Rapport från fullmäktige den 24 oktober 2019

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s två ledamöter, Anders Hansen och Uno Kenstam var på plats. Ersättaren Thomas Erixzon kom senare på kvällen. Bl.a. behandlades försäljning av Linden-fastigheter, delårsbokslut jan-sept. och flera interpellationer från SAFE.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation ang. åtgärder för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring bland äldre personer med eget boende

 

Anders Hansen hade lagt denna interpellation. Hans frågor var:

 

Hur många äldre med eget boende i Nässjö kommun är drabbade av eller riskerar att drabbas av undernäring?

 

Vilka systematiska och konkreta åtgärder vid Nässjö kommun för att:

- Förebygga undernäring bland äldre personer med eget boende?

- Upptäcka undernäring bland äldre personer med eget boende?

- Behandla bland äldre personer med eget boende som är drabbade av undernäring?

 

Ann-Cathrin Gunnar (C), ordförande i Socialnämnden, svarade bl.a. att socialförvaltningen kontrollerar de som bor i särskilt boende och eget boende med hemtjänst. Man har ingen allmän kontroll av äldre som bor i eget boende utan någon hjälp av kommunen.

 

Anders Hansen sa att det var personer i eget boende som löpte störst risk att drabbas av undernäring. Han hjälpte själv en del äldre som han kände. De kan ha egen matdistribution får de inte alltid hjälp med att äta maten. Det är inte alltid den äldre känner när man är törstig eller hungrig. Han tackade Ann-Cathrin för ett intressant svar.

 

Interpellation om varför inte kommunala pensionärsrådets (KPR:s) synpunkter inhämtas.

 

Anders Hansen hade lagt en interpellation om detta att Tekniska nämnden hade beslutat om att ta bort matsubventionerna för kommunens pensionärer.

Anders frågor var:

- Varför har kommunala pensionärsrådet inte informerats inför tekniska servicenämndens behandling av ärendet om borttagande av subventionerad lunch i kommunens restauranger för pensionärer?

 

- Kan du tänka dig att kommunala pensionärsrådet i efterhand ges möjlighet till att lämna synpunkter på förslaget om borttagande av subventionerad lunch i kommunens restauranger för pensionärer, så att eventuella synpunkter finns som en del av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslutsunderlag? 

 

Erik Wågman (S), ordf. i Tekniska Servicenämnden, svarade bl.a. att det hade varit ett möte med pensionärsrådet den 15 maj - en dag innan Tekniska servicenämnden hade sammanträde - men att inget protokoll fanns färdigt till nämndens sammanträde.

 

En diskussion om vad som hade hänt på pensionärsrådsmötet i maj följde. Inga pensionärsorganisationer hade reagerat mot prishöjningarna då. Hur bra hade informationen varit? Rikard Salander (MP), Laila Norss (KD), Ann-Cathrin Gunnar(C) och Anna Gerebo (M) deltog också i debatten.

 

Anders Hansen undrade varför man inte skickade handlingarna med kallelsen till Pensionärsrådet. Man hade bara fått en muntlig redogörelse i rådet dagen för Tekniska Servicenämndens sammanträde. Reglementet för rådet borde innebära att man ska få skriftlig information. Hansen var inte nöjd med informationen till pensionärsrådet.

 

Anders påpekade att pensionärsorganisationerna protesterade mot matprishöjningarna med en skarp skrivelse först en månad senare. Denna skrivelse fanns dock inte med i handlingarna till var sig utskottet eller kommunstyrelsen. Först på fullmäktiges sammanträde den 28 september låg den på ledamöternas bord.

 

Ann-Cathrin Gunnar avslutade med att man hade bättre sig och nu skickat ut skriftliga underlag till pensionärsrådet.

Interpellation betitlad ”Hur påverkar de fortsatta direktiven angående Nässjö kommuns ekonomiska läge nämndernas ramar?”

 

Anders Hansen hade lagt även denna interpellation.

 

Anders frågor var:

- Anser du att kommunfullmäktiges beslut om ”Fortsatta direktiv angående Nässjö kommuns ekonomiska läge” innebär att nämndernas ekonomiska ramar för år 22019 är fortsatt oförändrade?

- Om inte, hur har kommunfullmäktiges beslut om ”Fortsatta direktiv angående Nässjö kommuns ekonomiska läge” förändrat de olika nämndernas ekonomiska ramar för år 2019.

Anci Magnusson (S) svarade bl.a. att Nässjös ekonomiska situation är tuff. Men nämndernas budgetramar har inte reviderats med anledning av direktivet. Att använda medel som har frigjorts till t.ex. material och tjänster är inte i linje med direktivets syfte.

 

Delårsrapport Nässjö kommun januari-augusti 2019

 

Denna rapport orsakade en lång debatt. SAFE ville att den andra att-satsen i beslutsförslaget skulle strykas. Den lyder ”Nämnderna uppmanas att fullfölja reduceringen av antalet årsarbetare och att i övrigt fullfölja de åtgärder som initierats för att möjliggöra att kommunen uppnår en budget i balans till årets slut”. SAFE är kritiskt till de stora personalnedskärningar detta medför.

