SAFE har medlemsmöte!
Sönd. 25 jan. kl 15:00.
På dagordningen bl.a.:
planering av årsmöte,
1 maj, översiktsplan.
Välkomna!

Lör. 21 feb.
kl. 15.00

Vad händer med
Parkgården?
Information och samtal
med SAFE:s

Anders Hansen.
Parkgården,
Stora aktiveringssalen.
Arr: SAFE.

SAFE har
ÅRSMÖTE!

Sönd. 22 mars.
kl 15:00.
Avenasalen
Kulturhuset Pigalle, Nässjö
ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMA!
20 år i EU
- en tillbakablick
Vad händer nu
med euron, TTIP?
Föreläsning med
Eva-Britt Svensson, Växjö
Lör. 28 mars kl. 15:00
Centrumsalen,
Folkets Hus, Vetlanda
Arr: Nej till EU

Greklands
kris är
EU:s kris

Föreläsning med
Hugo Torstensson, Stockholm
Lör. 25 april kl. 15:00
Theasalen,
Kulturhuset Pigalle
Nässjö
Arr: Nej till EU

Fred. 12 juni.
kl. 15.00

Vad händer med
Parkgården?
Information och samtal
med SAFE:s

Anders Hansen.
Parkgården,
Stora aktiveringssalen.
Arr: SAFE.

Läs även
Hansens brev
ang. de olika mötena
om Parkgården!!!

Anita Adam ställer ut!
Fenixgallerian
Juni månad 2015

Anita Adam ställer ut!
Torkladan i Eksjö
23/6-28/6 2015

SAFE har medlemsmöte!
Sönd. 30 aug. kl 15:00. Lokal: Parkgården,
Nedre skolgången.
På dagordningen bl.a.:
planering av höstens aktiviteter,
kommunens budget.
Välkomna!

SAFE har medlemsmöte!
Sönd. 25 okt. kl 15:00. Lokal: Parkgården,
Nedre skolgången.
På dagordningen bl.a.
kommunens budget.
Välkomna!

Nej till
NATO!

Föreläsning med

Ingela Mårtensson, Göteborg
Lör. 5 dec. kl. 14:30
Karlasalen,
Kulturhuset Pigalle
Nässjö
Arr: Nej till EU och
Nässjö Freds- och
Skiljedomsförening

Kom med i SAFE!
Du behövs!

Medlemsavgiften är
50:-/år.
Anmäl dig HÄR!

Bevara alliansfriheten!
Nej till svenskt NATO-medlemsskap!

Länk till
Socialdemokraternas bloggportal.
Här finns mycket av den intressantaste debatten i dagens Sverige.

Bra bloggar
Jonas Sjöstedt
Jens Holm
Alliansfritt Sverige
Ali Esbati
Bengt Silfverstrand
Birger Schlaug

VALSIDA 2014
VALLISTA 2014

Skattefria Andersson
Klassisk socialdemokratisk valfilm från 1950-talet!
Sevärd även idag!


Bernt Hultbergs minnessida
Bilder, minnesord, texter, m.m. om
Bernt Hultberg


Hoola Bandoola i Nässjö!
En specialutgåva av Hoola Bandoolas skiva "Vem kan man lita på" innehåller en extra cd med konsert från Nässjö den 17 jan 1974.
Läs mer på:


Mikael Wiehes hemsida
Proggens affischer - internetutställning

SAFE:s nostalgihörna Bilder från förr
och Bilder från Alternativlistan 1980!

WikiLeaks

Anita Adams hemsida!
SAFE-medlemmen Anita Adam har en egen hemsida
med bilder och dikter.

Skiv-tips!
Bok-tips!

SAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö. SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin, men är sedan 1991 ett självständigt parti.

SAFE har 4 ledamöter i Nässjö kommunfullmäktige och finns representerat de flesta nämnder, styrelser och utskott. SAFE fick 1 199 röster i valet 2014 (6,23 %).

Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället. Vi vill arbeta för en bra barnomsorg och skola, och för att äldre, sjuka och handikappade ska få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Miljöfrågorna har vi alltid drivit intensivt.

VI VILL GÖRA NÄSSJÖ TILL EN BRA KOMMUN ATT BO OCH LEVA I! 
Äldreomsorg och skolor måste finansieras
Anders Hansen Anders Hansen har gjort en insändare om SAFEs skattepolitik och varför skatter behövs för välfärden för barn och äldre.

