SAFE:s 1 MAJ-BLAD 2006

 

SAFE:s budget 2006 för Nässjö kommun

 


SAFE:s budgetförslag hade medfört följande om det fått majoritet i fullmäktige:

 

Barn- och utbildningsnämnden hade fått 13,4 miljoner kronor mer. Detta hade bl.a. ökat personaltätheten en del inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Vi hade velat ta bort måltidsavgiften på gymnasiet, minskat antalet barn per avdelning inom förskolan, ökat anslaget till elever med behov av särskilt stöd, samt haft lägre avgifter till musikskolan.

 

Omsorgsnämnden hade fått 13,9 miljoner mer, bl.a. till att öka personaltätheten och skapa bättre omsorgskvalitet och bättre arbetsvillkor. Det hade blivit några miljoner extra till aktivering och rehabilitering. Vi hade sänkt avgifterna för städning och tvätt, inte höjt kostpriserna, haft en bemannad reception på Parkgården, låtit avgiften för färdtjänsten följa kollektivtrafiktaxan, haft en enhetlig omsorgstaxa i hemtjänsten istället för nuvarande uppdelning i omvårdnad och service, m.m.

 

Kultur- och fritidsnämnden hade fått 1 miljon mer, bl.a. för verksamhet för ungdomar i de yngre tonåren och mer resurser till bibliotek, allmänkultur och föreningsstöd.

 

Tekniska servicenämnden hade fått 1,2 miljoner mer, bl.a. för bättre underhåll av gator och parker, samt mer stöd till enskilda vägar.

 

Detta hade finansierats i huvudsak med en skattehöjning på 70 öre (ca 120 kr/mån för en normalinkomsttagare). Det hade gett ca 29 miljoner kronor till den kommunala kassan.

 

Vi hade även minskat en del kostnader, bl.a. genom att partistödet halverats och antalet kommunalråd minskat.

 

Hela vårt budgetförslag finns att läsa på annan plats på vår hemsida.


 


 Sagt och röstat på budgetsammanträdet


 


Uno Kenstam var glad att övriga partier nu vill ha nattbarnomsorg, som SAFE tidigare var ensamma om att vilja behålla.

 

Bernt Hultberg sa att minskade  gruppstorlekar skulle sänka ljudnivån i förskolan. Marie-Louise Ekholm (m), som agerat kring hörselskador i förskolan, borde därför ha röstat för SAFE:s förslag.

 

Thomas Erixzon sa att man inte bara kan prata om höga ljudnivåer utan att pengar avsätts för att åtgärda dem! Men Ekholm ville inte ge mer resurser till att minska gruppernas storlek i förskolan…

 

Thomas Erixzon tog upp SAFE:s förslag att ta bort måltidsavgifterna på Brinellgymnasiet och sa att (s) borde tänka på att SSU kampanjat för att ta bort dessa.

 

SAFE begärde omröstning i följande frågor:

 

- Nya förskoleavdelningar/ökad personaltäthet, 4 miljoner kronor (mkr).

- Måltidsavgiften på Brinellgymnasiet tas bort, 0,6 mkr.

- Ökade medel till barn/elever i behov av särskilt stöd, 1 mkr.

- Medel för vidgad ungdomsverksamhet, främst till ungdom i de nedre tonåren, 0,8 mkr:

- Förstärkning av rehabiliteringsorganisationen inom äldre- och handikappomsorgen motsvarande 7,0 årsarbetare, 2,4 mkr

- Bemannad aktivering för träning och social gemenskap på boendeenheterna inom äldre- och handikappomsorgen, 3,5 mkr.             

SAFE:s 10 ledamöter röstade för förslagen, övriga partier och ledamöter röstade emot eller avstod. Vad gäller måltidsavgifterna så röstade dock (v) för SAFE:s förslag.

 

Ett mer detaljerat reportage från budgetssammanträdet och mer detaljer från omröstningsresultaten finns på annan plats på hemsidan.

 

*

 

Åtta av tio skolor i landet har för hög bullernivå, enligt Arbetsmiljöverket.  Högt ljud orsakar hälsoproblem. Vid några skolor är bullret besvärande i Nässjö kommun. Bernt Hultberg har i febr. 2006 därför frågat Per Persson (c): Är det många bullerproblem i kommunens skolor kvar att åtgärda? Ett upprustningsarbete påbörjades ju för några år sedan.

 

 

 

Säg inte upp lärare och skolpersonal!

 


24 personer riskerar uppsägning från barn- och utbildningsförvaltningen (BUN). Det gäller 18 lärartjänster och 6 andra tjänster.

 

Dessa uppsägningar är ett resultat av den budget för BUN som antogs av s, c, fp, m, kd och v på fullmäktiges budgetsammanträde förra året. SAFE hade ett eget budgetförslag med ca 14 miljoner mer till BUN. Detta hade bl.a. inneburit 27 tjänster mer inom förskola, grundskola och gymnasium.

