Kommunfullmäktige 25/2 2021

 

Detta var ännu ett digitalt fullmäktigemöte med 29 ledamöter och övriga som ersättare. Man kunde dock byta tjänstgörande ledamot mellan ärendena så Uno Kenstam och Anders Hansen turades om att företräda SAFE. Thomas Erixzon var med digitalt som ersättare. Bara presidiet och en del anställda var på plats i fullmäktigesalen. Rapporten nedan handlar fr.a. om SAFEs agerande.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Ett nytt påfund från presidiet var att interpellationerna inte lästes upp – bara svaren. Att höra svaret men inte frågan gjorde stundtals den påföljande diskussionen svårbegriplig för lyssnaren. Ett märkligt och dåligt påfund – och än märkligare var att samtliga oppositionspartier hade ställt upp på detta. Det ju oppositionen som brukar skriva interpellationer och frågor till makthavarna i kommunen.

 

SAFE hade hela åtta interpellationer denna kväll – man hade pga tidsbrist m.m. flyttat fram interpellationerna från flera tidigare möten.

 

Interpellation ang. digitalisering

Uno Kenstam hade gjort en interpellation där han undrade vilka åtgärder som vidtas för att människor som inte kan, har svårt eller inte innehar relevant maskinvara inte drabbas negativt av digitaliseringen inom socialförvaltningen?

Detta mot bakgrund av att det kommer in allt mer data i olika verksamheter. I allt högre grad kräver myndigheter att människor ska skaffa smarttelefoner, datorer, bank-id etc.

Socialnämndens ordförande Ann-Catrin Gunnar (C) svarade bl.a. att man också kan ansöka skriftligen och muntligen på socialförvaltningen men att måste kunna legitimera sig. Hon berättade även om internettjänster som informerar om hur man skaffar sig bank-id m.m.

Uno sa att många inte hittar på datorn – han möter flera som säger det. Det tar energi och kraft för den som drabbas. Han är glad att kommunen inte går den helt den digitala vägen.

Interpellation ang. trygghet i Nässjö


Uno Kenstam
hade skrivit denna interpellation där han undrade hur det går för de olika grupper inom kommunen som jobbar med trygghetsfrågor; bl.a. kommundirektörens grupp. Han undrade vidare om det hade gjorts någon inventering och om man tänkte anlita externa resurser till arbetet.

Anna-Carin Magnusson (S) svarade bl.a. att man nu jobbar utifrån arbetsmodellen EST, Effektiv samordning för trygghet. Man har bl.a. öppen mottagning, trygghetsinventeringar, kameraövervakning och ökad polisiär synlighet.

 

Kjell Skålberg (L) berömde interpellationen. Rikard Salander (Mp) sa att frågorna inte tappat i aktualitet.

 

Uno sa att alarmismen kan också vara farlig och att kameror inte löser problemen. Det gäller att skapa relationer genom bl.a. trygghetsinventeringar och nattvandringar. Tyvärr har många ungdomsaktiviteter varit stängda under coronapandemin. Positivt var dock att kommunen var snabb att ta bort klotter nu.

 

En lång debatt följde i detta politiskt laddade och aktuella ämne.

 

Interpellation ang. tomma hus på landsbygden

 

Uno Kenstam var författare till även denna interpellation som handlade om övergivna hus och byggnader på landsbygden. Han skrev bl.a. att en del kommuner har gjort inventeringar av sådana byggnader och ställt frågan till fastighetsägaren om eventuell försäljning eller uthyrning till olika ändamål. Han undrade om Nässjö kommun gjort något liknande eller om det skulle vara möjligt att göra framöver.

Anci Magnusson (S) svarade bl.a. att kommunen inte har råd för tillfället, bl.a. därför att det behövs ett omfattande inventeringsarbete. Kanske kunde det ske privata eller andra initiativ. Kommunen har dock koll på ödehus på sin egen mark. Uno sa att projektpengar o. dyl. kunde vara bra för ändamålet.

 

Interpellation ang. månadsuppföljningar av ekonomin

 

Uno Kenstam undrade i en interpellation varför inte barn-och utbildningsnämnden, kultur-och fritidsnämnden och socialnämnden redovisat några månadsuppföljningar över huvud taget det senaste året. Tekniska servicenämnden har redovisat sporadiskt under 2020. Månadsuppföljningarna är ett bra sätt att få en ögonblicksbild av läget i verksamheterna för de partier som inte sitter i nämnder och styrelser. Han undrade varför inte alla nämnder redovisar sina månadsuppföljningar av ekonomin på intranätet.

Anci Magnusson (S) svarade att hon inte visste varför inte alla nämnder publicerar detta på intranätet. Kjell Skålberg (L) höll med Uno.

 

Uno sa vidare att det är svårt att hitta på kommunens diarium – det bättre med intranätet.