Läs insändaren Äldreomsorg och skolor måste finansieras.


Ett plask i det nya badhuset

Mats Frejd har gjort en insändare om det stora behovet om att bygga en ny simhall i Nässjö.

Läs insändaren Parkgården blir ett badhus.


Vem kan man lita på?
Thomas Erixzon har gjort en insändare om när borgarna svek Decemberöverenskommelsen.

Läs insändaren Vem kan man lita på?.


Rapport från budgetmötet
den 26 november.

SAFE i fullmäktige

Bild från fullmäktigesalen med SAFE:s Maj Widäng, Anders Hansen och Anita Adam.

Budgetmötet startade kl. 8:30 och varade i drygt 12 timmar, med avbrott bl.a. för kaffe och lunch. Thomas Erixzon presenterade SAFEs budget i sitt inledningsanförande och pläderade senare under dagen för ökat stöd till föreningar, stöd till Pilaboparken i Anneberg, talade sig varm för att sätta igång bokbussverksamheten igen, argumenterade för fler miljöprovtagningar i mark och vatten och för investeringar i Simhallen och Nyhemsskolan.

Anders Hansen gick igenom SAFEs budgetförslag i barn- och utbildningsnämnden och i Socialnämnden. Han poängterade bl.a. vikten av mer personal i fritidshemmen och för vikten av fria pedagogiska måltider för förskolepersonalen. Han tog även upp det stora behovet av personalförstärkningar inom hemtjänsten och äldreomsorgen och att avgifterna inom äldreomsorgen borde sänkas rejält.

SAFE hade fyra ledamöter på plats - men desto tommare var det bland SD:s bänkrader - under omröstningarna på kvällen stod inte mindre än fyra SD-stolar tomma. Inte undra att de aldrig begärde votering...

Tomma SD-stolar

Flera stolar stod tomma bland SD:s bänkrader...

Läs ett längre referat från kommunfullmäktige.
Läs Thomas Erixzons inledningsanförande.
Läs SAFE:s budgetförslag.

Se budgetmötet på kommunens webb-TV. Länk till webb-TV från fullmäktige finns på Nässjö kommuns hemsida.


SAFE:s budgetförslag för Nässjö kommun 2016.

SAFEmärke

SAFE vill bl.a. sänka de höga avgifterna inom äldreomsorgen och ge mer pengar till ökad personaltäthet där. Därför föreslår SAFE en mindre skattehöjning på 30 öre. Detta ger drygt ca 17,1 miljoner som framför allt läggs på äldreomsorgen.

I investeringsbudgeten vill SAFE bl.a. avsätta pengar de närmaste åren för renovering/nybyggnation av Nässjö simhall och en utbyggnad av Nyhemsskolan till en 2-parallellig F-6-skola.

Läs "SAFE:s budgetförslag".

Se budgetmötet tors. den 26 nov. på kommunens webb-TV. Länk till webb-TV från fullmäktige finns på Nässjö kommuns hemsida.


Motion om historiska hus i Nässjö

SAFE:s Thomas Erixzon och Maj Widäng har i en ny motion föreslagit att kommunen ska lyfta fram fler historiskt intressanta byggnader i centrala Nässjö.

Det gäller t.ex. Cityhuset, Hotell Högland, f.d. Telehuset och den äldre delen av Pigallefastigheten (f.d. Folkets Hus) i centrala Nässjö. Dessa hus byggdes i en mycket expansiv tid i Nässjös historia och de är på många sätt bra representanter för sin tid.

Plaketterna som finns på en del byggnader bör sättas upp på fler hus. Broschyrer över de mest intressanta husen från 1950- och 60-talen behöver tas fram.

Läs motionen "Lyft fram intressanta byggnader!"
av Thomas Erixzon
och Maj Widäng.


Fullmäktige 29 oktober -
öppna nämndsammanträden, integration och invandring

Thomas Erixzon Anders Hansen

Den viktigaste frågan för SAFE:s del var Thomas Erixzons motion om att öppna alla nämndsammanträden för allmänheten. Det blev en lång debatt med många talare.

Thomas Erixzon inledde debatten och sa bl.a. att ett öppet sammanträde ger möjlighet för invånarna att vara med när själva beslutet fattas; att ta del av åsikter och debatt inför detta.

Även Anders Hansen var uppe i talarstolen och sa bl.a. att öppenhet är ett bra sätt att möta allmänheten.