 

Med hänvisning till vårt budgetförslag deltog SAFE inte i BUN:s beslut om internbudget för 2006.

 

SAFE är kritiskt till att 24 anställda sägs upp. När antalet barn i de lägre åldrarna minskar borde kommunen minska storleken på grupperna i förskola och skola i stället för att säga upp sin personal!

 

SAFE vill att BUN ska begära mer pengar i tilläggsbudgeten för att behålla den uppsägningshotade personalen.

 

Det är allvarligt för kommunen att säga upp sin personal. Många av de uppsagda med familjer kanske flyttar från kommunen. Under 2005 minskade Nässjö kommuns befolkning med 63 personer.

 

SAFE kräver därför att kommunledningen gör allt man kan för att undvika att 24 tjänster inom skolan dras in!

 

*

Buller och dålig luft i förskolan ger trötthet, allergi och stress. Bristen på begränsning av antalet personer i lokalerna ökar riskerna vid en olycka.

 

Uno Kenstam har därför i en motion föreslagit:

* att de troliga konsekvenserna av ytterligare en taxenivå för deltid beskrivs.

* att riktlinjer tas fram för arbetsmiljön i förskolan vad gäller antalet personer i lokalerna ur buller- och brandsynpunkt.

* att riktlinjer tas fram för arbetsmiljön i förskolan vad gäller luftens koldioxid- och partikelhalt.

 

 

*

 

SAFE vill att maten lagas på plats i förskolorna där man gör så idag. Det är ett bra, ekonomiskt och omtyckt system, ger bättre matkvalité  och är bra ur pedagogisk synpunkt!


 

 

 


Ökad personaltäthet och bemannad

aktivering behövs inom omsorgen!

 


I Nässjö kommun har innehållet i äldreomsorgen under flera år försämrats. Gamla med stort behov av hjälp och som har eget boende eller som bor i seniorboende har drabbats hårdast.

 

Det egna boendet har oftast bra lägenheter och fin inredning. Men vardagen blir alltmer innehållslös när personalen minskas.

 

Äldreomsorgen är en kvinnofråga. Nedskärningar inom omsorgen drabbar kvinnor i dubbel bemärkelse, dels som vårdtagare och dels som yrkesverksam.

 

I takt med nedskärningarna har vård av anhöriga blivit kvinnors ansvar. Man räknar med att mer än en tredjedel av alla demenssjuka vårdas i hemmet.

 

Drygt 70 % av Nässjöborna över 80 år som får hjälp av äldreomsorgen är kvinnor. Omkring 90 % av personalen inom äldreomsorgen i Nässjö kommun är kvinnor.

 

Sjukfrånvaron bland omsorgspersonalen motsvarar 119 årsarbetare och beror oftast på arbetsrelaterade besvär.

För att avhjälpa de största bristerna inom äldreomsorgen kräver SAFE följande:

 

* Riktade personalförstärkningar där arbetsbelastning, antalet långa sjukskrivningar och antalet arbetsskador är störst.

* Systematiskt arbetsmiljöarbete på samtliga omsorgsenheter.

* Aktivering bemannad med kompetent personal på kommunens seniorboenden för fysisk träning, mental stimulans och social gemenskap. Detta är en viktig resurs till stöd  för anhörigvårdare.

* Tydliga regler för omsorgen som garanterar äldre som har eget boende att regelbundet ha rätt att komma ut i friska luften genom t.ex. promenader.

* Förstärkt sjuksköterskebemanning med 2 tjänster för att trygga den medicinska omvårdnaden.

* Sänkta avgifter för hjälp med städning och tvätt. Idag kostar dessa tjänster drygt 1 400 kr/månad vilket är för mycket för en äldre låginkomsttagare.

* Förstärkning av rehabiliteringsorganisationen med 7,0 årsarbetare så att äldre efter t.ex. benbrott eller andra skador i större utsträckning kan få hjälp med att återfå olika kroppsfunktioner.


 


Fixar-Malte, motionsslingor och annat nytt

 


”Fixar-Malte” i kommunen!

SAFE:s Bernt Hultberg och Johnny Lundh har föreslagit att en s.k. ”Fixar-Malte” skall finnas i kommunen. ”Malte” skall hjälpa äldre och handikappade med enklare reparationsarbeten hemma; sätta dit glödlampor etc. Namnet ”Fixar-Malte” kommer från Höganäs. Fallolyckor har nästan halverats bland äldre där sen ”Malte” började hjälpa till. PRO i Nässjö vill också ha en ”Fixar-Malte”.

 

Genomfartstrafiken i Ormaryd.

Bernt Hultberg vill att kommunen arbetar för att få fartbegränsande åtgärder i Ormaryd så att hastigheten på trafiken minskas.

