Rapport från fullmäktige den 26 september 2019

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s två ledamöter, Anders Hansen, Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon var på plats. Bl.a. behandlades frågan om slopade matsubventioner för pensionärer, flera interpellationer från SAFE och en motion om insynsplatser för SAFE och V.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Huvudman för kommunens restauranger

 

Bakom denna intetsägande rubrik doldes en viktig fråga för kommunens pensionärer; nämligen ett förslag att helt ta bort måltidssubventionerna för pensionärer för kommunens restauranger. Detta skulle i ett slag höja måltidspriset från 63:- till 80:-. För den som äter på t.ex. Parkgården varje dag gör det drygt 500:- per månad i höjt pris. På ett år blir det drygt 6 000:- i höjt måltidspris.

 

Det blev förstås en livlig debatt i detta ämne. Bakom förslaget till prishöjning stod S, KD, C, M och L. Mot förslaget var SAFE, MP, V och SD; som i första hand begärde återremiss eftersom utredningen var undermålig.

 

SAFEs Anders Hansen sa bl.a. att det var bra friskvård att ha subventionerade måltider för pensionärer. Kommunens äldre invånare kan få en god, billig och näringsrik måltid, och samtidigt samvaro med andra pensionärer. Det ger en bättre livskvalité för de äldre.

 

Subventionerade måltidpriser hotar heller inte restaurangerna – alternativet för de flesta är inte att gå ut och äta alls.

 

Man sparar heller inte 800 tkr på prishöjningen; det blir betydligt färre besökare på restaurangerna, medan kostnaden för lokal, köksutrustning och i stort sett all personal finns kvar.

 

Hansen ville i första hand ha en återremiss, men om inte den gick igenom begärde han avslag på förslaget att höja måltidspriserna och la ett eget förslag på 66:- som kommande måltidspris, vilket sen skulle höjas enligt samma principer som tidigare år. Han tog dock senare tillbaka sitt förslag till förmån för ett liknande förslag som Vänsterpartiet lade fram.

 

Uno Kenstam kommenterade KD:s Anton Axelssons kritik av kommunala subventioner. Det finns många fler kommunala och regionala subventioner sa han; t.ex. kollektivtrafiken, kulturverksamhet och fritidsanläggningar. Han väntade sig därmed ett antal motioner och förslag; bl.a. om kollektivtrafiken som ju kraftigt missgynnar bilindustrin.

 

Uno sa också att det fanns en tvetydighet i utredningen. Å ena sidan stod att det ”inte fanns några skäl” för måltidssubventioner. Å andar sidan står det att det kan vara förebyggande hälsovård.

 

Bland övriga partier som var emot prishöjningen var Rikard Salander (MP) som sa att Nässjö nu tillsammans med Aneby blir dyrast i länet i måltidspriser för pensionärer. I Jönköping tar man 59:- för motsvarande måltid. Magnus Hellström (SD) sa inte så mycket men stödde Salanders förslag om återremiss.

 

Vänsterns Kim Strand påpekade att vid pensioneringen försvinner en stor del av inkomsten. Subventionerade måltidspriser är en betydelsefull förebyggande hälsovård.

 

Men de som ville ta bort matsubventionerna lät sig inte bevekas. Den unge Anton Axelsson (KD) tyckte att det var bra för restaurangerna att subventionen tas bort. Han på sa också att studerande hade låga inkomster; varför skulle just pensionärerna gynnas? Erik Wågman (S) var också för att subventionerna skulle tas bort, liksom Laila Norss (KD) och Anders Karlsson (C).

 

Liberalerna Kjell och Elisabeth Skålberg var också ivriga förespråkare för att ta bort måltidssubventionerna. Elisabeth sa att hennes gamle pappa – över 90 – minsann kunde laga middagar hemma. Underförstått att det kunde väl alla andra gamla pensionärer också göra. Ridå!

Det blev omröstning om återremissen; det 19 röster för att den skulle gå igenom. Resultatet blev 37 röster (S, KD, C, M och L) emot återremissen, 18 röster (SAFE, MP, V och SD) för att skicka ärendet tillbaka för en ny och bättre utredning. En ledamot la ner sin röst och en var frånvarande. Det fattades alltså bara en enda röst för att få igenom återremissen!

 

Vänsterpartiets förslag röstades sen fram som motförslag till kommunstyrelsens förslag. Det blev nedröstat. SAFE, MP, V och SD reserverade sig mot beslutet att ta bort pensionärernas matsubventioner.

