 100 personer och klara detta utan uppsägningar. Hon var även glad över att arbetsförmedlingens kontor finns kvar i Nässjö.

 

Anders Karlsson (C) och Anders Karlgren (M) var också uppe i talarstolen. Karlgren (som tidigare var ordförande för socialnämnden) var självkritisk.

 

Uno Kenstam tog upp skattehöjning och det ser ut som om den behöver höjning.

 

Anders Hansen sa att nya behov ofta uppkommer i samma takt som besparingar görs.

 

Interpellation från SAFE om statsbidrag till förskolan

 

Anders Hansen hade skrivit interpellationen. Frågorna var ställda till Leif Terntedt (S). Kommunen har fått statsbidrag för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Flera förskolor har fått sådana bidrag, bl.a. Nyhems förskola, Åkers förskola och Ekbackens förskola. Han undrade hur dessa statsbidrag har använts.

 

Anders frågor var:

- I vilken utsträckning har beviljade statsbidrag använts till att minska befintliga barngruppers storlek på de förskolor som beviljats statsbidrag?

- I vilken utsträckning har beviljade statsbidrag använts till att minska barngruppens storlek genom att skapa fler barngrupper på de förskolor som beviljats statsbidrag?

 

Ternstedt svarade bl.a. att bidragen delas ut i två omgångar; en 2018 och en våren 2019. samtliga förskolor som fått statsbidrag läsåret 2018/19 har använt det eller planerar att använda det.

 

Anders Hansen tackade för svaret som kommit i god tid. Kommunen har 5,8 mkr 2018 – blir det lika mycket 2019? Han höll med Ternstedt om att det är problem att dra på sig nya kostnader om man tvingas dra dem sen i sämre tider.

Ternstedt kunde inte svara på Anders Hansens följdfrågor.

 

Motion från SAFE om att bevara gymmet Energikällan

 

Friskvårdsanläggningen och gymmet Energikällan är en uppskattad möjlighet för Nässjö kommuns personal att bl.a. förebygga ohälsa och belastningsskador. Där kan även rehabiliterande träning bedrivas. Energikällan har c:a 12 000 besök per år.

 

Kommunen ska nu lägga ner den eftersom den inte får vara kvar i sina nuvarande lokaler i Parkgården.

 

SAFE vill i motionen att Friskvårdsanläggningen och gymmet Energikällan fortsätter att bedrivas med dagens tillgänglighet i lämpliga lokaler.


Anders Hansen sa bl.a. att den totala kostnaden för Energikällan är ca 475 tkr/år och det är endast socialnämnden som betalar. Ett bättre sätt är att fördela kostnaderna efter nämndernas storlek då anställda i flertalet kommunala förvaltningar använder Energikällan. Då skulle socialnämndens årskostnader minska till ca 175 tkr. Om man fördelar antalet träningspass på antalet personer som nyttjar Energikällan blir det 18 träningspass per person och år. Antalet träningspass har stadigt ökat genom åren.

 

Detta fick inget som helst stöd av övriga partier – SAFE var helt ensamma om att vilja ha kvar Energikällan. Anders Hansen och Uno Kenstam reserverade sig förstås!

 

*

 

Utöver detta debatterades en interpellation av Anders Karlgren (M) om brandsäkerheten på kommunens äldreboenden. Men detta finns att läsa i Smålands Dagblad – och det var det ENDA som reportern skrev om vad som hände i fullmäktige denna kväll. INGEN av debatterna kring SAFEs nämndes i lokaltidningen. INGEN av Unos interpellationer har varit omnämnd i tidningen; inte heller Anders frågor statsbidragen till förskolorna.

 

*

 

Fotnot: Tror inte att det var EN ENDA av SD:s 12 ledamöter som var uppe i talarstolen denna kväll med flera långa debatter om bl.a. skola och kommunens ekonomi.

 

Thomas Erixzon