Efter ca en timmes debatt gick det till omröstning – den slutade med att majoritetspartierna vann 30 röster mot 27 för den samlade oppositionen. Hela oppositionen, SAFE, Mp, Kd, Sd och Fp reserverade sig.

Det var även långa debatter om integrationen och invandringen i kommunen när andra frågor behandlades under kvällen.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i oktober.
Läs Öppna alla nämndsammanträden!
- motion av Thomas Erixzon.


Insänt var det här!

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort nya insändare om öppna sammanträden i Nässjö kommun och en uppdaterad version av "EU - högerns union".

Läs Öppna alla nämndsammanträden!.
Läs EU -högerns union!.


Fullmäktige 24 september -
Centralskolan, delårsbokslut och "Mayors for Peace"

Thomas Erixzon Anders Hansen

Anders Hansens interpellation ang. elektriker i NAV elnät (NEAB) besvarades och debatterades.

Centralskolan och Brinell debatterades flitigt med anledning av förslag från Miljöpartiet. Anders Hansen tyckte bl.a. att man borde efterfråga elevernas och personalens åsikter om hur deras arbetsförhållanden är.

Thomas Erixzon och Anders Hansen deltog i debatten om Nässjö kommun skulle gå med i "Mayors for Peace". 26 svenska kommuner är redan med i denna organisation för en kärnvapenfri värld. Mp hade lagt ett förslag om detta och SAFE stödde förslaget - som tyvärr blev nedröstat.

Thomas Erixzon och Anders Hansen deltog i debatten om "Vision stadskärna". SAFE ville bl.a. behålla Centralskolan som undervisningslokaler och lyfta fram fler byggnader i centrum som viktiga kulturminnen. SAFE har tidigare lämnat ett utförligt remissvar.

Anders Hansen tog upp det ökade elevantalet och sjukskrivningarna i hemtjänsten när delårsbokslutet debatterades.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i september.


SAFE:s förslag om järnvägstrafiken

SAFE ville att kommunen skulle lyfta fram en utbyggnad av Södra Stambanan med ett tredje spår när kommunen lämnade in sin remiss i den s.k. "Sverigeförhandlingen". Denna handlar om landets kommande järnvägsutbyggnad. En hel del i kommunens remiss är bra, men man verkat ha gett upp inför Europabanans starka lobbygrupper.

Läs SAFEs tilläggsförslag ang. stambanan.


SAFEs remiss ang. Medborgardialogen

Medborgardialogen syftar till att utöka kontakterna med allmänheten inför olika kommunala beslut. Detta för att kunna öka det demokratin i kommunen. Arbetet pågår över hela landet genom kommun- och landstingsförbundet (SKL).

SAFE har lagt ett remissvar där vi bl.a. lyfter fram vikten av att de kommunala beslutsfattarna verkliga är beredda att ompröva sina åsikter efter att ha tagit del av kommuninvånarna tycker.

Läs SAFEs remiss ang. Medborgardialogen.


Rapport från fullmäktige 27/8

Anders Hansen begärde återremiss i fullmäktige när Parkgårdens renovering kom upp. SAFE lade tillsammans med Miljöpartiet ett förslag om detta.

SAFE menar bl.a. att större hänsyn måste tas till nuvarande hyresgästers och pensionärsorganisationers önskemål och förslag. Inriktningen ska vara att nuvarande lägenhetsfördelning bibehålls. Parkgårdens bostäder ska vara ekonomiskt tillgängliga för personer med låg pension.

Majoritetspartierna S, M, C och V, samt C och KD ville däremot skapa dyra bostäder där tillsammans med Riksbyggen genom att bilda en kooperativ bostadsrättsförening.

Sverigedemokraterna stödde i debatten SAFEs och MPs förslag om återremiss. Men vid omröstningen visade röstade en av SD:s ledamöter nej till återremiss. Därmed fattades en röst för att återremissen skulle gått igenom. Det ledde sen till att fullmäktiges majoritet beslutade att Parkgården skulle försäljas till den nybildade bostadsrättsföreningen där Riksbyggen ingår. SAFE m.fl. reserverade sig mot beslutet.

Läs SAFEs och MP:s återremissyrkande.
Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i augusti.


Kjell Westerlund har ordet!!!

Kjell Westerlund Kjell Westerlund har gjort en ny insändare om SD, i samband med den pågående debatten om flyktingsituationen i Europa.