 

Lättläst kommunal information!

I kommunala handlingar används ofta svåra ord och krångliga begrepp. Det är viktigt för invånarna att lätt kunna ta del av kommunens utredningar, planer, beslutsförslag m.m. Då kan fler påverka det som sker. Bernt Hultberg har i en motion föreslagit att Nässjö kommuns handlingar skall skrivas på ett lättbegripligt språk.

 

Motionsslingor och gångstigar.

Bernt Hultberg och Thomas Erixzon föreslår i en motion att kommunen märker ut tätortsnära motionsslingor och promenadstigar kring varje stadsdel och varje tätort samt att kartor framställs där dessa motionsstigar finns markerade.

 

Gång- och cykelpassage.

Där bron till Halmstadsjärnvägen korsar Mellangatan föreslår Bernt Hultberg i en motion att det byggs en gång- och cykelpassage. Då det är mycket trafik där finns det ett stort behov av en säker gång- och cykelpassage för de som bor och arbetar i Åkershällsområdet!

 

Öppna de kommunala bolagsstämmorna för allmänheten!

För att något utöka insynen och förbättra demokratin har Bernt Hultberg motionerat om att de kommunala bolagsstämmorna i Nässjö öppnas för allmänheten.

 

Polisstation i Nässjö.

Bernt Hultberg och Thomas Erixzon har lagt en motion om att  kommunstyrelsen skall kräva av staten att överpröva polisstyrelsens beslut att reducera polisens närvaro och lokaltillgångar i Nässjö.

 

Nässjöborna har rätt att kräva en stationär och lokalt förankrad polisverksamhet i Nässjö kommun!

 

Organisation kring fastighetsunderhåll

För 15 år sen beslutades om att ha ett hyresgäst-hyresvärdförhållande mellan tekniska servicekontoret, barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Det är dags att göra en genomgång av detta konstlade inomkommunala marknadssystem.

 

Uno Kenstam har i en motion föreslagit att den kommunala fastighetsförvaltningen utreds. Inriktningen ska vara att minimera marknadsinslagen i systemet.

 

Reservelkraftverk

Bernt Hultbergs motion om att skaffa reservelkraftverk till äldreomsorgen besvarades positivt. Hultberg skrev motionen efter stormen Gudruns härjningar förra vintern. I fullmäktiges svar stod att kommunen tänkte skaffa fyra mobila reservkraftverksaggregat och Hultberg var nöjd med detta.

 

Bevara Träsländaskogen!

I den fördjupade översiktsplanen över Nässjö stad finns ett nytt stort industriområde vid Träslända/Hunseberg. Vid området finns 8 lantbruk. Det är ett fint frilufts- och strövområde; inte minst använt av Brinellskolans lärare och elever. Även Träcentrum, Runnerydsskolan och daghemmet Rödluvan använder naturen här.

För boende i Runneryd, Norrboda och Annefors är detta ett bra område för friluftsliv. Ett bevarande av marken är i linje med kommunens Agenda 21 och Folkhälsopolitiska program. Man skall inte behöva ta bilen för att komma ut till naturen!

 

Detta område behövs inte för att klara kommande industrietableringar. Det finns andra, ej bebyggda, industriområden avsatta i planen; Södergården, Bråna, Nässjöbyn, västra delen av Gamlarp.

 

Planförslaget har mötts av protester, bl.a. från boende i Träsländaområdet och från Brinellskolans personal. SAFE vill att kommunen tar protesterna på allvar och säger därför nej till industrimark i Träslända/Hunseberg!

 

Det behövs inte bara industriområden för att göra en ort attraktiv; där behövs också tätortsnära friluftsområden!

 

*

 

Återvinning på Bryggeritomten

Bernt Hultberg hade en interpellation ang. flyttningen av återvinningsanläggningen från Bryggeritomten i Nässjö. Hultberg vill ha tillbaka den dit, eftersom flyttningen drabbar många pensionärer i centrum. Men Bo Zander (s) svarade att det var han inte intresserad av…

 

 

 


Från polisstation till hittegodsinlämning.

 


Protesterna var massiva förra året mot förslaget att stänga flera polisstationer på småländska höglandet. SAFE:s namnlistor i Nässjö sommaren 2005 fick ca 5000 underskrifter.

 

För att lugna opinionen blev det 4 timmars öppethållande i veckan för allmänheten på polisstationerna i Nässjö, Vetlanda och Tranås.

 

Men detta är för lite för att ge godtagbar service! Jämfört med tidigare försvårar det möjligheten till direktkontakt med polisen. Polisstationerna reduceras till hittegodsinlämningar, öppna några få timmar i veckan.

 

Den utvärdering som i februari 2006 presenterats lämnar mycket övrigt att önska. En enkät med frågor till allmänheten har legat på polisexpeditionerna. Frågorna var färdiga påståenden som mest rörde receptionisternas service och kötider.