 

Interpellation ang. tillämpning av gällande regelverk för covid-19 vaccinering

 

Anders Hansen frågade i denna interpellation kommunalrådet Anci Magnusson (S):

* Anser du att Nässjö kommun strikt ska följa Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccinering  mot covid-19?

* Anser du att Nässjö kommun strikt har följt Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccinering  mot covid-19?

* Vilka kommunövergripande åtgärder har vidtagits för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccinering mot covid-19 strikt efterföljs genom faserna 1-4?

 

Ancis svar (som gjorts tillsammans med A-C Gunnar) på frågorna var: Ja på frågorna ett och två och på fråga tre svarade hon ”Nässjö kommun har följt den nationella planen. Därtill har Socialnämnden efter beslut i KSAU upprättat en plan för överblivna doser, sk restvaccin användning. Socialnämnden har också påbörjat att tag fram en vaccinationsberättelse”


Anci svarade vidare bl.a: ” Den 5 januari fick Nässjö kommun information om att personal inom hälso- och sjukvård och övrig personal som arbetar nära personer i grupp 1 skulle få vaccin. I Nässjö kommun har under pandemin alla, ingen skillnad har gjorts mellan timanställda eller chefer, erbjudits att vaccinera sig. Socialförvaltningen sände ut ca 900 brev om erbjudandet. Under pandemins intensiva faser med smitta har också alla, även chefer, arbetat i det direkta vårdarbetet.”

 

Anders sa att det nu fanns mindre vaccin än han hoppats. Enligt Folkhälsomyndigheten ska begränsade tillgångar vaccinet främst gå till allvarligt sjuka och de som bor på äldreboende.

Det finns en tydlig prioriteringsordning enligt FHM.  Har man någon annan prioritering i Nässjö? Han ifrågasatte kommunens tolkning att i alla grupper i fas 1 är likvärdiga.

 

Lennart Forsberg (Sd) nämnde en syndande chef vid namn som tagit en restdos av vaccinet och som för detta omnämnande fick skäll av Anci, Laila Norss (Kd) och Kim Strand (V) – men Forsberg skällde tillbaka.

 

Anders var inte nöjd med Ancis svar särskilt på tredje frågan.

 

Det var en lång och stundtals het debatt där bl.a. Anna Gerebo (M) och Laila Norss (Kd) deltog livligt.

 

Interpellation prioriteringsordning vid vaccinering mot covid-19

 

Denna interpellation handlade om samma heta potatis – detta att ett antal chefer inom kommunen redan fått covidvaccinet trots att de inte är i några prioriterade grupper. Anders Hansen ställde följande frågor:

 

* Stämmer uppgifterna att 20-talet chefer inom socialförvaltningen hade påbörjat sin vaccination mot covid-19 till och med vecka fem 2021, trots att tillgången till vaccin var så begränsad att alla personer inte kunnat vaccineras som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst?

* Vad beror det på att det inom socialnämndens ansvarsområde har gjorts avsteg från Folkhälsomyndighetens nationella prioritering för vaccination mot covid-19?

* Utifrån Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning, hur har ordination och administrering av vaccinering mot covid-19 genomförts vid vaccinering av chefer i fas 1?

Socialnämndens ordförande A-C Gunnar (C) svarade att vaccinationerna inleddes den 27/12 på särskilda boenden. Det var en kort planeringstid. Den 11/1 började vaccineringen av personal och brukare inom hemtjänsten. Samtidigt pågick utbrott av covid-19 på sju av kommunens åtta särskilda boenden.

 

Anders Hansen undrade än en gång varför inte Folkhälsomyndighetens riktlinjer vid begränsad tillgång av vaccinerna följdes. Det var de på särskilt boende med personalen som jobbade nära de äldre som var först i kön. Vecka 5 var det många i grupp 1 som fortfarande inte hade fått vaccinet. Det var viktigt att prioritera rätt. Han sa att det var flera kommuner i länet som hade samma problem.

 

A-C Gunnar sa att regionen rekommenderade vaccin till personal som arbetar nära de äldre i kommunen, t.ex. sjuksköterskorna. Hon nämnde att det varit utbrott på 7 av 8 boenden i kommunens. Det krävs ordinering och godkännande av läkare för varje spruta. Vecka 11 ska alla vara vaccinerade inom hemtjänsten och särskilda boenden inklusive kommunens sjuksköterskor. Det tar två timmar att ge varje spruta, inklusive väntetider och uppföljning. Allt finns dokumenterat hos Socialnämnden och finns att ta del av i kommunens diarium.

 

Anders sa att det var intressant att läsa dokumentet i Socialnämndens handlingar.