Kjell var tillsammans med Thomas Erixzon och Uno Kenstam med på den manifestation till stöd för flyktingarna som ordnades av "Tillsammans - Nässjö" i Nässjö stadspark lördagen den 12 september.

Läs Kjell Westerlunds "SD och flyktingkatastrofen".


SAFE:s förslag i Socialnämnden

Anders Hansen Anders Hansen lade förslag ang. sjukfrånvaron och servicebostäder på Socialnämndens möte i augusti.

Läs SAFEs förslag på Socialnämnden.


Insändare om Parkgården

Mats Frejd, Anders Hansen och Maj Widäng har haft en insändare om Parkgården innan fullmäktige skulle debattera frågan. Läs insändaren om Parkgården.


Uno sms:ar i lokalpressen

Anders Hansen Uno Kenstam har skickat en del korta sms-insändare till lokaltidningen. De handlar om kungaslott, tiggare, kalla kriget och vår försvarsmakt.

Läs Unos sms-tyck.


SAFE begär återremiss ang. Parkgården

Anders Hansen Anders Hansen begärde återremiss i kommunstyrelsen när frågan om Parkgårdens renovering kom upp i kommunstyrelsen i augusti. Majoritetspartierna och KD vill skapa trygghetsbostäder där tillsammans med Riksbyggen genom att bilda en kooperativ bostadsrättsförening.

SAFE menar bl.a. att betydligt större hänsyn måste tas till nuvarande hyresgästers och pensionärsorganisationers önskemål och förslag. Inriktningen ska vara att nuvarande lägenhetsfördelning bibehålls. Parkgårdens bostäder ska vara ekonomiskt tillgängliga för personer med låg pension.

Parkgården kommer upp på fullmäktiges möte i slutet av augusti.

Läs SAFEs återremissyrkande ang. Parkgården.


Ubåtar och bostadspolitik -
nya insändare från SAFE

Thomas Erixzon uno Kenstam

Thomas Erixzon har gjort en ny insändare om den ryska ubåten som nyligen påträffades norr om Stockholm. Den sades se "modern" ut, men visade sig vara nästan 100 år gammal...

Uno Kenstan har gjort en insändare om bristen på bostäder för nyanlända flyktingar i kommunerna - han efterlyser en statlig bostadspolitik.

Läs insändaren "Ubåtar skapar rubriker än en gång..."
av Thomas Erixzon

Läs insändaren "Det behövs en statlig bostadspolitik!"
av Uno Kenstam


EU - högerns union

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon, har gjort en ny insändare om det nya avtalet mellan Grekland och EU-kommissionen, Europeiska Centralbanken och Internationella valutafonden. Den visar tydligt att det är högern som styr i dagens EU - och att alla drömmar om "ett rött Europa" är mycket, mycket långt borta...

Läs insändaren "EU -högerns union" av Thomas Erixzon


Jämlikhet och marknadsekonomi

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon, har gjort en ny insändare om marknadsekonomi och jämlikhet. Han menar att en rättvis fördelningspolitik är en förutsättning för en väl fungerande marknad.

Läs insändaren om marknadsekonomi och rättvis fördelningspolitik
av Thomas Erixzon


SAFE stödde facket vid tillsättning av ny kommundirektör i Nässjö

Hansen

Anders Hansen, SAFEs ledamot i kommunstyrelsen, röstade på sammanträdet den 25 juni för att John Peterson (nuv. chef för Tekniska serviceförvaltningen) skulle bli Nässjös nye kommundirektör. De fyra största lokala facken hade också förordat Peterson.

Majoriteten i kommunstyrelsen ville dock ha Karl-Gustav Bartholl som ny kommundirektör; det blev 9 mot 4 till förmån för Bartholl vid den avgörande omröstningen. SAFE, MP och SD röstade för Peterson, övriga partier i KS för Bartoll.


SAFE vill ha öppna nämndsammanträden!

Thomas Erixzons motion om att öppna samtliga kommunala nänmdsammanträden för allmänheten har nyligen behandlats i Parlamentariska nämnden.

SAFEs ledamot Mats Frejd argumenterade där för öppna möten i kommunen, och fick MP, KD och SD med sig på detta. Men övriga partier ville tyvärr ha stängda dörrar för det mesta. Mats begärde en röstförklaring från deras sida, men fick dock ingen sådan...