 

147 svar har inkommit – av ca 100 000 invånare på småländska höglandet! Bara 4 svar inkom i Nässjö. Det är knappast ett godtagbart statistiskt underlag…

 

Passhanteringen har centraliserats - tre nya passmaskiner har placerats i Eksjö. Varför kunde man inte haft en apparat på varje polisstation på Höglandet? Varför måste alla ligga på samma ort?

 

Passhanteringen är en viktig service på en polisexpedition. Försvinner den så kan det bli en ursäkt att lägga ner hela stationen.

 

Vad gäller Nässjö så är polisstationens lokaler här nu sålda. Polisen söker nu mindre lokaler för sin reducerade verksamhet.

 

SAFE kräver att Nässjö kommun med kraft arbetar för att man får tillbaka en polisstation värd namnet!

 

*

 

Nedskärningarna fortsätter på många håll. Detta trots att vårt land nu är rikare än någonsin. 2004 var Sveriges BNP (bruttonationalprodukt = summan av allt som produceras) 2 411 miljarder kronor. 2002 var den 2 285 miljarder kronor, och 1995 bara 1 891 miljarder. (Källa SCB; fasta priser i 2000 års penningvärde).

 

 

 


Påverka regering och riksdag att

begränsa införseln av alkohol i Sverige!

 


Den nu nästan fria införseln av billig alkohol från andra EU-länder håller på att bli en social katastrof i Sverige. Drickandet och supandet har ökat lavinartat, inte minst bland ungdomen. Situationen är långt värre än då mellanölet såldes fritt i landet.

 

Sveriges regering och riksdag måste våga sätta sig upp mot byråkraterna i EU. Handeln med alkoholhaltiga drycker är i högsta grad en folkhälsofråga, inte bara en fråga om ”affärer”, ”fri konkurrens” och ”handelshinder”, som man vill se det bland höjdarna i Bryssel.

 

Vad hjälper kommunala satsningar på drogfria miljöer och upplysningskampanjer i skolor och i ungdomsmiljöer när man utan problem kan föra in lastbilar fullpackade med ölbackar, vinkartonger och spritlådor?

 

Det är i första hand kommuner och landsting som får ta smällen av ökat alkoholmissbruk; med ökade sjukvårdskostnader och sociala problem som följd. Förutom de mänskliga tragedierna så drabbas kommunerna även ekonomiskt. I Nässjö har t.ex. utgifterna för Individ- och familjeomsorgsnämnden ökat kraftigt.

 

SAFE:s Thomas Erixzon har därför föreslagit att Nässjö kommun med alla medel som står till buds – t.ex. genom skrivelser till regering och riksdag, genom förslag i kommunförbundet, genom opinionsbildning i media - arbetar för att Sverige återinför hårdare införselkvoter för alkoholhaltiga drycker från utlandet.

 

 

Trött på nedskärningar och privatiseringar? Stöd SAFE i kommunvalet! Du behövs!

SAFEs adress: c/o Uno Kenstam, Västanbogatan 1B, 571 33 Nässjö

Postgirot är 492 47 99 – 2. Medlemsavgiften är 30 kr/år.

Besöksadress: Kyrkogatan 7, Nässjö

Internet: www.safe-nassjo.nu

Partilokalen är öppen säkrast torsd. kl 19:00, sönd. 10:30

Du kan ringa: Pelle 154 91, Bernt 176 83, Uno 51 14 42,

Marianne 51 15 41, Anders och Britta 37 60 06

 

 

 

 


 

1 MAJ MED SAFE!

 

Demonstration med huvudparollerna:

STOPPA NEDSKÄRNINGARNA

I NÄSSJÖ KOMMUN!

RÖSTA PÅ SAFE KOMMUNVALET!

 

Övriga paroller bl.a.:

- Öka personalbemanningen inom äldreomsorgen och                                                                                                                                                                 handikappomsorgen!

- Säg inte upp lärare och skolpersonal!

- Bevara skogen i Träslända/Hunseberg!

- Behåll polisen i Nässjö!

- Låt dig inte luras – vi har råd med välfärden!

- Stoppa USA:s krigspolitik!

- Stoppa alkoholinflödet från EU!

- Sverige ut ur EU

 

---------------------------------------------------------------------------

Kl 12:00 Samling vid Myggans plats

                Höglandskåren spelar

Kl 12:30 Avmarsch

Kl 12:50 Familjeträff i

                Centralskolans matsal

                Första majtal med Pelle Månsson

                Musik med vissångaren Anders Axelsson

                Kaffe, bokbord

 

ALLA VÄLKOMNA!

Ett reportage i text och bild från SAFE:s 1:a maj kommer att publiceras på SAFE:s internetsida: www.safe-nassjo.nu