 

Sara Lindberg (S) undrade om kommunen skulle följa Anders Hansens eller regionens tolkning. Anders svarade att det inte behövs någon tolkning av FHMs regler för vaccinering i fas 1 – den är tydlig i sig själv. SKR har meddelat staten att man förbundit sig att följa denna. Rikard Salander (Mp) påpekade att Anders Hansen menade att Nässjö inte följde FHMs prioriteringsordning.

 

Det var lång och tidvis hetsig debatt. I debatten framkom bl.a. att 45 % av de smittade på särskilda boenden har avlidit.

 

Interpellation ang. Tunstall trygghetslarm

 

Anders Hansen hade gjort även denna interpellation. Den löd: ”Nässjö är en av över 100 kommuner som använder trygghetslarm från företaget Tunstall. Under hösten 2020 har flera kommuner konstaterat att Tunstalls trygghetslarm har haft allvarliga brister. Flera incidenter har Lex Sarah-anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO utreder flera Lex Sarah-anmälningar där ovan nämnda företag varit inblandade.

 

Frågorna var:

* Har personer i Nässjö kommun drabbats av incidenter på grund av brister i trygghetslarm där företaget Tunstall varit inblandat?

* I så fall, vilka åtgärder har vidtagits för att säkerställa att trygghetslarmen fungerar tillförlitligt?

 

A-C Gunnar sa att Nässjö inte har drabbats av problem med Tunstalls larm. Anders var lättad över att Nässjö inte haft problem som andra kommuner har haft med detta larmsystem.

 

 

Klockan 21 var interpellationsdebatterna slut. Utöver frågorna från SAFE hade även M lagt en del interpellationer. Man var bara på punkt 6 av 19 ärenden i fullmäktige.

 

 

Motion ang. strategiskt arbete för kommunens fastighetsunderhåll

 

Moderaten Anna Gerebo hade skrivit en motion som handlade om att hon ville ha en ordentlig plan för hur kommunens fastigheter underhålls på kort och lång sikt. Erik Wågman (S), ordförande i Tekniska Servicenämnden sa att det fanns underhållsplaner, men inte i ett något samlat dokument. Mycket av det var arbetsmaterial för tjänstemännen.

 

Anders Hansen sa att borde finnas en underhållsplan i TSN. Den kunde redovisas i utskott mm. Handskerydskolan, där man haft stora miljöproblem, vore ett bra exempel att lätt kunna ta del av i en sådan. Oppositionen borde få ta del av underhållsplaner på budgetkommitténs möte som presidiet av S-C-Kd har för oppositionen. Anders var dock nöjd med kommunstyrelsens besvarande av motionen, men han tyckte att mer borde gjorts för att det skulle kunna vara lätt för politiker att ta del av underhållsplanerna.

 

Anna Gerebo och Ervisa Dani (L) debatterade så bra att SD ändrade sig och till slut stödde motionen. Undertecknad tycker SAFE också kunde ha gjort det. Nu blev motionen besvarad med att Tekniska serviceförvaltningen har en underhållsplan som revideras kontinuerligt. Det är sedan upp till den som använder kommunens lokaler att informera om när en lokal inte kan användas.

 

Vid den följande voteringen det 17 röster för kommunstyrelsens var, 12 för bifall till motionen. M, L och SD reserverade sig.

 

Motion ang. koldioxidbudget

 

Miljöpartisten Rikard Salander hade skrivit denna motion om att ta fram en lokal koldioxidbudget för att kommunen ska bli klimatneutral.

 

Anders Hansen sa att Nässjö kommun ska ta sin del av ansvaret för en hållbar värld och yrkade bifall till motionen. Kommunstyrelsen nöjde sig dock med att besvara motionen – och menade att detta kan ingå som en del av den kommunala energi- och klimatstrategin

 

En som bestämt röstade nej till motion var SD:s Magnus Hellström som tydligt framstod som klimatförnekare i fullmäktigedebatten. Hellström fick förstås en hel del skäll för detta. Han framhärdade i sitt avslagsyrkande men fick bara stöd av sina egna partikamrater.

 

Valärenden

 

SAFEs Erkki Mustonen blev invald som ordinarie lekmannarevisor i Pigalle och som ersättande lekmannarevisor i Annebergshus. Fotnot: Erkki sitter sedan i höstas även som ledamot i kommunrevisionen.

 

Noteras kan också att Urban Persson, som nyligen lämnade moderaterna, gör comeback i sitt gamla parti centern. Han blir nu ersättare i Nässjö Affärsverk.

 

*

 

Det blev ett långt möte där man kunde se en del ledamöter bli sömniga och gäspa stort framåt kvällen. En del fick i början tillsägelse att ha belysning så att ansiktet syntes bra på datorskärmen. Det gällde tydligen inte ordföranden själv, Kurt Johansson (S). Under senare delen av mötet var enbart hans mage i fokus och man kunde då och då se i närbild hur han bläddrade i de kommunala papperen.

 

Mötet var till slut klart klockan 22:54.

 

Thomas Erixzon