Fotnot: Den nya majoriteten (S, M, C, och V) i kommunen stängde i vintras igen de flesta nämndsammanträdena; bara två möten per nämnd och år ska vara öppna.

Läs SAFEs pressmeddelande om öppna nämndsammanträden av Thomas Erixzon och Mats Frejd.

Läs motionen Öppna alla nämndsammanträden!
av Thomas Erixzon
.


Nej till NATO-övningar i Sverige

Erixzon

Thomas Erixzon har gjort två nya insändare om Sveriges stora krigsövningar med flera NATO-länder. Det har dels varit en flygövning över nästan hela Norrland kallad ACE, dels sjökrigsövning i Östersjön kallad Baltops.

Säg till nej till NATO:s krigsövningar i Sverige!
av Thomas Erixzon
.
Varför så tyst i Svenska Freds om NATO?
av Thomas Erixzon
.

Erixzon har även gjort en liten ironisk insändare om de interna striderna inom Nässjös Sverigedemokrater.

Ingen ordning på torpet av Thomas Erixzon.


Hansens budgetförslag i BUN och i Socialnämnden
Hansen

Anders Hansen har lagt SAFEs budgetförslag för 2016 i Barn- och Utbildningsnämnden och i Socialnämnden. Det gäller nämndernas egna budgetförslag till kommunledningen. Budgeten för kommunen i sin helhet kommer sedan att beslutas på fullmäktigemötet i november.

SAFEs budgetförslag till BUN.
SAFEs budgetförslag till Socialnämnden
.


Hansen frågar om NEABs elektriker

Hansen

Anders Hansen ställer på kommande fullmäktige en interpellation om Nässjö Elnät AB:s (NEAB:s) elektriker. Förslag finns från NEAB att lägga ut denna verksamhet på entreprenad. Enligt uppgift kommer frågan att besvaras på fullmäktiges möte torsdagen den 11 juni.

Hur värderas tillgången på NEABs elektriker?
av Anders Hansen
.


Rapport från fullmäktiges sammanträde den 28 maj 2015

SAFEmärke

Smålands Dagblads reporter John-Olof Persson - ”Jope” - gjorde sitt allra sista fullmäktigereportage – han går nu i pension. Han blev avtackad med blommor och stående ovationer. Ledamöter från samtliga partier höll tacktal – från SAFE var det Uno Kenstam.

Dagen efter var Thomas Erixzon och Anders Hansen på Smålands Dagblad, där Jope fick tackkort, Jenny Bromans uppsats om SAFEs historia, samt Daniel Suhonens mycket läsvärda bok om Håkan Juholt, som avskedsgåva.

På fullmäktige var det senare en hetsig debatt med Erik Wågman och Agneta Svensson kring en interpellation som Anders Hansen hade gjort ang. ändringar som genomförts på Sjöbacken utan att nämnden tillfrågats.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i maj.

Nedan finns även en rapport från fullmäktige i april..

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i april.


Insändarnytt från SAFE!

Wille Brüggemann, Kjell Westerlund, Mats Frejd och Uno Kenstam har gjort nya insändare under våren om sverigedemokrater, populism, skolpolitik och diktaturkramare.

Bra föreläsning av Expo! av Kjell Westerlund.
Demokrati ger fler chansen av Wille Brüggemann.
Den famösa skolutredningen av Mats Frejd.
Hoppet är det sista... av Kjell Westerlund.
Märkligt... av Uno Kenstam.


1 maj med SAFE 2015!

uno

Uno Kenstam berättar om TTIP inför åhörarna.

SAFE 1-majmöte hölls sedan som vanligt i Centralskolans matsal. Drygt 40-talet personer samlades där. Talare var i år Anders Hansen. Han talade bl.a. om äldrefrågor i Nässjö kommun, med betoning på Parkgården. Han tog även upp skolfrågor och kritiserade den nedskärningspolitik som varit de senaste åren.

Anders m.fl.

Anders Hansen var talare på SAFE:s 1-majmöte.

Eva-Lill Brännström var konferencier. Anita Adam och Maj Widäng läste dikter. Anita Adam läste dikter av den nyligen bortgångne Tomas Tranströmer. Maj Widäng läste kåserier av Bodil Malmsten.

Uno Kenstam och Thomas Erixzon höll ett gemensamt appelltal mot TTIP - ett förslag om avreglerad handel mellan EU och USA.