 

Bra bostäder för äldre – en boendestrategi för äldre 2019-2029

 

Anders Hansen sa att det var lång kö till senior- och trygghetsboenden och att man inte ska minska antalet särskilda boenden för äldre.

 

Han la fram ett antal ändringsförslag i texten; bl.a. att antalet särskilda boenden inte skulle minska, att man tydliggör hur stor andel äldre som har särskilt boende, att man har bra boenden för äldre i kommunens kransorter och man använder sig av medborgardialog vid förändringar.

 

Anders ville också ha förenklat biståndsförfarande för särskilda boende för de som är över 85 år gamla.

 

SD stödde SAFEs förslag i sin helhet. Men dessa blev i tur ordning nedröstade. SAFE och SD reserverade sig.

 

Interpellation ang. drogtester av elever på Brinellgymnasiet

 

Uno Kenstam hade lagt denna interpellation. Hans frågor var:

 

- I vilka sammanhang används drogtester på elever?

- Eftersom ett negativt resultat inte säger något om elevens drogfrihet, vilken roll fyller drogtesterna?

- Redovisas resultaten och hur tas de om hand?

- Hur säkerställer Brinellskolan att eleverna är drogfria?

- Vilka andra sätt att arbeta mot drognyttjande finns på Brinellskolan?

 

Leif Ternstedt (S) svarade bl.a. att drogtesterna genomförs slumpvis, i förebyggande syfte. Syftet är att tidigt upptäcka missbruk. Vid ett ev. positivt resultat redovisas det till rektor, som kontaktar socialtjänst. Brinellgymnasiet kan inte säkerställa att eleverna är drogfria, men har ett aktivt förebyggande arbete.

 

Uno sa att nätdroger blivit vanligare och att huvudvapnet mot droger är goda relationer. Han tyckte att Ternstedt gjort en bra beskrivning i svaret.

 

Interpellation om kommunens hemsidas förstasida.

 

Uno Kenstam hade lagt en interpellation om detta efter att ha haft stora problem att hitta programmet för Pop i Sommarnatt på hemsidan. Det visade sig att inget var inlagt. Unos frågor var:

 

- Varför används hemsidan så litet för att marknadsföra Nässjö?

- Är det för att semestertider gör att det inte finns personal på plats att lyfta fram Nässjö som sommarkommun?

- Vilka idéer finns för att lyfta fram Nässjö via vår hemsida?

 

Anci Magnusson (S) svarade bl.a. att startsidan på kommunens hemsida inte är en marknadsföringskanal utan en kanal för den kommunala verksamheten och som har en viss dignitet. Däremot marknadsförs Nässjö på sidorna ”Uppleva och göra. Det pågår också kampanjer på andra sociala medier för att marknadsföra Nässjö.

 

Uno vidhöll att hemsidan var rörig och svårnavigerad och kunde göras bättre. Hemsidan får inte vara så proffsig att den bara är för proffsen. Ang. Pop i sommarnatt sa han att det enda han hittat var information om en konsert i juni – och den fanns fortfarande kvar.

 

Interpellation betitlad ”Med tillit växer handlingsutrymmet”

 

Uno Kenstam hade lagt även denna interpellation som handlar om hur kommunen har agerat på Tillitsdelegationens huvudbetänkande (SOU 2018:47).

 

Unos frågor är:

- Har kommunerna hittills fått till sig något från staten med anledning av betänkandet?

- Oavsett detta – tror du det finns en poäng i att ägna betänkande och antologi viss uppmärksamhet framöver i det kommunala arbetet med att styra kommunen och nå goda resultat för kommunmedlemmar?

- Tror du det skulle underlätta trovärdighet, överskådlighet, mätbarhet och uppföljning om Pilen blir ”spetsigare”, mindre komplex och om antalet mål och indikatorer minskar i antal?

 

Anci Magnusson (S) svarade bl.a. att man på kommunen inte fått information från staten eller mer djuplodande läst betänkandet. Hon medgav att målstyrningen riskerade att bli splittrad med alltför många mål och indikatorer. Men en vilja att göra kommunens målstyrningsprogram Pilen spetsigare får inte gå stick i stäv med Agenda 2030-målen. Hon nämnde att Gislaveds kommun arbetar med tillitsbaserad styrning.

 

Interpellation ang. ”Stratsys” till medborgarna

 

Ännu en interpellation av Uno Kenstam, som jobbat flitigt med skrivandet under sommaren. Stratsys är ett datorprogram för att följa upp kommunens verksamhet.