 

Anders Karlgren (M), tidigare ordförande i Socialnämnden, försvarade sitt agerande i denna nämnd och berättade orsakerna till de stora underskotten som bl.a. orsakats av att försäkringskassans försämringar, vilket lett till att kommunens kostnader för försörjningsstöd har ökat drastiskt.

 

Anders Hansen kommenterade Anders Karlgrens inlägg. Han tog upp bokslutsiffrorna både 2018 och 2019. Man har legat i och sparat mycket och utmanat gränser. Man har dragit ner på många årsarbetare. Trots detta pekar det mot ett jättestort underskott. Han yrkade på avslag på ett tilläggsförslag från Anna Gerebo (M).

 

Uno Kenstam tog upp arbetslösheten som jämförelsevis är hög i Nässjö. Han var glad att man skulle ”kolla över Pilen” och tyckte det var bra med Västra staden även om alla i SAFE inte är eniga om detta. Han tyckte det var bra att hjälpa nyanlända med blanketter m.m. han tyckte att det ändå var ett ”tydligt direktiv” med att minska med 100 årsarbetare, även om man kan diskutera själva direktivet i sig.

 

Det blev mycket tacktal till Anders Karlgren från flera håll eftersom detta var hans sista fullmäktige – han och Malin Olsson flyttar ner till Skåne.

 

Särskilt ägardirektiv för Fastighets AB Linden i Nässjö om koncerngemensam investeringsfinansiering

Frågan ang. en försäljning av en del av Lindens fastigheter för att delfinansiera en ny simhall kom upp först ca 21:30. Denna fråga orsakade kvällens hetaste debatt och omröstningen blev en framgång för Hyresgästföreningen. Den hade kampanjat hårt och samlat ihop 1 100 namn mot en utförsäljning och som nu lämnades till fullmäktige. Föreningen hade en demonstration vid ingången till stadshuset och flera medlemmar var på plats i fullmäktigesalen trots den sena timmen. De applåderade rejält för varje inlägg mot försäljning.

 

Anders Hansen och Uno Kenstam från SAFE var flitigt uppe i talarstolen och stödde förslaget om återremiss.

 

Rikard Salander (MP) sa liksom många andra att han ville ha en ny simhall i kommunen. Han ville ha flera förslag till hur detta bygge skulle finansieras. Linden måste sälja fastigheter för 100 mkr för att kunna få fram 40 mkr till simhallen. Det är 10 % av Lindens fastighetsbestånd – det får konsekvenser konsekvenser för hyresgäster. Han lade två yrkanden: Dels återremiss för att utreda hur finansiering av en simhall kan ske genom annan finansiering, dels ett änbdringsförslag om återremissen inte skulle vinna gehör.

 

Kjell Skålberg (L) ville också ha återremiss. Linden ska ej påverkas negativt av försäljningen. Hur ska det gå till? Det står också ”exempelvis” i kommunstyrelsens förslag är det mer än simhall som Linden ska finansiera? Vill ha tydligare direktiv för att undvika missförstånd.

 

Anders Hansen fick många synpunkter på vägen in från hyresgästföreningen och dess medlemmar. Linden vill gärna bygga nya bostäder i Åkershäll. Det behövs en större andel hyresrätter i kommunen, inte minst senior- och trygghetsboende. Höll med Skålberg om ökad tydlighet.

 

Anders undrade bl.a. om Cityhuset var tänkt att säljas, eftersom Linden i våras fått lov att bygga nya förvaltningslokaler i Åkershäll, medan nya bostadsbyggen där stoppats. Lindens årsresultat brukar vara ca 15 mkr – då förstår man hur mycket 40 mkr är för Linden. Han begärde återremiss. Han uppskattade Hyresgästföreningens engagemang.

 

Anna Gerbo (M) meddelade att även moderaterna ville ha en återremiss för mer utredning; bl.a. om det också ska byggas en sporthall.

 

Kim Strand (V) ville också ha en återremiss. Hon berömde Hyresgästföreningen för sitt engagemang. Man var starkt oroliga om kommunen började sälja ut allmänhyttan. Vi funderade över en särskild skattehöjning för att kunna bygga en ny simhall.

 

Magnus Hellström (SD) begärde även han återremiss.

 

Samtliga oppositionspartier begärde alltså återremiss och ville utreda frågan mer. Alla utom L ställde upp på MPs motivering för återremissen. Omröstningen slutade med siffrorna 28-27 till oppositionens fördel. Det hade räckt med 19 röster (1/3) för att få igenom återremissen.

 

De partier som röstade för återremiss var förutom SAFE, MP, V. SD, L och M. De som röstade emot var S, KD och C. En ledamot avstod och en var frånvarande.

 

Detta var de ”Samverkande partiernas” (S-KD-C) första stora nederlag i fullmäktige. Frågan om att sälja Linden-fastigheter går nu till vidare utredning.

 

*

Det var allt för denna kväll; sammanträdet avslutades strax innan klockan slog 22:45.

 

Thomas Erixzon