För musiken svarade i år Anders Axelsson från Björköby. Han sjöng bl.a. låtar av Joe Hill och Ola Magnell.

Här är ett bildreportage från 1 maj!
Här är ett annat bildreportage från 1 maj!
Här är Anders Hansens 1-majtal!
Här är information om TTIP
Här är hela 1 majprogrammet!

Anita och Anders

Anders Axelsson spelade och sjöng.
I förgrunden Anita Adam.

Mer från SAFE:s 1 maj kommer senare!

Kom på SAFE:s 1 majmöte!

Familjeträff på Centralskolans matsal kl. 14:00
1 majtal av Anders Hansen

Musik med Anders Axelsson, Björköby
Diktläsning av Maj Widäng och Anita Adam

Kaffe med dopp, utställning, bokbord.

SAFEs huvudparoller i år är:
Parkgården ska ägas av Nässjö kommun!
Lyssna på Parkgårdens hyresgäster –
gör inte lägenheterna större och dyrare!
Öppna sjukhuscafeterian i Nässjö!

Anders Axelsson

Anders Axelsson är tillbaka på 1 maj i Nässjö.

Här finns hela 1 MAJ-programmet!

Thomas och Maj ställer ut!

Åkers koloni

Bild av Thomas Erixzon från Åkers koloniområde, Nässjö.

SAFE:s Thomas Erixzon och Maj Widäng ställer ut på varsitt håll i kommunen denna månad.

Thomas ställer ut i Fenixgallerian, Nässjö under april månad. Utställningen heter "Då och nu i Nässjöbygden". Där finns målningar och teckningar med motiv från Nässjö kommun, gjorda mellan 1970 och 2013. Bilder finns på bl.a. Stenkars kvarn, Pilaboparken, Åkers koloniområde, Folkets Park och bryggeritomten i Nässjö.

Maj ställer ut på Medborgarkontoret i Forserum mellan 8 april och 8 maj. Välkomna att titta!


Maj ställer ut!

SAFE:s Maj Widäng ställer ut på Medborgarkontoret i Forserum mellan 8 april och 15 maj. Välkomna att titta!


SAFE:s tilläggsbudget våren 2015
SAFEmärke

SAFE hade en del ändringsförslag i utskott I:s förslag till tilläggsbudget på kommunstyrelsen igår den 1 april. Förslagen rörde främst barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.

Barn- och elever har från 2013 och fram till februari 2015 ökat med 280 (80 barn i förskolan och 200 elever i grundskolan). Detta utan att B&U- nämnden har kompenserats vad gäller lärare och ökade måltidskostnader. SAFE föreslår därför ökad ram med 5,1 miljoner från augusti 2015, varav 3,9 till lärare. Det motsvarar 24 lärare/förskollärare på årsbasis.

En enig socialnämnd har ansökt om 9,4 miljoner i tilläggsbudget I till familjehemsplaceringar och till personlig assistans, vilket SAFE vill tillmötesgå. Äldreomsorgens underskott var c:a 6 miljoner under 2014, varav 4,5 miljoner av underskottet rörde hemtjänsten. Underskottet inom äldreomsorgen motsvarar 16 tjänster varav 12 inom hemtjänsten. Eftersom äldreomsorgens personal redan är hårt pressad anser SAFE att även dessa 6 miljoner måste skjutas till i tilläggsbudget I.

SAFE:s tilläggsbudget våren 2015.


Rapport från fullmäktiges sammanträde den 26 mars 2015

Thomas ErixzonAnders HansenUno Kenstam

SAFE:s fyra ledamöter var på plats; Anders Hansen, Uno Kenstam, Maj Widäng och Thomas Erixzon. Även SAFE:s ersättare Anita Adam var med - och Marianne Broman fanns på åhörarbänken.

Anders, Thomas och Uno var uppe i talarstolen och framförde debatterade och la fram SAFE:s förslag.

Debatten handlade kommunens s.k. "styrpilar" - dvs riktlinjer och mål för de kommande årens verksahet. SAFE hade förslag om bl.a. lägre överskottsmål, mer ekologiska livsmedel, mindre utförsäljning av kommunala lokaler och att alla nämnders sammanträden skulle vara öppna för allmänheten.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i mars.

Nedan finns även en kort rapport från fullmäktige i februari - ett kort möte på ca 1 timme.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i februari.