 

Uno skriver: I kommunrevisorernas revision av måluppföljningen 2018 står det på sidan 7 att ”medborgarna kan via Stratsys titta på nämndernas redovisning av måluppfyllelse i tabellform”. Det finns inget om det på hemsidan såvitt jag kan se.

 

Unos frågor är:

 

- Hur görs måluppföljningen i Stratsys tillgänglig för kommunmedlemmarna?
- Om den inte finns tillgänglig. Finns det anledning att göra den tillgänglig?

Anci Magnusson (S) svarade bl.a. att måluppföljningen för kommuninvånarna idag finns tillgänglig i årsbokslutet. Vem som helst kan logga in på www.stratsys.se/nassjo. Om detta informeras vid utbildningen för förtroendevalda. Inloggningsuppgifterna har dock inte publicerats på den externa hemsidan. Därför vet få medborgare om att kommunen använder Stratsys som arbetsverktyg.


Interpellation ang. utebliven medborgardialog i Grimstorp

Om Unos interpellationer var rätt ”snälla” sådana; man kan inte säga detsamma om Rikard Salanders (MP) frågor till BUN-ordföranden Leif Ternstedt (S) ang. nedläggningen av förskola och fritids i Grimstorp i juni 2019.

Salander skriver bl.a. ”Vad som är uppenbart märkligt i detta är att ärendet om avveckling av förskola och fritidshem aldrig föregicks av någon medborgardialog, vilket det borde göra efter det är av stor och avgörande betydelse för orten.”

Ternstedt svarade bl.a. att en medborgardialog bara ska hållas om det finns en möjlighet för medborgarna att påverka beslutet. Det fanns det inte här menade han, främst av ekonomiska skäl. Istället hade man haft informationsmöten i Grimstorp. Men för Grimstorpsborna var det bara att acceptera nedläggningen.

Ternstedt tyckte det bara var att lura invånarna att bjuda in till en medborgardialog, när det ändå inte gick att påverka. Ternstedt var också nöjd med hur ärendet hade hanterats.

Anders Hansen sa att det finns principer för hur medborgardialog ska ske. Detta är viktigt att följa även om det är brist på pengar. Låt invånarnas synpunkter bli en del av beslutsunderlaget. Han sa också att förskola och fritids hade 20 barn sammanlagt; inte bara 10 på förskolan som Ternstedt hade sagt.

Rikard Salander sa att medborgardialoger ger en viktig kunskap. Många i Grimstorp har reagerat på hur snabbt det gick att lägga ner förskola och fritids i Grimstorp.

Fotnot: Samhällsföreningen i Grimstorp har till Förvaltingsrätten överklagat beslutet att lägga ner förskolan och fritidsgården – just p.g.a. utebliven medborgardialog.

Motion om närvarorätt för förtroendevald (insynsplats)


Anders Hansen (SAFE) och Kim Strand (V) har gjort denna motion gemensamt.
Det gäller insynsplatser i kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och samhällsplaneringsnämnden.

Bakgrunden är att SAFE och V förvägrades valtekniskt samarbete med M, L och Mp, såväl som S, C och Kd, samt förlorade en lottning om platser till kommunstyrelsen. Detta innebar att SAFE och V i stort sett blir utan nämnd- och styrelseplatser. Visserligen är nämndmötena öppna numera, men med en insynsplats blir det också möjligt att delta i överläggningen.

Kim Strand sa att det var ett nytt parlamentariskt läge efter valet. Öppna sammanträden fungerar inte för dem som jobbar på dagtid. Motionen föreslår inga förändringar i organisationen. Den borde också ha gått ut på en remissrunda till partierna. Hon begärde därför återremiss.

Rikard Salander (MP) sa ja till motionen – fler insynsplatser är ett steg framåt för demokratin.

Anders Hansen påpekade att lagen om insynsplatser är ny – den är från 2017. Han tyckte också det var arr nämndmötena har öppnats – men för politisk insyn är det inte tillräckligt. Bl.a. kan man inte delta i arbetet med detaljplaner på Samhällsplaneringsnämnden.

Ervisa Dani (L) sa också ja till motionen.

Men S, KD, C och SD röstade nej – så det blev alltså inga fler insynsplatser SAFE och V. Reservation kom från SAFE, V, MP en ledamot från L.

Det var allt för denna kväll; sammanträdet avslutades strax innan klockan slog 22:00.

 

Thomas Erixzon