Reservationer

2014

Reservation ang. budget för 2015 - SAFE gm Thomas Erixzon

2009

Reservation ang. Kost & Städ - Thomas Erixzon, Pelle Månsson, Nisse Sjöstedt, Bernt Hultberg
Reservation ang. bokbuss - Thomas Erixzon, Bernt Hultberg, Nisse Sjöstedt

2006

Reservation detaljplan i Spexhult - Pelle Månsson
Reservation ang. yttrande över ansökningar om att starta fristående gymnasier - Uno Kenstam och Pelle Månsson

2005

Reservation ang. torvtäkt i Skäftesmyr" - Thomas Erixzon
Reservation: "Nässjö kommuns budget 2006 och flerårsplan 2007-2008 " - SAFE gm Thomas Erixzon
Reservation: Yttrande över medborgarförslag om omprövning av nedläggningsbeslut gällande dagrehabiliteringen på Parkgården- SAFE gm Bernt Hultberg, Marianne Broman
Reservation: Ny detaljplan för handel och kontor utmed Brogatan i Nässjö - SAFE gm Thomas Erixzon
Reservation i kommunstyrelsen: Ny detaljplan utmed Brogatan i Nässjö - SAFE gm Pelle Månsson, Uno Kenstam
Reservation: Ändring av delegation avseende detaljplaner och områdesbestämmelser - SAFE gm Bernt Hultberg, Marianne Broman

2004

Reservation: "Nässjö kommuns budget 2005 och flerårsplan 2006-2007 " - SAFE gm Thomas Erixzon

2003

2002

Reservation i kommunfullmäktige 28 februari 2002: "Öppna alla nämndsammanträdena för allmänheten" - Uno Kenstam
Reservation: "Nässjö Miljö- och Återvinning - nedskräpning runt återvinningsstation" - Thomas Erixzon

2001

2000

1999

Reservation till ärende 16 ang. remissyttrande till "Det nya Runneryd"- Thomas Erixzon
Reservation: Samhällsbetalda resor, färdtjänstreglemente, taxor m m - Uno Kenstam
Reservation: Motion om utredning av sociala förhållanden; kostnader och konsekvenser - Marianne Broman
Reservation: Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst - Uno Kenstam
Reservation: Moderaternas motion om verksamheter i egen regi - Pelle Månsson
Reservation: Budget 1999 och flerårsplan 2000-2001 - Uno Kenstam
Reservation, utskott II 8/12 1999: Motion om personalförstärkningar inom äldreomsorgen och enheterna för utvecklingsstörda - Uno Kenstam
Reservation, Kommunfullmäktige 14/12 -99: Ersättares rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar - Uno Kenstam
Reservation, Kommunfullmäktige 14/12 -99: Inrättande av äldre- och handikappombud - Uno Kenstam
Reservation, Nässjö kommunfullmäkte 25.11 1999, budget - SAFE
Reservation, utskott II 8/12 -1999: Motion om att kvalitetssäkra utbildningen för elever med behov av särskilt stöd - Uno Kenstam
Reservation, Nässjö kommunfullmäktige 28. 1. 1999, ärende nr 7, "svar på motion om miljöbokslut" - Thomas Erixzon
Reservation, Nässjö kommunfullmäktige den 28.1. 1999, ang. ärende 5, "tillsättande av kommunala förvaltningschefer" - Uno Kenstam
Reservation, Nässjö kommunfullmäktige den 28.1.1999, angående ärende 11, "Alkohol- och drogpolitiskt program" - Pelle Månsson

1998

Reservation: Svar på motion om utbyggnad av Handskerydshallen och Sporthallen - Marianne Broman
Reservation: Bytesavtal etc med NRAB - Uno Kenstam