SAFE har haft årsmöte den 22 mars

SAFEmärke

SAFE hade årsmöte söndagen den 22 mars i Avenasalen, Kulturhuset Pigalle, Nässjö. På årsmötet presenterade styrelsen bl.a. årsberättelse och ekonomisk berättelse för 2014. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelsen är densamma som tidigare: Thomas Erixzon (sammankallande), Birgitta Askehag (kassör), Anita Adam, Anders Hansen och Uno Kenstam .

På årsmötet diskuterades bl.a. SAFE:s 1 maj-firande. Det blir en familjeträff i Centralskolans matsal. Man diskuterade även aktuella frågor som Parkgården, det ökande elevantalet i skolorna, Socialnämndens ekonomi, m.m.

Årsberättelsen med bilder ska tryckas i färg och skickas ut till alla medlemmar tillsammans med en inbjudan till 1 maj.

Utöver detta togs bl.a. beslut om SAFE:s partibudget för 2015 och medlemsavgiften (50:-/år) blev oförändrad. Man beslutade också att arbeta mer med medlemsvärvning framöver.

Årsberättelsen för 2014 finns att läsa här.


SAFE:s remissvar på det
"Vision 2.0 - Nässjö stadskärna"

Stortorget

I mitten syns Textilhuset - ett av de äldsta husen i Nässjös stadskärna..

SAFE har gjort ett utförligt remissvar på "Vision 2.0 - Nässjö stadskärna". SAFE menar att det finns många bra förslag i visionen, men har dock en del kritiska synpunkter och vill lyfta fram en del som inte omnämns alls i visionen.

Dessa handlar bl.a. om Centralskolans område, om bevarandet av äldre bebyggelse, om gatu- och gårdsmiljöer, om busstrafik och parkeringsoplatser.

Läs Remissvar på "Vision 2.0 - Nässjö stadskärna".


Bra gjort, Margot Wallström!

Thomas Erixzon SAFE:s Thomas Erixzon har i en ny insändare berömt Margot Wallström för hennes kritik av Saudiarabien och för att Sverige äntligen sa upp det skandalösa militära samarbetsavtalet med en saudiska diktaturen. Däremot är Erixzon mycket kritisk till borgarnas kritik av Wallström. Alla borde istället ställa upp bakom vår utrikesminister, menar han.

Läs Bra gjort, Margot Wallström! av Thomas Erixzon.


Aktuellt om Parkgården

Anders Hansen SAFE hade lördagen den 21 februari ett informationsmöte på Parkgården. Det var välbesökt med drygt 40 personer på plats. Anders Hansen berättade mer om kommunens planer på att göra om Parkgårdens lägenheter till kooperativa hyresrätter. Kommunens styrgrupp väntas komma med en rapport till början av sommaren och frågan kommer upp i fullmäktige under hösten 2015.

SAFE är emot att sälja Parkgården och göra om det till kooperativa hyresrätter utan vill behålla fastigheten i kommunens ägo.

Till mötet hade Anders skrivit en sammanfattning om det nuvarande läget för Parkgården och vad SAFE tycker i frågan om Parkgårdens framtid.

Läs Aktuellt om Parkgården


Kostnader för flytten till Brinell

Anders Hansen har gjort ett svar till kommunens "Fråga din politker" om vad flytten av Centralskolan till Brinell har kostat. Svaret finns nu att läsa även här.

Läs Kostnader för flytten till Brinell


Rapport från fullmäktiges sammanträde den 29 januari 2015

Detta var det första sammanträdet för året. SAFE fyra ledamöter var på plats; Anders Hansen, Uno Kenstam, Maj Widäng och Thomas Erixzon. Även SAFE:s båda ersättare var på plats; Anita Adam och Kjell Larsson. Marianne Broman och Lars Hellström var med på åhörarbänken.

Anders, Thomas och Uno var uppe i talarstolen och framförde SAFEs åsikter. SAFE:s Lars Hellström var med i allmänhetens frågestund med frågor om skolorna.

Debatten handlade bl.a. om skolpolitik, om majoritetens beslut att stänga de flesta nämndmötena, om MP:s motion om halkbroddar och om ett reviderat avtal ang. ensamkommande flyktingbarn.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde.


En feministisk utrikespolitik?

Utrikesminister Margot Wallström (S) sa i riksdagens utrikesdebatt att Sverige ska bedriva "en feministisk utrikespolitik". Går det ihop med fortsatt vapenförsäljning till Saudi-Arabien?

Ny insändare av Thomas Erixzon.


Nej till EU-Nässjö välkomnar
Syrias seger i Grekland!

Nej till EU

Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö har haft årsmöte lördagen den 7 februari och tog då ett uttalande om Grekland.

Utöver detta blev Thomas Erixzon omvald som ordförande. Övriga i styrelsen är Maj Widäng (kassör), Uno Kenstam, Anders Hansen, Marianne Broman och Rolf Nilsson. Kontaktperson i Vetlanda är Karl-Evert Karlsson.

Under våren planeras ett möte i Vetlanda lördagen den 28/2 med Eva-Britt Svensson. Under våren planeras också ett möte i Nässjö om Sverige och NATO med Ingela Mårtensson.

Läs Vi välkomnar Syrizas valseger i Grekland!


SAFE:s remissvar på det
"Framtida Nässjö"

SAFE har gjort ett utförligt remissvar på "Fördjupad översiktsplan för Nässjö stad 2015". SAFE menar att det finns många bra förslag i översiktsplanen, men har dock en del synpunkter.

Dessa handlar bl.a. om Centralskolan, stadskärnan, Åkraberget, handelsstruktur, industrimark, cykelvägar, sim- och sporthallsområdet, grönområdet, området väster om stationen.

Läs Remissvar på Nässjös översiktsplan 2015.


Nya insändare från SAFE!

Thomas ErixzonWille BrüggemannKjell WesterlundUno Kenstam

Thomas Erixzon, Wille Brüggemann, Kjell Westerlund och Uno Kenstam har gjort nya insändare om flyktingpolitik, integration och sverigedemokrater.

Kommentar till Gadderyd av Thomas Erixzon.
Viktigt arbete i Emåkyrkan av Kjell Westerlund.
Slutreplik till Björkman av Kjell Westerlund.
Om SD:s "nolltolerans" av Wille Brüggemann.
Integration och långsiktighet av Wille Brüggemann.
SMS-tyck från Uno av Uno Kenstam


Den svenska nationen, toleransen
och kulturrikedomen

Uno Kenstam SAFE:s Uno Kenstam har i en ny insändare bl.a. skrivit: Sverige är idag tämligen homogent om än jag tror medborgarna och/eller boende uppfattar vår nation som rätt identitetslös. Ur denna brist på identitet tror jag dagens politiska situation vuxit fram – liksom den rasism och främlingsfientlighet som under senare år manifesterat sig även parlamentariskt.

Läs Den svenska nationen, toleransen och kulturrikedom av Uno Kenstam.Som julläsning kommer här en skoluppsats från 1964, då Nässjö firade 50-årsjubileum. Den är skriven av en då 13-årig rymdnörd och vann pris i Smålands Dagblads uppsatstävling! Idag har den onekligen sina komiska poänger... trevlig läsning!
Vid juletid utgick ett påbud…

Vid juletid 2014 utgick ett påbud från KD:s högsta ledning att flyktingar bara skulle få tillfälligt uppehåll i härbärget och att deras redan lilla ekonomiska stöd skulle minskas ytterligare ... på det att vårt parti (KD) måtte klara 4-procentspärren i det kommande extravalet i mars.

Ny insändare av Thomas Erixzon.


Det behövs en rödgrön regering!

Själva vitsen med att utlysa ett nyval är att på så sätt förändra det parlamentariska läget i riksdagen. Det gäller därför för de tre rödgröna partierna att göra allt för att få en majoritet där i valet den 22 mars. Det är det enda sättet att säkra att det budgetförslag som dessa partier lagt fram inte blir nedröstat i fortsättningen. Detta skriver SAFE:s Thomas Erixzon i en ny insändare inför det stundande (och nu inställda) nyvalet i mars.

Det behövs en rödgrön regering! av Thomas Erixzon.


Mycket har hänt i politiken de senaste åren. Här finns allt som har varit - år för år - på SAFE:s startsida sedan början av 2006.

SAFE:s startsida 2015.
SAFE:s startsida 2014.
SAFE:s startsida 2013.
SAFE:s startsida 2012.
SAFE:s startsida 2011.
SAFE:s startsida 2010.
SAFE:s startsida 2009.
SAFE:s startsida 2008.
SAFE:s startsida 2007.
SAFE:s startsida 2006.


SAFE - för Dig med hjärtat till vänster!